Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні

Вивчення проблем бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій займає одне з провідних місць в наукових працях ряду вітчизняних вчених,

Бухгалтерський облік і оподаткування неприбуткових організацій: особливості та порядок проведення в Україні

Статья

Бухгалтерский учет и аудит

Другие статьи по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
до контролюючого органу за місцем знаходження та відповідно зареєструватися як платник ПДВ в обов’язковому порядку. В інших випадках неприбуткова організація може зареєструватися як платник ПДВ добровільно.

Щодо оподаткування ПДВ операцій з надання платних послуг неприбутковими організаціями, то ПКУ визначено, що: операція платника податку (у тому числі і неприбуткової організації) з постачання послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ [3].

Загалом за основною діяльністю у більшості неприбуткових організацій не виникає об’єкта оподаткування ПДВ у зв’язку з відсутністю поставки послуг (товарів). Однак при наданні в оренду майна та здійсненні інших операцій підприємницької діяльності вони мають зареєструватися платником ПДВ, якщо обсяг доходів від операцій, не звільнених від обкладання ПДВ, перевищує законодавчо визначену межу (1 млн. грн. за попередні 12 місяців).

Неприбуткові організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою та у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Висновки і пропозиції. Бухгалтерський облік та оподаткування є невід’ємною складовою діяльності неприбуткових організацій і обов’язковою умовою належного управління ними в сучасних умовах господарювання. Трансформації, які відбуваються в національній економіці та обліковій системі вимагають удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку, а також підходів до оподаткування неприбуткових організацій. Все це має проводитися відповідно до вимог міжнародних стандартів та чинного податкового законодавства з врахуванням особливостей діяльності таких організацій в Україні.

Таким чином подальші дослідження будуть спрямовані на пошук найбільш оптимальних та реальних до втілення заходів з удосконалення методики бухгалтерського обліку та розробки концептуально нового підходу до побудови моделі соціально-ефективної системи оподаткування неприбуткових організацій.

Список літератури

  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. No 436-ІУ (зі змінами та доповненнями).

  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. No 435-ІУ (зі змінами та доповненнями).

  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. No 2755-УІ (зі змінами та доповненнями).

  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. No 996 (зі змінами та доповненнями).

  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» від 17.07.2015 р. No 652—VIII.

  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організації!, включення неприбуткових підприємств, установ та організації! до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. No 440.

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено наказом МФУ від 29.11.1999 р. No 290.

  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом МФУ від 30.11.1999 р. No 291 (зі змінами та доповненнями).

  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджена наказом МФУ від 30.11.1999 р. No 291 (зі змінами та доповненнями).

  Гура Н. О. Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація / Н. О. Гура // Економіка України. - 2014. - No 8. - С. 23—31.

  Облік у неприбуткових організаціях: конспект лекцій / Н. В. Глєбова, І. Г. Волошан. - Харків: Вид. ХНЕУ. 2011. - 132 с.

  Олійник Я. В. Регламентація бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій: стан, проблеми та шляхи удосконалення / Я. В. Олійник // - 2012. - Вип. 9(2). - С. 513-520.

Похожие работы

<< < 1 2 3