Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

В статье рассмотрено сущность страхового рынка и проанализировано его современное состояние. Исследована динамика количества страховых компаний и основные показатели

Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку

Статья

Банковское дело

Другие статьи по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

Національний авіаційний університет

СТРАХОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Отрошко В.П.

У статті розглянуто сутність страхового ринку та проаналізовано його сучасний стан. Досліджено динаміку кількості страхових компаній та основні показники діяльності страховиків. На основі аналізу показано ключові проблеми діяльності страхового ринку та негативні чинники, що стримують його розвиток. Сформульовано пріоритетні напрями розвитку вітчизняного ринку страхових послуг.

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страховик, страхові компанії, страховий договір, страхові премії, страхові виплати.

страховий ринок послуга пріоритетний

Матвеев В.В., Гайдаржийская О.Н., Отрошко В.П.

Национальный авиационный университет

СТРАХОВОЙ РЫНОК УКРАИНЫ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация

В статье рассмотрено сущность страхового рынка и проанализировано его современное состояние. Исследована динамика количества страховых компаний и основные показатели деятельности страховщиков. На основе анализа показано ключевые проблемы деятельности страхового рынка и негативные факторы, сдерживающие его развитие. Сформулированы приоритетные направления развития отечественного рынка страховых услуг.

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, страховщик, страховые компании, страховой договор, страховые премии, страховые выплаты.

Matvieiev V.V., Gaydarzhiyskaya O.M., Otroshko V.P.

National Aviation University

INSURANCE MARKET OF UKRAINE: MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Summary

The article discusses the concept of the insurance market and analyzes its current state. The dynamics of the number of insurance companies and the main indicators of the activity of insurers are researched. Based on the analysis, the key problems of the insurance market activity and the negative factors hindering its development are shown. The priority directions of development of the domestic market of insurance services are formulated.

Keywords: insurance, insurance market, insurer, insurance companies, insurance contract, insurance premiums, insurance payments.

Постановка проблеми. Зважаючи на складні умови в політичній та економічній сфері країни особливе місце набуває питання щодо забезпечення захисту учасників господарської діяльності від потенційних загроз та негативних факторів. З метою уникнення ризику або його мінімізації у світовій практиці застосовують страхування як змогу відшкодування економічних збитків завданих стихійними лихами, промисловими аваріями, катастрофами, захист інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні несприятливих та непередбачених подій тощо. На сьогодні страхування є одним зі стратегічних секторів економіки, адже воно сприяє акумулюванню заощаджень у вигляді страхових премій і перетворенню їх в інвестиції. Страхування виконує не лише компенсаційну функцію, але й сприяє розв’язанню значної кількості макроекономічних завдань держави. Таким чином можна стверджувати, що основою досягнення соціальної злагоди, високого рівня життя населення та стабільності народногосподарського відтворювального процесу є досконала система страхового захисту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням питання сучасного стану страхового ринку, сутності та ролі страхування, перспектив подальшого розвитку присвячені праці відомих вітчизняних науковців В.Д. Базилевич, В.Д. Бігдаш, Н.М. Внукова, Л.В. Временко, О.О. Гаманкова, О.М. Залєтов, О.Д. Заруба, М.С. Клапків, В.Й. Плиса, О.В. Козьменко, А.А. Циганов, С.С. Осадець, Т.А. Ротова, О.Ф. Філонюк, Я.П. Шумелда та цілий ряд інших вчених, які плідно працюють над вирішенням економічних, фінансових та державно- управлінських проблем страхового ринку. Однак досі лишається актуальним дослідження практичних та теоретичних основ ефективного формування страхового ринку, вивчення нових тенденцій та перспективних напрямів розвитку.

Виділення невирішених частин загальної проблеми. Інтенсивність процесів, що відбуваються в економіці України, породжують низку нових проблем, від вирішення яких залежить стабільність та дієвість страхового ринку. Незважаючи на широке коло наукових досліджень, питання планування та перспектив розвитку українського ринку страхових послуг потребує подальшого вивчення. Особливої уваги потребує комплексний аналіз операційної та фінансово-інвестиційної діяльності з урахуванням різних факторів зовнішнього і внутрішнього ризикового середовища. Також, існує необхідність подальшого дослідження в таких аспектах як прогнозування та моделювання фінансово-економічних процесів. Сучасний розвиток економіки вимагає постійного та систематичного дослідження тенденцій розвитку страхового ринку, виявлення позитивних і негативних змін у його функціонуванні та окреслення перспективних напрямів подальшого ефективного розвитку.

