Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

У статті представлена роль і значення кредитного забезпечення в діяльності сільськогосподарських підприємств. Розкрито економічну сутність кредиту, змістове наповнення кредитних

Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Статья

Банковское дело

Другие статьи по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

ННЦ «Інститут аграрної економіки»

Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Кисіль С.С.

Анотація

У статті представлена роль і значення кредитного забезпечення в діяльності сільськогосподарських підприємств. Розкрито економічну сутність кредиту, змістове наповнення кредитних відносин та роль кредитного забезпечення через призму їх значення у суспільному відтворенні. Представлено сучасні тренди банківського кредитування сільськогосподарських підприємств. Презентовані суб’єкти та ціна кредитного фінансування аграрної галузі. Виявлені пріоритетні напрями подальшого розвитку банківського кредитування і гармонізації фінансових відносин сільськогосподарських підприємств та кредитних установ.

Ключові слова: кредит, кредитні відносини, кредитне забезпечення, банківське кредитування, фінансові відносини, фінансові ресурси, сільськогосподарські підприємства, конкурентоспроможність.

Вступ

Постановка проблеми. Сільськогосподарське виробництво характеризується органічним поєднанням дії законів природи та економіки, а також застосуванням специфічних засобів виробництва та енергії. Особливі галузеві тренди віддзеркалюються у фінансових. відносинах сільськогосподарських підприємств та особливо в питаннях фінансового забезпечення їх діяльності та розвитку.

Фінансове забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств набуває особливо важливого значення в умовах нестачі власних фінансових ресурсів та обмеженості доступу до джерел фінансування. У зв’язку із цим, проблематика кредитного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств та гармонізація їх відносин із інституціями фінансового ринку є надзвичайно важливими.

Трансформаційні перетворення національної економіки, реформування аграрної галузі зумовлюють необхідність переосмислення економічного змісту, ролі та значення кредитного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний науковий і практичний інтерес представляють наукові праці А. Гальчинського, О. Терещенка щодо теоретичних засад кредиту та кредитних відносин у забезпеченні суспільного відтворення. Дослідженням проблем кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств приділено значну увагу в працях багатьох вчених. Специфічні особливості кредитування, кредитних відносин та кредитного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств досліджені в наукових працях таких вчених як Я. Гончарук, О. Гудзь, І. Зеліско. Їх фундаментальні концепції, ідеї та пропозиції збагатили економічну науку й наклали свій відбиток на осягнення сутності означеної проблематики. Проте, потребує подальшого дослідження та систематизації питання пріоритетних напрямів покращення кредитного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств та гармонізації їх фінансових відносин з інституціями фінансового ринку.

Невирішені частини загальної проблеми. В наукових дослідженнях вчених не отримали належного висвітлення питання особливостей кредитного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті еволюційних процесів кредитних відносин. Дослідження потребують сучасні тренди банківського кредитування та їх вплив на функціонування аграрної галузі України.

Мета статті. Головною метою дослідження є виявлення сучасних трендів банківського кредитування сільськогосподарських підприємств та визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку банківського кредитування і гармонізації фінансових відносин сільськогосподарських підприємств та кредитних установ.

Виклад основного матеріалу дослідження

Динамічні фінансові засади діяльності сільськогосподарських підприємств уможливлюються наявністю власних фінансових ресурсів та залученням у господарську діяльність зовнішніх фінансових ресурсів. Одним із основних зовнішніх джерел фінансових ресурсів є кредити.

Значна потреба у кредитах для сільськогосподарського виробництва пов’язана із галузевою специфікою виробничих відтворювальних процесів. Особливістю сільськогосподарського виробництва є розбіжність робочого періоду з часом виробництва, тобто наявна сезонність виробництва в сільському господарстві. В свою чергу, сезонність виробництва в сільськогосподарських підприємствах впливає на реалізацію продукції і надходження грошових ресурсів, тобто відбувається значний розрив у часі між періодом здійснення витрат та отримання доходів. За таких фінансових особливостей діяльності, для створення умов щодо безперервності виробничого відтворення, кредит є необхідною складовою поповнення обсягів фінансових ресурсів та важливим джерелом фінансового забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств.

За наявності кредитних ресурсів розвитку, уможливлюються: поповнення обсягів фінансових ресурсів, розширення обсягів виробництва та підвищення якості продукції, здійснення інвестицій, застосування інноваційних технологій та інноваційна діяльність, підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських підприємств та в цілому аграрної галузі.

