Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Дослідження попередільного методу обліку фактичних витрат дає можливість відокремити та охарактеризувати базові елементи

Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
овні одиниці готової продукції [6].

Основними характеристиками попроцесного методу калькулювання собівартості є:

накопичення виробничих витрат паралельно процесу виробництв в розрізі підрозділів (переділів) без прив’язки до окремого замовлення;

списання витрат за встановлений календарний період;

ведення окремих аналітичних субрахунків «Незавершене виробництво» для кожного підрозділу (переділу) [5].

Тому підприємства, що використовують попроцесний метод, повинні мати наступні особливості:

однорідна якість продукції;

окреме замовлення не впливає на виробничий процес в цілому;

виконання замовлень покупця забезпечується на основі запасів виробника;

виробництво є серійним, масовим і здійснюється потоковим способам;

стандартизація технологічних процесів і продукції виробництва;

попит на продукцію, що випускається постійний;

стандарти за якістю перевіряються на рівні виробничих підрозділів [6].

Аналізуючи міжнародний досвід виробничого обліку, слід зазначити, що на багатьох підприємствах на сучасному етапі господарювання застосовуються дві системи обліку виробничих затрат: система обліку витрат за замовленнями (Job order cost system) та система обліку витрат за процесами (Process cost system).

Вони в цілому відповідають вітчизняним методам обліку витрат — позамовному і попередільному (попроцесному) [5].

Вивчення зарубіжної бухгалтерської теорії показує, що американські та європейські колеги у сучасних працях використовують поняття «costing systems» (системи калькулювання) або «cost accumulation systems» (системи накопичення витрат), котрі є аналогами вітчизняних методів обліку витрат.

Саме на цій основі виділяють поняття як: «processcosting system» (систему по- процесного калькулювання), за якою cost object (об’єкт витрат) є masses of identical or similar units of a product or service (сукупність ідентичних чи подібних одиниць продукту або послуги).

Визначення у П(С)БО 16 «Витрати» терміну «об’єкт витрат», яке більш відповідає існуючому поняттю «об’єкт калькулювання», формулювань якого у фаховій літературі існує декілька, зокрема як «продукт виробництва даного підприємства, його підрозділів, технологічних фаз, переходів, стадій і переділів, тобто продукція різного ступеня готовності». Отже, потрібно розмежовувати ці базові поняття, їх дефініції відображено у таблиці 1.

Таблиця 1 - Основні компоненти категорійного апарату обліку витрат виробництва

No п/п

Визначення

Пояснення

1.

Cost center / центр витрат

Об’єкт, за яким ведеться облік (накопичення) непрямих витрат за місяць.

2.

Cost object / об’єкт витрат

Об’єкт, за яким здійснюється облік руху витрат незавершеного виробництва

3.

Costing object / об’єкт калькулювання

Продукція, роботи, послуги підприємства, які потребують калькулювання собівартості

4.

Job costing system / позамовний метод

Метод обліку руху витрат незвершеного виробництва за замовленнями

5.

Process costing system / попроцесний метод

Метод обліку руху витрат незавершеного виробництва за процесами

Відповідно до даних, що наведено вище відображено розмежування базових понять, які використовуються на практиці як на вітчизняних підприємствах, так і у виробничих процесах промислових організацій, за межами нашої держави, це дає можливість кращого розуміння та порівняння даних у разі співпраці промислових підприємств, які розташовані на території різних держав.

При застосуванні попроцесного методу обліку руху виробничих витрат (тобто облік витрат у залишках незавершеного виробництва на початок і кінець періоду, збільшень і зменшень витрат у незавершеному виробництві за період) ведеться за процесами в розрізі видів продукції та статей калькуляції. При цьому здійснюються такі основні облікові прийоми (рис. 1).

Рис. 1. Основні облікові прийоми попроцесного методу обліку витрат [4]

Витрати групуються залежно від переділів основного виробництва, враховуючи статті матеріальних витрат, заробітну плату робітників з відрахуваннями. Об’єктом обліку витрат виробництва є напівфабрикат та готова продукція, перелік витрат визначається на основі технологічного процесу. Залежно від цього будується система формування і обліку витрат виробництва, оцінка незавершеного виробництва і калькулювання собівартості продукції, що відображено на схемі 1 [4].

