Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження попередільного методу обліку фактичних витрат дає можливість відокремити та охарактеризувати базові елементи

Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
>Амортизація виробничого устаткування

1) Перегляд методів нарахування амортизації та застосування найбільш раціональнішого

1) Зменшення витрат на експлуатацію обладнання

1) Використання додаткового часу

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

7.

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

Перегляд стану обладнання

Закупівля матеріалів для ремонту в одного постачальника;

Проведення ремонтних робіт власними силами

Вчасний контроль та передбачення негативних наслідків;

Закупівля за потовими цінами та можливість отримання знижки;

Зменшення витрат на закупівлю деталей для ремонту

Додатковий часу;

Залежність від одного постачальника;

Затрати на виробництво обслуговуючого персоналу.

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

8.

Загально-виробничі витрати

Альтернативні джерела енергії та енергозберігаючих прилади;

Використання води із водоочисних споруд;

Власне обладнання та приміщення

1, 2) Зменшення витрат на енергію та водопостачання;

3) Зменшення витрат на оренду

1, 2) Витрати на залучення додаткового обладнання та його експлуатацію;

3) Витрати на утримання обладнання та приміщень

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

9.

Зворотні відходи та втрати від браку

Повне використання відходів та переробка браку;

Переробка відходів та бракованих виробів

1, 2) Мінімізація відходів та браку

1, 2) Залучення інноваційного обладнання

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

10.

Інші виробничі витрати

1) Будівництво власних водонапірних станцій, котелень

1) Зменшення фактичних виробничих витрат

2) Збільшення витрат на обслуговування допоміжних об’єктів

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

Джерело: власне опрацювання на підставі [9]

Схема 2. Послідовність попередільного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції [1]

Висновки з даного дослідження і перспективи. У роботі розглянуто теоретичне узагальнення науково-методичного підходу до визначення попередільного методу обліку фактичних витрат, послідовність його основних прийомі та шляхи зменшення виробничих фактичних витрат на прикладі промислового підприємства. Зроблено акцент на порівнянні понять, які є базисом для застосування попроцесного методу обліку фактичних витрат у вітчизняній літературі із дефініціями, які використовуються за межами нашої держави у процесі ведення управлінського обліку за попередільного методу обліку фактичних виробничих витрат. Відображено основні характеристики цього методу та необхідність наявності певних особливостей промислових підприємств, які мають за мету впровадити практично даний метод у себе в ході виробничого процесу.

Необхідність застосування даного методу у виробничому процесі промислового підприємства залежить від технологічного процесу виробництва та його оцінки керівництвом. Особливістю є врахування фактичних витрат кожного переділу в ході нормального виробничого процесу та можливості їх зменшення за рахунок впровадження раціональних ідей. При цьому виробничий процес залишається незмінним, вплив наякість продукції не відбувається, здійснюється зміна лише в частині обслуговування основного виробництва та залученні необхідної сировини та матеріалів, як для здійснення виробничого процесу, так і для підтримання робочого стану основного обладнання.

Проведенні дослідження є базою для отримання теоретичних знань у сфері управлінського обліку при використанні попередільного (попроцесного) методу обліку фактичних витрат на промисловому підприємстві. Обрання даного методу доцільно тим, що можна забезпечити очікуваний результат виробничого процесу, за допомогою виокремлення переваг та обмежень резервів зменшення фактичних витрат, зокрема:

в частині замовлення сировини і матеріалів доцільно понести витрати на мотивацію залучення всіх бажаючих до нагромадження основної сировини для виробництва, а також підтримання взаємовигідних зв’язків із постачальниками найважливішою сировини на підприємство, це призведе до збільшення необхідної кількості сировини та зменшення витрат на її закупівлю;

в частині підготовки та обслуговування виробничого процесу доцільно понести витрати на модернізацію обладнання, на автоматизацію та механізацію усього виробничого процесу, а також ремонт проблемних ділянок за рахунок власних сил та виготовлення господарським способом необхідних деталей для ремонту та ефективної експлуатації обладнання;

в частині власне самого виробничого процесу доцільно понести витрати на встановлення інноваційного обладнання, енергозберігаючих приладів за рахунок створення власними силами котелень, допоміжних споряджень, виготовлення напівфабрикатів, переробки бракованої продукції та зворотних відходів

Теоретично та практично відображено виробничий процес промислового підприємства із його розподілом на переділи і роз’яснено вплив запропонованих резервів зниження фактичних витрат в розрізі кожного з встановлених переділів. Перевагами такого підходу є те, що відображено: одночасно всі позитивні сторони обраного заходу і їх можливі обмеження при застосуванні його на практиці; вплив кожної позиції в розрізі кожного переділу; можливість застосування певного заходу, який матиме вплив на наступний, тобто не обов’язково використовувати всі наявні пропозиції, достатньо обрати найбільш оптимальніші та впливовіші заходи на загальний процес виробництва.

Отже, практичне застосування попередільного методу обліку фактичних виробничих витрат із урахуванням пропозицій в розрізі статей калькуляції дозволить об’єктивно та на перспективу оцінити результати виробничого процесу промислового підприємства і прорахувати можливий вплив кожного фактору, який відчув деформацію після прийняття управлінського рішення, з позитивного та негативного боку його використання, що помітно відобразиться на подальшому розвитку підприємства.


Список літератури

  Пастернак Я.П. Вибір методу обліку витрат основної діяльності для потреб управління. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Електронне наукове видання. Випуск 5, 2015 // Режим доступу: [http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13- уіризк-б-ігауеп-ЗОІб-г/ОбО-разіегпак-уа-р-уіЬіг-теіо^у-оЬИки-уіігаі-озпоупоіі-^уаіпозіі-Шуа-роігеЬ- upravlinnya].

  Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловість): Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2011. - 463 с.

  Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене поставною КМУ від 26.04.1996 р. - No 473.

  Дубовая В.В. Концептуальна основа методів обліку витрат у промисловості / Причорноморські економічні

  студії. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 154-158. Електронний ресурс // Режим доступу: ^ир://пЬиу^оу.иа/иЖЫ/ bses_2016_12%282%29 30].

  Скрипник М.І. Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки. Національна академія статистики, обліку і аудиту. Економічні науки. - Серія «Облік і фінанси». - Випуск 8(29). Ч. 1. - 2011. Електронний ресурс // Режим доступу: ^Чр://пЬиу^оу.иа/иЗКЫ/еспо:Е_2011_8_54].

  Мандрика О.В. Методи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції. Проблемы материальной культуры - Экономические науки. 2009. Електронний ресурс // Режим доступу: [http://dspace.nbuv.gov.ua/ xmlui/bitstream/handle/123456789/34921/10-Mandruka.pdf?sequence=1].

  Онищенко О.В., Куренна О.О. Крикуненко А.С. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Електронний ресурс // Режим доступу: [http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-2-2017/34.pdf].

  Дерій В.А. Вітчизняні методи обліку витрат на виробництво: оцінка стану і потенціал застосування. Тернопільский національний університет. Економічні науки. - Серія «Облік і фінанси». - Випуск 7(25).

  Ч. 1. - 2010 рік. Електронний ресурс // Режим доступу: [http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_ vukladachiv/pdf].

  Букало Н.А., Слєпченко К.О. Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості стадій життєвого циклу продукції. Східноєвропейський національний університет Лесі Україні. Збірник науковий праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інститут: економічні науки. No 9. 2015 рік. Електронний ресурс // Режим доступу: [http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10696/1/bukalo_ Sliepchenko.pdf].

Похожие работы

<< < 1 2 3