Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

У статті проаналізовано основні методики оцінки сталого розвитку на різних рівнях народного господарства. Адаптовано матрицю взаємодії компонентів сталого розвитку

Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
промислових систем

розроблення універсальних показників, придатних до реалізації для різних рівнів.

Як відмічають М.З. Згуровський, С.Н. Бобильов, А.Ш. Ходжаєв та інші розроблення показників сталого розвитку є досить комплексною й витратною процедурою, що вимагає великої кількості інформації, отримати яку складно або взагалі неможливо (наприклад, за різними екологічними параметрами). З огляду на це можна виокремити два варіанти досягнення компромісу:

1) побудова інтегрального, агрегованого індикатора, на основі якого можна судити про мірусталості соціально-економічного розвитку. Агрегація зазвичай здійснюється на основі трьох груп показників: еколого-економічних; соціо-екологоекономічні; власне екологічних;

2) використання окремих показників підсистем: економічних, екологічних, соціальних, інституціональних [2, с. 68].

Висновки і пропозиції

Варто також додати, що індикатори можуть набувати форми валових натуральних показників або питомих екологоекономічних показників. В ході нашого дослідження були узагальнені різні методики оцінки сталого розвитку аграрного сектора на мікрота макрорівні. В результаті нами запропонована їх систематизація за наступними класифікаційними ознаками:

  виокремлення аспектів сталого розвитку (екологічного, економічного, соціального);

  мету та цілі методики;

  види екологічної дії, що приймаються до обліку;

  об’єкт вивчення (продукція або організація);

  рівень вивчення (локальний або глобальний);

  підхід, що застосовується;

  спосіб агрегації (грошова оцінка, показники, бали, поверхні, дерево відповідей, тощо).

Таким чином, систематизація методів оцінки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств на основі названих класифікаційних ознак дозволяє виявити різноманітні поєднання досліджуваних аспектів сталого розвитку, типів показників, екологічних ризиків. Деякі з них розглядають сталий розвиток тільки з позиції екології, інші дають оцінку еколого-економічному напряму. Нарешті, виділяються комплексні методики оцінки еколого-економічного й соціального розвитку. За типом використовуваних показників серед методик більшість характеризується комплексними показниками, що поєднує різні критерії (як правило, залежно від даних екологічних ризиків), а також бальною оцінкою.

На наш погляд, найбільш доцільним є використання універсальної методики оцінки сталого розвитку сільськогосподарських підприємств та регіонів, що розглядає усі три аспекти розвитку та застосовує систему комплексних показників, що можуть бути одночасно застосовані на підприємницькому та регіональному рівні і, головне, не буде високо економічнота годино-витратним процесом.

Список літератури

  Жарова Л.В., Хлобистов Є.В. Інтегральна екологічна оцінка в забезпеченні сталого регіонального розвитку // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях / [Андреєва Н.М., Бараннік В.О., Галушкіна Т.П. та ін.] / За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, ЛНтУ, НДІ СРП Сімферополь: ПП «Підприємство Фєнікс», 2010. С. 178-192.

  Згуровский М.З. Сталий розвиток у глобальному і регіональному вимірах: аналіз за даними 2005 р. [Текст] / М.З. Згуровский. К.: НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2006. 84 с., с. 6; Бобылев С.Н. Экономика природопользования: Учебник / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. Москва, 2003. 567 с.

  Лопатинський Ю.М., Тодорюк С.І. Детермінанти сталого розвитку аграрних підприємств: [монографія] / Ю.М. Лопатинський, С.І. Тодорюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 220 с.

  Попова О.Л. Система індикаторів сталого сільського розвитку / О.Л. Попова // Щоквартальний науковоінформаційний журнал «Статистика України». 2010. No 4(51). С. 61-65.

  Філяк М.С. Система показників у механізмі регулювання сталого розвитку території: дис.... канд. екон. наук: 08.00.03 / Філяк Максим Сергійович; М-во аграрн політики та прод-ва України, Львів. нац. ун-ет ветеринар. мед. та біотехн. ім. С.З. Гжицького. Львів, 2016. 238 с.

