Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям за- хідні/європейські цінності. Вважається, що європейські

Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Статья

Юриспруденция, право, государство

Другие статьи по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией


Втілення європейських цінностей в українських реаліях: практична складова

Коцур Л.М.

Розглянуто погляди європейських та українських дослідників, журналістів та громадських діячів на проблему західних цінностей у сучасному світі. Зроблено спробу проаналізувати процес втілення європейських цінностей в сучасних українських реаліях та виявити негативні тенденції, пов’язані з реалізацією демократичних цінностей в Україні.

Ключові слова: Україна, Європейський Союз, західні цінності, ліберальна демократія, права та свободи, рівність, відповідальність, гідність.

Рассмотрены взгляды европейских и украинских исследователей, журналистов и общественных деятелей на проблему западных ценностей в современном мире. Сделана попытка проанализировать процесс воплощения европейских ценностей в современных украинских реалиях и выявить негативные тенденции, связанные с реализацией демократических ценностей в Украине.

Ключевые слова: Украина, Европейский Союз, западные ценности, либеральная демократия, права и свободы, равенство, ответственность, достоинство.

The views of European and Ukrainian researchers, journalists and public figures on the problem of Western values in the modern world are considered. The process of realization of European values in modern Ukrainian realities is analyzed. The negative tendencies connected with realization of democratic values in Ukraine are revealed.

Keywords: Ukraine, European Union, Western values, liberal democracy, rights and freedoms, equality, responsibility, dignity.

Критики прагнуть довести, що західні цінності не є чимось особливим і їх не потрібно переносити на інші суспільства. Такий підхід спонукає науковців в черговий раз звернути увагу на проблему західних цінностей та їх значення у сучасному світі.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних дослідників на проблему європейських цінностей та їх інтерпретацію українським суспільством.

На сьогоднішній день існує ряд припущень стосовно того, що слід розуміти під поняттям за- хідні/європейські цінності. Вважається, що європейські цінності є глибинними смисложиттєвими орієнтаціями індивіда або груп людей, які визначають цілі життя й переконання та можуть втілюватися в соціально-політичні рухи та інститути. Наприклад, фундаментальні права і свободи людини були втілені в конституціях європейських країн, в системі поділу законодавчої, судової та виконавчої влади, в таких демократичних інститутах як свобода слова, організацій, вільних, таємних та прозорих виборів. Тобто важливою є інституалізація цінностей, яка означає створення правових механізмів реалізації цінностей, а також установ, насамперед — органів влади, відповідальних за реалізацію та дотримання прав і свобод людини.

Але цінності можуть і не бути перетворені у норми права. Це стосується, насамперед, моральних цінностей, які залишаються в європейському суспільстві потужним регулятором поведінки та взаємовідносин людей. Коли ж правові норми перетворюються на цінності, це означає, що людина вчиняє не за примусом, а за внутрішнім обов’язком. Важливість моральних цінностей полягає саме в тому, що вони, на відміну від наукових або естетичних, визначають ставлення людей один до одного та інтегрують або розділяють людей в суспільстві. Тому, в Європі цінності вільно обираються індивідами в якості своїх життєвих устремлінь, кредо і переконань, й не потребують примусу з боку держави. Там цінності існують як внутрішній обов’язок вчиняти чесно, справедливо, гідно [1].

Стрижнем європейських цінностей виступають ліберальні фундаментальні права та свободи людини, демократичні принципи державного устрою, а також правова і соціальна держава. Будучи поєднанням ліберальних та демократичних ідей, європейські цінності позначаються як «ліберально-демократичні». Не релігійні погляди і не ідеологічні переконання стали спільними цінностями для європейців, а саме фундаментальні права і свободи кожного індивіда та рівність всіх перед законом. Справжній європеєць не дає хабара чиновнику задля реалізації своїх прав, а бореться за законне їх забезпечення і звертається до суду у випадку невиконання обов’язків з боку посадових осіб. Іншими словами європейські цінності можна охарактеризувати як свободу само- реалізації в умовах демократичної політичної рівності і соціальної справедливості [1].

В українському соціумі також розгортаються гострі дискусії навколо проблеми прийняття європейської/західної системи цінностей. Ці поняття мають велику силу і вплив в сучасному глобальному світі. В одних вони викликають страх, а в інших — захоплення. Як і будь-яка система цінностей, вони не є ідеальними, але активно поширюються у світі. Нині в Україні точаться суперечки: Чи зможуть західні цінності утвердитись в Україні? Які в них переваги й недоліки? тощо.

