Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях

Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Статья

Биология

Другие статьи по предмету

Биология

Сдать работу со 100% гаранией

Показники пам’яті, уваги та працездатності центральної нервової системи у осіб з територій посиленого радіоекологічного контролю Сумської області

Білокур Д.О., Шейко В.І. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Анотація

Представлено результати дослідження показників об’єму короткочасної пам’яті, рівня переключення уваги та розумової працездатності у осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумської області. Волонтери з контамінованих територій мають достовірно вищий рівень об’єму короткочасної пам’яті на вербальний подразник. За рівнем переключення уваги досліджуваний контингент демонструє високий та вищий за середній рівні. Встановлено достовірні розбіжності між показниками коефіцієнту розумової продуктивності, об’єму зорової інформації та стійкості уваги у досліджуваній і контрольній групах.

Ключові слова: працездатність центральної нервової системи, об’єм короткочасної пам’яті, переключення уваги, психофізіологічні функції, територія посиленого радіоекологічного контролю.

Представлены результаты исследования показателей умственной работоспособности, объема кратковременной памяти и уровня переключения внимания у лиц, которые проживают на территориях усиленного радиоэкологического контроля Сумской области. Установлены достоверные разницы между показателями коэффициента умственной продуктивности, объема зрительной информации и стойкости внимания в исследуемой и контрольной группах. Волонтеры из контаминированных территорий демонстрируют более высокий уровень объема кратковременной памяти на вербальный раздражитель. По уровню переключения внимания исследуемый контингент демонстрирует показатели высокие и выше среднего.

Ключевые слова: работоспособность центральной нервной системы, объем кратковременной памяти, переключение внимания, психофизиологические функции, территория усиленного радиоэкологического контроля.

The results of research on the indicators of mental working capacity, the amount of short-term memory and the level of switching attention of individuals in the territories of intensified radioecological control of the Sumy are presented. There are established significant differences between the indicators of mental productivity, volume of visual information and attention sustainability in the study and control groups. Volunteers from contaminated territories demonstrated a higher level of short-term memory for verbal irritant. By the level of switching attention, the contingent under investigation shows high and above average rates.

Keywords: working capacity of the central nervous system, volume of short-term memory, switching attention, psychophysiological functions, territories of intensified radioecological control.

Вступ

Постановка проблеми. Важливим аспектом інтелектуальної діяльності людини є відповідна організація психофізіологічних функцій (пам'яті, уваги) центральної нервової системи (ЦНС) [13]. Одним з основних чинників, що забезпечує людині ефективність сприйняття та переробки інформації, є рівень працездатності ЦНС. Ученими засвідчено той факт, що когнітивні характеристики людини є керуючим фактором ефективності виконання роботи у межах діяльності і можуть вважатися критерієм працездатності [10].

Водночас недостатньо висвітленим залишається питання вивченості властивостей пам’яті та уваги як складових когнітивних функцій, їх впливу на формування рівня працездатності та ефективності виконуваної роботи у осіб, які проживають на контамінованих територіях.

З літературних джерел відомо, що забруднення значної площі території України радіоактивними ізотопами (Сб-137, Бг-90), а також опромінення населення держави тісно пов'язане із наслідками аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). До контамінованих територій Сумської області належать Шосткинський і Ямпільський райони [1; 14; 16].

Згідно літературних даних, пролонгованого впливу малих доз радіації зазнають ті особи, до організму яких потрапляють харчові продукти, забруднені радіонуклідами. Даний факт відіграє одну з ключових ролей у формуванні стану здоров’я населення, яке проживає у IV радіаційній зоні [16].

За період з моменту аварії на ЧАЕС і дотепер вченими відмічається зростання захворюваності як вегетативної, так і центральної нервової системи, яка, у свою чергу, забезпечує діяльність вищих психічних функцій [11 — 12]. Останнім часом функціональні зміни ЦНС розглядаються як один з найяскравіших стохастичних проявів пошкоджуючого впливу малих доз іонізуючої радіації [8].

Саме тому існує необхідність детального вивчення наслідків довготривалого низькоінтенсивного опромінення фізіологічних систем організму людини і центральної нервової системи зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні висвітленню особливостей становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі, розкриттю проявів основних властивостей нервових процесів та їх зв’язку із характером професійної, навчальної і спортивної діяльності людини присвячені чисельні наукові доробки [10; 13].