Кредит є необхідною складовою товарного виробництва. Існування кредиту та кредитних відносин пояснюється не стільки нестачею власних фінансових ресурсів, як об’єктивною необхідністю фінансового забезпечення безперервного процесу відтворення виробництва та існуючою оборотністю власного капіталу. Також, суспільне виробництво ґрунтується на русі фінансових потоків, в тому числі грошових. В свою чергу існування розширеного відтворення не можливе без кредитних відносин. Існування кредиту та відповідних кредитних відносин — важливий компонент забезпечення безперервності виробничих процесів та індикатор суспільних відносин, які віддзеркалюють рух вартості.

У наукових дослідженнях багатьох вчених відображається широкий спектр поглядів щодо економічної сутності кредиту, змістового наповнення кредитних відносин та ролі кредитного забезпечення через призму їх значення у суспільному відтворенні.

В економічному словнику кредит (англ. сгеШІ:) презентується як «...позичка на певний строк у грошовій або товарній формі з умовою повернення, як правило, з оплатою процента» [6, с. 154]. В банківській енциклопедії кредит представлено, як «. економічні відносини, що виникають між кредитором і позичальником з приводу одержання останнім позички в грошовій або товарній формі на умовах повернення в певний строк і, звичайно із сплатою відсотка» [7, с. 147]. А. Гальчинськийрозглядає кредит з точки зору виникнення кредитних відносин. «Кредитні відносини виникають між кредитором і позичальником з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та використанням їх на умовах повернення і платності [1, с. 398]. Тобто кредит можна розглядати як позичку в грошовій або товарній формах, а також як економічні відносини, які виникають в наслідок надання позички та кредитні відносини.

О. Гудзь пропонує наступне тлумачення кредитування: «. кредитування, як процес надання кредитів, є складовою кредитного забезпечення» [3, с. 335]. В свою чергу кредитне забезпечення О. Гудзь розглядає як: «. систему фінансових відносин, яка включає заходи щодо здійснення безпосередніх відносин банківських та позабан- ківських кредиторів з позичальниками з приводу організованих і неорганізованих форм одержання кредитів та їх повернення» та зауважує, що «кредитне забезпечення реалізується через кредитний механізм» [3, с. 335]. Тобто О. Гудзь вважає можливим та необхідним наявність різних інституцій кредитування, а не тільки комерційні банки.

О. Терещенко вважає, що кредитне забезпечення проявляється у практичній діяльності наступним чином: «якщо позичальник не в змозі виконати свої зобов’язання у передбачені кредитним договором строки, кредитор може задовольнити свої вимоги за рахунок кредитного забезпечення [8, с. 11]. У такому контексті, кредитне забезпечення розглядається як умова кредитування, що є на наш погляд дуже обмеженим трактуванням. кредитний фінансування аграрний

Щодо кредитного забезпечення в аграрній сфері, Я. Гончарук кредитне забезпечення презентує як «. сукупність фінансово-кредитних відносин, які виникають з приводу створення певних зовнішніх та внутрішніх умов для пошуку, залучення та ефективного використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання в агропромисловій сфері економіки та її регіонів» [2].

Існуюча система фінансового забезпечення діяльності та розвитку сільськогосподарських підприємств не створює широкий спектр джерел та суб’єктів кредитних відносин. Тому, на нашу думку, кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств необхідно презентувати як економічні відносини з фінансово-кредитними інституціями та державними органами, які спрямовані на забезпечення фінансовими ресурсами для безперервного та розширеного виробничого відтворення з метою досягнення позитивної фінансової результативності та підвищення конкурентоспроможності.

Сучасне сільськогосподарське виробництво нерозривно пов’язано із застосуванням банківських кредитів. З цього приводу І. Зеліско наголошує, що банківські кредити є важливим джерелом фінансових ресурсів для аграрних формувань. Так, аграрні формування можуть поповнити виробничі запаси, якщо будуть залучати короткострокові кредити, а за рахунок довгострокових кредитів можливим буде оновлення основних засобів [4, с. 78]. Щодо ролі банківського кредиту в національній економіці, І. Зеліско зазначає: «за допомогою банківських кредитів здійснюється переливання тимчасово вільного капіталу у ті галузі національної економіки, що є в даний момент часу найбільш прибутковими» [4, с. 79].

У 2016 р. аграрні товаровиробники мали можливість залучення фінансування, завдяки наступним фінансовим інструментам: банківське кредитування, інвестиції, агарні розписки, товарні кредити, вексельне фінансування. Зокрема, кількість фінансових небанківських компаній на ринку України в 2016 р. збільшилась до 642 організацій, що на 1

Похожие работы

1 2 >