Так, на думку І. Смешка, для того, щоб зрозуміти взаємозв’язок європейських та сучасних українських цінностей необхідно звернутися до історичного минулого не лише українських земель, а й навколишніх регіонів, які залишили свій слід в історії України. На його думку, це допоможе українцям визначитися з думкою, які ж цінності для нас є ближчими західні чи східні [5]. Хто ми є: європейці чи євразійці за своїм походженням, культурою і прагненням подальшого розвитку? Цінності, які можуть стати зерном, основою для його єднання і подальшого прогресивного розвитку [11].

Свої роздуми з приводу європейських цінностей висловлює й відомий журналіст Максим Михайленко. У статті «Що таке європейські цінності?» автор зазначає: «ЄС заснований на цінностях поваги людського достоїнства, свободи, демократії, рівності, правової держави, а також дотримання прав людини. Це цінності загальні для країн-членів співтовариства, яке характеризується плюралізмом, терпимістю, справедливістю, солідарністю та відсутністю дискримінації. Деталізує цей перелік: легітимність влади на основі її виборності; свобода політичної та економічної конкуренції; рівність перед законом, суд рівних; соціальна солідарність; громадянські свободи (слова, совісті, друку, особистого життя); захист навколишнього середовища; захист культурної спадщини європейської цивілізації (сьогодні оновлюється у бік посилення через деструктивний вплив до-модерних ідеологій); громадянськість (зокрема, демонстрована як активізм і нетолерантність до злочинних практик); інтернаціоналізм». Проте на думку автора, в Україні сутність європейських цінностей занадто перекручена. «Ці відверті і навмисні перекручування, як мені видається, сильно вплинули на психологію вітчизняних політологів і політичних журналістів, які видають за демократичну політику щось незрозуміле і радше анекдотичне з точки зору їх «західних» нібито колег, через що народилися і подальші мутації — «демократи» як якась окрема партія або тип поведінки, а то й група людей, причому поширилося досить одіозне використання цих понять як зневажливих і знущальних. Внаслідок чого політична мова пострадянського простору нині остаточно відокремилася від загальносвітової і являє собою «неперекладний набір метафор» [9].

Схожі погляди має й відомий кримськотатарський громадсько-політичний діяч Р. Чубаров. Він вважає, що «Європейські цінності — це відповідальність перед законом, самореалізація, толерантність, відкритість до змін, індивідуальна відповідальність, взаємодопомога. В Україні ж все з точністю до навпаки, бо яка у нас може бути відповідальність перед законом, якщо в людини, яка скоїла злочин, родич, наприклад, — прокурор чи суддя? Ми не можемо сподіватися на те, що цінності самі прийдуть у наше суспільство — нам потрібно їх певною мірою насаджувати». На його думку, головна перевага західних цінностей полягає у тому, що вони відповідають суспільним інтересам і втілюються на практиці. Вже інше питання як люди інтерпретують сутність тих чи інших цінностей [5].

У свою чергу, український журналіст Максим Еріставі вважає, що західні цінності і установки часто використовуються агресивним країнами, які ведуть успішні інформаційні війни. Зокрема, він говорить про російсько-український конфлікт [7]. А Володимир Пилипчук, екс-віце-Президент Генерального Комітету ПА ОБСЄ вважає, що «західні цінності — це права людини, включно з правом на життя; це право на захист, на охорону і оборону країн; це непорушність кордонів, і забезпечення територіальної цілісності; це безумовне виконання міжнародних угод, домовленостей, Хельсінських угод, однозначне дотримання продукованих меморандумів і декларацій; це — дотримання Статутів ООН та інших міжнародних організацій, зокрема, постулатів ОБСЄ і Ради Європи. Це боротьба з тероризмом» [2]. європейська цінність суспільство політичний

Як засвідчує аналіз думок експертів — євро- пейські/західні цінності це складне й багатовимірне явище, в основі якого лежать високоморальні, духовні та гуманні принципи. Водночас українці прекрасно розуміють, що таке європейські цінності, але перекручують їх сутність. У цьому контексті слід наголосити, що цінності незалежної України значно різняться від тих, що були притаманні їй в різні історичні періоди. Більшість науковців сходяться на думці, що жахливий теперішній стан української нації є результатом 800-літнього гноблення українського народу, здійснюваного жорстокого терору і деспотичного панування гнобителів. В результаті цього, таке поняття західноєвропейських цінностей як «свобода» в Україні розуміється як «свобода порушувати закон і не нести за це відповідальності; свобода для обраних; відсутня свобода діяти на користь країни» [6].

З цією думкою важко не погодитись, адже ключові для європейців поняття «право і свобода» розуміються українцями по-різному. Більшість наближених до політичних еліт зрозуміють, що скориставшись «свободою» можна задовольнити лише власні корисливі інтереси, але аж ніяк не розвивати державу. А правом обґрунтувати правильність свої

Похожие работы

1 2 >