Мета статті. Головною метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів визначення страхового ринку та його аналіз в сучасних умовах, відокремлення основних проблем його розвитку, визначення шляхів покращення та підвищення ефективності функціонування.

Виклад основного матеріалу. Ринок страхових послуг є однією із складових фінансової інфраструктури, який взаємодіє з виробничою сферою, ринком капіталу, фондовим ринком і таке інше. Розглядаючи досвід країн розвиненої економіки, страхування забезпечує суб’єктам господарської діяльності страховий захист їхніх інтересів від фінансових ризиків, фізичним особам захист майнових інтересів, відповідно.

Існують численні погляди на сутність страхового ринку, але в економічній літературі немає однозначного трактування щодо даного поняття (табл. 1).

Без функціонування потужного ринку страхових послуг неможливе створення ефективної системи захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб, забезпечення економічної безпеки держави. Крім того, страхування є важливим джерелом акумулювання коштів для подальшого їх використання задля компенсації збитків, спричинених внаслідок страхових подій, а також захищає бізнес від фінансових ризиків та забезпечує соціальну підтримку.

Беручи до уваги трактування «страхового ринку» українськими та закордонними вченими, було виявлено, що усі погляди можна згрупувати наступним чином (рис. 1).

Головними функціями страхового ринку є акумуляція та розподіл страхового фонду з метою страхового захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб. Учасники страхового ринку відіграють важливу роль в його формуванні та розвитку. Ними можуть бути страховики, страхувальники, застраховані, вигодонабувачі, посередники, а також асоціації страховиків.

Діяльність кожного суб’єкта ринкових відносин пов’язана з ризиком, який необхідно попереджувати, зменшувати та фінансувати, на що і спрямована діяльність ринку страхових послуг, який через страхові організації шляхом використання особливих механізмів забезпечує процес безперервного суспільного відтворення [8, с. 177].

Таблиця 1 - Підходи щодо тлумачення сутності поняття «страховий ринок»

Автор

Сутність підходу до трактування

С.С. Осадець

«... сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу»

Я.П. Шумелда

«... економічні відносини в межах певної території, в процесі котрих формуються попит, пропозиція і ціна на страхові продукти, укладаються договори страхування та виконуються зобов’язання згідно з ними»

В.Д. Базилевич

«... частина фінансового ринку, де об’єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього»

О.О. Гаманкова

«... є складовою як фінансового ринку (ринку грошей і ринку капіталів - оскільки на цих ринках страхові компанії розміщують свої капітали, використовуючи певні фінансові інструменти), так і ринку фінансових послуг, оскільки страхові компанії як фінансові посередники залучають кошти страхувальників, продаючи страхові послуги»

О.М. Залєтов

«. сукупність фінансово-економічних відносин, завдяки яким перерозподіляється частина національного доходу та сукупного суспільного продукту шляхом особливого методу утворення страхового фонду грошових ресурсів»

В.Й. Плиса

«... форма організації грошових відносин з формування та розподілу страхового фонду для забезпечення страхового захисту суспільства»

О.В. Козьменко

«... сукупність інститутів і механізмів по створенню, купівлі-продажу і споживанню страхових послуг»

Джерело: розроблено авторами за даними [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]

Сьогодні страховий ринок України розвивається та інтегрується у світовий ринок. Порівняно з європейськими країнами в Україні страхові послуги мають менший попит, особливо у галузі майнового та окремих видів особистого страхування, що зумовлене як низькою довірою до страховиків так і низьким рівнем обізнаності у сфері страхування. Також слід зазначити, що спостерігається відсутність професійної підготовки страховиків та недосконалість чинного законодавства, державного регулювання та контролю страхової діяльності.

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 2017 р. становила 296, у тому числі СК "life" — 34 компанії, СК "non-life" — 262 компанії, (станом на 2016 р. — 323 компанії, у тому числі СК "life" — 43 компанії, СК "nonlife" — 280 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2017 рік порівняно з 2016 р., кількість компаній зменшилася на 27 СК (табл. 2) [9].

Стан страхового ринку, рівень його інтеграції та затребува

Похожие работы

1 2 3 > >>