Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях

Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Статья

Биология

Другие статьи по предмету

Биология

Сдать работу со 100% гаранией
p>19,08

2,35

0,88

567,84

382,00

3,16

192,68

±2,59

±0,46

±0,42

±0,30

±0,06

±2,46

±2,13

±0,19

±2,22

3

324,87

78,47

85,80

7,36

0,92

296,80

191,48

1,43

57,19

±1,73

±0,97

±0,85

±0,49

±0,05

±1,64*

±1,31

±0,12

±1,18*

*— р < 0,05 - достовірності різниці між показниками контрольної та досліджуваної груп.

Примітка: 1 — завдання з визначення власне розумової працездатності; 2 — завдання з визначення рівня працездатності ЦНС з внутрішнім гальмуванням; 3 — завдання з визначення рівня працездатності ЦНС із зовнішнім і внутрішнім гальмуванням; Б — загальна кількість знаків; М — кількість викреслених літер; N — кількість літер, що необхідно було викреслити; п — кількість помилок, зроблених під час виконання завдань; А — коефіцієнт точності виконання; Р — коефіцієнт розумової продуктивності; р — об’єм зорової інформації; ШПІ — швидкість переробки інформації; СУ — показник стійкості уваги.

пам’ять увага працездатність контамінований

Висновки і пропозиції

Таким чином, формування психофізіологічної організації системи переробки інформації у досліджуваних з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області відбувається під дією зовнішніх факторів, а саме пролонгованого низькоінтенсивного опромінення (як наслідку аварії на Чорнобильській АЕС). Отримані результати узгоджуються з існуючими літературними даними і свідчать, що внаслідок хронічного впливу низьких доз радіації формуються специфічні механізми інтегративних зв’язків у ЦНС, які створюють стабільну морфофункціональну основу для утворення та збереження адаптаційно-компенсаторних механізмів, спрямованих на підтримання гомеостазу організму [8].

На нашу думку, результати подальших досліджень впливу хронічного опромінення у малих дозах можуть слугувати підтвердженням стимулюючої дії пролонгованого низькоінтенсивного опромінення на організм людини (теорія ефектів малих доз).

Список літератури

  Бебешко В.Г., Базика Д.А., Романовський А.Ю., Логановський К.М. Радіологічні та медичні наслідки чорнобильської катастрофи / В.Г. Бебешко, Д.А. Базика, А.Ю. Романовський, К.М. Логановський // “Журн. НАМН України”. - 2011. Т. 17, No 2. - С. 132-138.

  Богданов Е.Н., Иванов Г.П., Чикалов Н.А. Влияние условий радиационной загрязненности местности на психическое развитие старшеклассников / Е.Н. Богданов, Г.П. Иванов, Н.А. Чикалов // Вопросы психологии. - 2003. - No 4. - С. 19-25.

  Борейко Т.І., Бурєннікова Л.Ю., Хоревін А.В. Стан психофізіологічних функцій дітей, які зазнали впливу малих доз радіації / Т.І. Борейко, Л.Ю. Бурєннікова, А.В. Хоревін // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі». - Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. - С. 18.

  Борейко Т.І., Шинкаренко В.І., Шинкаренко С.О. Деякі психофізіологічні показники дітей середнього шкільного віку, які зазнали впливу малих доз радіації / Т.І. Борейко, В.І. Шинкаренко, С.О. Шинкаренко // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі». - Київ-Черкаси, 1999. - С. 11.

  Бузунов В.А., Красникова Л.И., Пирогова Е.А. и др. Эпидемиологические исследования и оценка влияния малых доз ионизирующего излучения на развитие неопухолевых заболеваний у пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС / В.А. Бузунов, Л.И. Красникова, Е.А. Пирогова // Пробл. радіаційної мед. і радіобіол. - 2007. - Вип. 13. - К.: ДІА, 2008. - С. 56-66.

  Додатковий протокол до Конвенції про права людини та біомедицину в галузі біомедичних досліджень (ETS No 195) / Верховна Рада України. URL : http://zakоn2.rada.gov.ua/laws/show/994_686/.

  Дяконов И.Ф., Овчинников Б.В. Психологическая диагностика в практике врача / И.Ф. Дяконов, Б.В. Овчинников. - СПб.: СпецЛит, 2016. - 180 с.

  Коцан І.Я. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на психофізіологічні функції та стан інтегративних систем організму людей, які постійно проживають на радіоактивно забрудненій території : монографія /

І.Я. Коцан, Н.О. Козачук, О.А. Журавльов ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Біол. ф-т. - Луцьк: РВВ “Вежа” ВнУ ім. Лесі Українки, 2009. - 184 с.

  Ламбуцька Ж.А., Ткачук Т.М., Завадська Т.В. Дослідження змін життєдіяльних функцій підлітків під впливом дії екологічного забруднення / Ж.А. Ламбуцька, Т.М. Ткачук, Т.В. Завадська // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі». - Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. - С. 52.

  Лизогуб В.С. Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність / В.С. Лизогуб // Фізіол. журн. - 2010. - Т. 56. - No 1. - С. 148-151.

  Лісуха Л.М. Вплив інструментальної оротерапії на стан ЦНС дітей, що проживають на радіонуклідно забруднених територіях / Л.М. Лісуха / / Матеріали ХІХ з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г. Костюка, травень 2014, м. Київ. - С. 199.

  Лісуха Л.М. Вплив нормобаричної гіпоксії на зорово-моторну реакцію дітей, що проживають на радіоактивно забруднених територіях / Л.М. Лісуха, В.Я. Березовський // Фізіологічний журнал. - 2015. - Т. 61. - No 2. - С. 40-47.

  Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Онтогенез психофізіологічних функцій людини / М.В. Макаренко, В.С. Лизогуб. - Черкаси: Вертикаль, 2011. - 256 с.

  Сушко В.О. Система експертизи по встановленню причинного зв'язку хвороб з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на ЧАЕС у віддаленому післяаварійному періоді / / International conference “Health effects of the Chornobyl accident - 30 years aftermath” : Program and Abstracts, April 18-19 2016, Kyiv, Ukraine. Kyiv, 2016. - Р. 286.

  Тофан Н.Т., Опанасенко В.В., Нєдзєльська С.С. Особливості психічних функцій школярів-підлітків, які проживають на радіоактивно-забрудненій території / Н.Т. Тофан, В.В. Опанасенко, С.С. Нєдзєльська // Матеріали Всеукраїнського наукового симпозіуму «Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі». - Київ-Черкаси, 1999. - С. 96.

  Чернобыль 25 лет: инкорпорированные радионуклиды Cs-137 и здоровье людей / [Ю.И. Бандажевский, Н.Ф. Дубовая, Г.С. Бандажевская и др.]; под ред. проф. Ю.И. Бандажевского. - К.: Координационный аналитический центр «Экология и здоровье», 2011. - 156 с.

  Шестопалова Л.Ф., Кукуруза А.В. Особенности личности подростков, эвакуированных из зоны аварии на Чернобыльской АЭС / Л.Ф. Шестопалова, А.В. Кукуруза // Психологический журнал. - 1998. - Т. 19. - No 3. - С. 48-55.

Похожие работы

<< < 1 2 3