Відповідно до схеми видно, що після розчленування процесу виробництва на переділи, в межах кожного із них здійснюється розрахунок фактичних витрат поетапно із наростаючим їх підсумком в кінці всього циклу. Це допомагає зорієнтуватись, яка із ділянок виробництва є найбільш затратною, віднайти слабке місце на виробництві, зрозуміти важливість кожного процесу та відслідкувати можливість різного роду нововведень та їх вплив на кінцевий результат виробничого процесу.

Залежно від технології виробництва застосовують напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти обліку витрат, що проілюстровано на рис. 2.

Схема 1. Послідовність попередільного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на ПрАТ «ККПК»

Напівфабрикат — це продукт окремих технологічних переділів (процесів, цехів, дільниць, бригад тощо), який має пройти ще один або кілька технологічних переділів (процесів) обробки перш, ніж стати готовою продукцією, але для даного переділу він є закінченим.

Напівфабрикати власного виробництва у поточному обліку враховуються за плановою (нормативною) собівартістю з подальшим урахуванням відхилень та доведенням планової (нормативної) собівартості до фактичної. З одного цеху до іншого напівфабрикати передаються з фактичною собівартістю.

Особливості застосування попередільного методу на підприємстві ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» є калькулювання напівфабрикатів, тобто результату окремого переділу. Це пов’язано з тим, що напівфабрикати власного виробництва, отримані в першому переділі, є вихідним матеріалом для наступного переділу або призначені для продажу. Тому виникає необхідність їх вартісної оцінки, тобто використання на- півфабрикатного способу попередільного методу обліку витрат виробництва [1].

Обліковою політикою підприємства визначається перелік калькуляційних статей витрат за видами продукції окремих переділів. Тому для забезпечення раціонального використання усіх наявних ресурсів підприємства задля зменшення фактичної суми витрат в ході виробничого процесу слід кожну статтю калькуляції розглядати як окремий об’єкт, до якого застосовано конкретний метод зменшення витрат. Для прикладу використано дані ПрАТ «Київський картонно паперовий комбінат». Відповідно до схеми послідовності попередільного методу обліку витрат, що було відображено вище, розкрито виробничий процес одного із виробництв ПрАТ «ККПК», а саме картонного виробництва за допомогою схеми 2.

Згідно даної схеми можна стверджувати, що ПрАТ «ККПК» в ході свого виробничого процесу використовує попередільний метод обліку фактичних витрат із застосуванням напівфабрикат- ного варіанту обліку цих витрат із поділом всього процесу виробництва на три переділи. Розглядаючи кожен із переділів можна виокремити статті калькуляції, що відображено в обліковій політиці підприємства і опрацювавши дані, знайти шляхи зменшення фактичних витрат, що відображено за допомогою таблиці 2.

статей на прикладі ПрАТ «ККПК»

No

Назва статті

Напрями зменшення витрат

Переваги

Обмеження

Переділи

1.

Сировина і матеріали

Закупівля сировини в одного постачальника

Залучення всіх охочих до збирання макулатури

Отримання знижки; Закупка сировини за оптовими цінами;

Безкоштовна сировина

Залежність від одного постачальника;

Витрати на мотивацію даних заходів (призи, поїздки)

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу

2.

Купівельні напівфабрикати

1) Виробництво власними силами максимальної кількості напівфабрикатів

1) Відсутність додаткових витрат на матеріали

1) Затрати на виробництво та навчання

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

3.

Паливо і енергія

1) Використання енергії власного виробництва 2) Співпраця із електростанціями та компаніями 3) Пошук енергозберігаючих приладів

Відсутність витрат на енергію;

Закупка контрольного пакету акцій ПАТ «Енергія»;

Зменшення витрат на енерго-споживання

Затрати на виробництво енергії;

Додаткова відповідальність;

Витрати на їх купівлю та експлуатацію

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

4.

Основна і додаткова зарплата

Підвищення рівня автоматизації та механізації процесу виробництва;

Використання системи премій на виробництві

Зменшення працівників призведе до зменшення виплат зарплати;

Ефективність працівників призведе до ефективності виробництва

Затрати на нововведення в процесі виробництва;

Затрати на преміювання працівників

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу та продукції СГП

5.

Соціальне страхування

1) Зменшення кількості працівників в результаті автоматизації та механізації процесу виробництва.

1) Зменшення витрат на соціальні виплати

1) Можлива наявність простоїв

й переділ. Переробка сировини;

й переділ. Виробництво паперу- основи;

й переділ. Виробництво паперу

6.

Похожие работы

< 1 2 3 >