Існує низка робіт, присвячених особливостям формування психофізіологічних функцій, діяльності ЦНС у осіб, які піддаються впливу різноманітних ендо- чи екзогенних факторів середовища [1; 5; 8].

Особливої уваги, на нашу думку, заслуговує питання дослідження адаптивних реакцій центральної нервової системи на дію низькоінтенсив- ного пролонгованого радіаційного впливу.

Як відомо з результатів досліджень Борейко Т.І., Шинкаренко В.І., Шинкаренко С.О., Бурєннікової Л.Ю., Хоревіна А.В., у дітей, які проживають на контамінованих територіях, відмічається достовірне зниження якісних і кількісних показників розумової працездатності, ніж у школярів з умовно «чистих» регіонів. За обсягом та переключенням уваги спостерігається статистична різниця. Об’єм засвоєної інформації у дітей із радіаційно забруднених територій майже удвічі менший за відповідний рівень даного показника у однолітків контрольної групи [3—4; 8].

У розвідках Ламбуцької Ж.А., Ткачук Т.М., Завадської Т.В. засвідчено зниження функцій оперативної пам’яті та уваги [9]. У дослідженнях Тофан Н.Т., Опанасенко В.В., Нєдзєльської С.С. відмічались певні ознаки психопатологічних змін у підлітків, які проживали на контамінованих територіях [15]. Дослідники Шестопалова Л.Ф., Кукуруза А.В. стверджують, що діти, які зазнали радіаційного впливу у пубертатному періоді, характеризуються астенічним зниженням працездатності [17]. Богданов Е.Н., Іванов Г.П., Чикалов Н.А. виявили вплив радіаційної забрудненості місцевості на психічний розвиток старшокласників [2; 8].

У працях Коцан І.Я., Козачук Н.О., Журавльова О.А. висвітлено особливості інтенсивності електричної активності та гемодинаміки кори головного мозку жителів радіаційно забруднених районів у відповідь на розумове навантаження створюють основу для закріплення функціональних зсувів, які на момент дослідження мають компенсаторний характер [8].

Водночас варто зазначити, що результати дослідження показників психофізіологічних функцій (пам'яті, уваги), працездатності центральної нервової системи за умови дії довготривалого низькоінтенсивного опромінення, є неоднозначними, а нерідко і суперечливими. Це можна пояснити стохастичністю проявів дії екзогенних хронічних стресових факторів, зокрема, тих, що безпосередньо пов’язані з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС [1].

Таблиця 1 Показники короткочасної пам'яті волонтерів з територій посиленого радіоекологічного контролю та відносно екологічно чистої місцевості Сумської області

Група

Вид короткочасної пам’яті

Зорова на числа

Зорова на слова

Слухова на слова

Слухова на числа

Смислова

M±m

Досліджувана

11,63±0,34

17,93±0,23*

17,48±0,29*

14,53±0,31

19,53±0,18*

Контрольна

11,62±0,17

16,78±0,15

15,33±0,16

13,55±0,19

17,78±0,16

*- p < 0,05 - достовірності різниці між показниками контрольної та досліджуваної груп

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Згідно літературних джерел, погляди на наслідки довготривалого низькоінтенсивного опромінення людського організму різняться — від традиційно негативних (безпорогова концепція) до адаптивних і навіть позитивних (теорія ефектів малих доз, радіаційний гормезис) [1; 16].

Оскільки з моменту аварії на Чорнобильській АЕС минуло вже 30 років, у постчорнобильських поколінь населення України (і Сумщини зокрема), на нашу думку, має місце формування адаптаційно-компенсаторних механізмів, спрямованих на підтримання гомеостазу та оптимізацію діяльності організму.

Ураховуючи вищезазначене, дослідження показників розумової працездатності, пам’яті та уваги у осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумської області як таких, що зазнають пролонгованого низькоінтенсивного радіаційного впливу, є актуальним та становить значний науковий інтерес.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є визначення показників розумової працездатності, об’єму короткочасної пам’яті та рівня переключення уваги у осіб, які проживають на територіях посиленого радіоекологічного контролю Сумської області.

Виклад основного матеріалу

Дослідження проводилось на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У експерименті узяло участь 160 осіб віком 18-35 років: 80 волонтерів із Шосткинського і Ямпільського районів Сумської області (IV радіаційна зона; територія посиленого радіоекологічного контролю); контрольну групу (80 респондентів) склали досліджувані з від

Похожие работы

1 2 3 > >>