Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій у публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із традиційними друкованими

Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
дів з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, прогнозування розвитку подальшої діяльності [8].

Аналіз бібліотечних сайтів ближнього зарубіжжя свідчить про те, що публічні бібліотеки тільки починають створювати власні електронні колекції та фонди. Власні краєзнавчі колекції електронних повнотекстових видань формують Обласні Універсальні Наукові бібліотеки та ЦБС публічних бібліотек для дорослих. Досвід роботи зарубіжних бібліотек доводить те, що нині електронний фонд документів це важлива частина інформаційного простору сучасної бібліотеки, саме тому вона може істотно доповнювати традиційні фонди бібліотек.

Отже, створення електронних колекцій документів — новий та перспективний напрям діяльності для більшості публічних бібліотек. Основними проблемами формування електронних фондів є: неналежне фінансування, відсутність техніки, персоналу, невизначеність у законодавстві прав книгозбірень щодо зберігання й надання можливості користуватися електронними версіями друкованих видань у наукових, освітянських і культурологічних цілях та інші фактори. Одним із варіантів вирішення означених проблем можуть бути власні проекти бібліотек зі створення електронних фондів та колекцій документів і відповідно до цього — отримання необхідного фінансування від держави або спонсорів. Другий — формування повнотекстових корпоративних електронних фондів і колекцій документів бібліотеками окремого регіону (області) й надання можливості онлайн-доступу реальним та віддаленим користувачам. Третій — навчання відповідних фахівців на курсах підвищення кваліфікації, або у вищих навчальних закладах.

Нині питання з формування електронних фондів публічних бібліотек є актуальним як для бібліотекознавців, так і для практиків бібліотечної справи. І саме тому в майбутньому, за належного фінансування, наявності технічного забезпечення та персоналу, можна вважати, що публічні бібліотеки матимуть можливість створювати власні колекції електронних видань, а також надавати доступ до віддалених електронних фондів, електронних бібліотечних систем та баз даних, і що це буде важливим доповненням до традиційного фонду документів. А видачу електронних видань і надання до них дистанційного доступу реальним та віддаленим користувачам можна буде вважати одним із головних елементів інформаційного обслуговування користувачів сучасної публічної бібліотеки.

Список літератури

  Алешин Л.И. Облачные библиотеки // Научно-техническая информация. Сер. 1, Организация и методика информационной работы / Всероссийский институт научной и технической информации РАН. - 2012. - No 4. - С. 26-28 (ВИНИТИ).

  Видання електронні. Основні види та вихідні відомості : ДСТУ 7157:2010. - [Чинний від 1996-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 18 с. - (Національні стандарти України). - [Електронний ресурс].

  Грибов В.Т., Левова Л.В. Информационные технологии для библиотек: время новых решений. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ccf69df48f423f1244257c8b003d054d.

  Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронная информация и электронные ресурсы. Публикации и документы, фонды и библиотеки. Москва: Фаир, 2007. - 528 с.

  Книжная индустрия, No 8, 2013. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://aldebaran.ru/series/ jurnal_knijnaya_industriya_2013/.

  Ковязина Е.В. Библиотеки в облаках: практические аспекты. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2015Z1/ntb_1_6_2015.pdf.

  «Облачные» технологии в работе библиотек. Методические рекомендации для библиотечных специалистов. Псков 2016. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.calameo.com/books/00083198716f8fe019748.

  Методические рекомендации по оцифровке библиотечных фондов областных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mkso.ru/data/ File/dosug/rekomendacii%20po%20ocifrovke%20fondov%20bibliotek.pdf.

  Сайт Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aonb.ru/.

  Сайт Центральної Міської бібліотеки ім. В.В. Маяковського, м. Санкт-Петербург. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pl.spb.ru/.

  Сайт бібліотеки ім. М.О. Нєкрасова, м. Москва. - [Електронний ресурс].

  Столяров Ю.Н. Электронный библиотечный фонд / Ю.Н. Столяров. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rba.ru/content/activities/section/12/mag/mag05/3.php?papka=12&id_sec=11.

  Столяров Ю.Н. Понятие «электронный фонд»: дискуссионные вопросы // Науч. и техн. б-ки. 2006. No 8. С. 80-89.

  Электронные книги: скандинавская точка зрения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// metod.library.karelia.ru/files/95.pdf.

Аннотация

Проанализированы особенности формирования, хранения, использования, развития электронных фондов и коллекций документов как нового направления информационного обслуживания пользователей публичных библиотек. Определены роль и место электронных фондов и коллекций документов в информационном пространстве библиотеки. Рассмотрены перспективы дальнейшего формирования, хранения, развития электронных фондов и коллекций в публичных библиотеках с целью удовлетворения информационных потребностей реальных и удаленных пользователей.

Ключевые слова: электронные фонды, электронные коллекции, библиотека.

Summary

Features of formation, storage, use, development of electronic funds and collections of documents as a new direction of information service for users of public libraries are analyzed. The role and place of electronic funds and collections of documents in the information space of the library are determined. Prospects for the further formation, storage, development of electronic funds and collections in public libraries to meet the information needs of real and remote users are considered.

Keywords: electronic funds, electronic collections, cloud technologies, services, library.

Похожие работы

<< < 1 2 3