  Azar C. Socio-ecological Indicators of Sustainability / C. Azar, J. Holmberg and K. Lindgren / / Ecological Economics. 1996. Vol. 18. P. 89-112.

  Becker B. Sustainability assessment: a review of values, concepts, and methodological approaches. Consultative Group on International Agricultural Research, The World Bank, 1997. Washington, DC, USA, 70 c.

  CICA. Reporting on Environmental Performance / CICA. Toronto: Canadian Institute of Chartered Accountants, 1994.

  Cobb C. The Genuine Progress Indicator Summary of data and methodology / C. Cobb, T. Halstead, J. Rowe. Redefining Progress, 1995.

  GRI Global Reporting Initiative, 2007. Електронний ресурс: http://www.globalreporting.org/ (Дата звернення: 06.04.2017 р.).

  Hamilton K. Genuine Saving as a sustainability indicator / K. Hamilton // Environment department papers, The World Bank, 2000.

  Harrington L. Indicators of sustainability. Report brad. Measurements and a consultancy team / L. Harrington, G. Jones, M. Wino // Centro International de Agricultural Tropical (CIAT). 1993. Cali, Colombia, 631 с.

  Lamberton G. Accounting for sustainable development a case study of city farm / G. Lamberton // Critical Perspectives on Accounting. 2000. Vol. 11. P. 583-605.

  National Round Table on the Environment and the Economy. Canada. «Reflections of Past Leaders of the NRTEE». Scribd.com. Library and Archives of Canada. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ru.scribd.com/ document/132453802/Reflections-NRTEE#.uVHNPmCdMHI.twitter (Дата звернення: 4.04.2017 р.).

  Nilsson J. Indicators for the Assessment of Ecological and Economic Consequences of Municipal Policies for Resource Use / J. Nilsson and S. Bergstorm // Ecological Economics. 1995. Vol. 14. P. 175-184.

  Norman D. Defining and implementing sustainable agriculture / Norman D., Janke R., Freyenberger S., Schurle B., Kok H. // Kansas Sustainable Agriculture Series, Paper #1. 1997. Kansas State University, Manhattan, KS.

  Opschoor H. and Reijnders L. Towards Sustainable Development Indicators // O. Kuik, H. Verbreggen (eds.). In Scarch of Indicators of Sustainable Development, Dordrecht: Kluwer, 1991.

  Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Environmental indicators for agriculture. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.oecd.org/ (Дата звернення:12.04.2017).

  Rasul G. Sustainability analysis of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh / G. Rasul, G.B. Thapa // World Dev. 2003. No 31(10). С. 1721-1741.

  Schaltegger S. еt al. Corporate Environmental Accounting / Stefan Schaltegger with Kaspar Muller and Henriette Hindrichsen. Chichester // 1996. 306 p.

  United Nations, European Commission, International Monetary Fund OECD and World Bank. Integrated Environmental and Economic Accounting (commonly refered as SEEA). 2003.

  van Pelt M. Environmental Sustainability: Issue of Definition and Measurement / M. van Pelt, A. Kuyvenhoven and P. Nijkamp // International Journal of Environment and Pollution. 1995. Vol. 5, No 2/3. P. 204-223.

  von Wiren-Lehr S. Sustainability in agriculture: an evaluation of principal goal oriented concepts to close the gap between theory and practice. Agric Ecosyst Environ. 2001. No 84. С. 115-129.

  Wackcrnagel M. National footprint and Biocapacity accounts. The underlying calculation method / M. Wackemagel, C. Monfreda, D. Moran, P. Wermer, S. Goldfinger, D. Deumling, M. Murray. Global Footprint Network, 2005.

  Webster P. The challenge of sustainability at the farm level: presidential address. J Agric Econ 1999. No 50(3) С. 371-387.

Похожие работы

<< < 1 2 3