Финансовая стойкость предприятия

Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè: Àìóðæèåâ Î.Â., Äîðîãàâöåâ À.Å. Íåïëàòåæ³: ñïîñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ñêîðî÷åííÿ Ì.: Àðêàþð, 1994. Àðòåìåíêî Â.Ã., Áåëëåíäèð Ì.Â. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç

Финансовая стойкость предприятия

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
;³, ùî ö³ çîáîâ'ÿçàííÿ âêëþ÷åí³ äî ñêëàäó ïàñèâó áàëàíñó ïðè ï³äðàõóíêó ï³äñóìêó, àëå íå âèä³ëåí³ â íüîìó;
 • ÊÇðîçðàõóíêè (êðåäèòîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü) òà ³íø³ ïàñèâè.
 • Ïåðåä ïî÷àòêîì ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³ÿì íåîáõ³äíî ïðèäáàòè îñíîâí³ çàñîáè (áóäèíêó, óñòàòêóâàííÿ é ³í.) òà ³íø³ íåîáîðîòí³ àêòèâè, ³ ëèøå â ïðîöåñ³ ¿õíüîãî âèêîðèñòàííÿ áóäóòü ñïîæèâàòèñÿ çàïàñè é ³íø³ îáîðîòí³ àêòèâè. Òîìó âëàñíèé êàï³òàë, äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè ³ ïîçèêè íàïðàâëÿþòüñÿ, ó ïåðøó ÷åðãó, íà ïðèäáàííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, íà êàï³òàëüí³ âêëàäåííÿ. Âèõîäÿ÷è ç ö³º¿ óìîâè, ïåðåòâîðèìî âèõ³äíó áàëàíñîâó ôîðìóëó:

  З+ДЗ=( (ДВЗ + КД)ОК) + ( КК + КЗ+ Б) . (2)

  В оцінці фінансового стану використовують також показник вартості чистих оборотних активів, обумовлений як різниця між оборотними активами і короткостроковою заборгованістю. Відповідно до перетвореної балансової моделі (2) чисті мобільні засоби (З+ДЗК + Б + КЗ)) приблизно дорівнюють значенню власних і довгострокових позикових джерел формування запасів (ДФЗВД):

  З+ДЗК + Б + КЗ) = (ДВЗ + КД)ОК.

  Власний капітал і довгострокові зобов'язання можуть використовуватися організацією тривалий час, тому що вони не вимагають термінового погашення. Тому їхню суму (ДВЗ + КД) називають постійним (перманентним) капіталом.

  Отже, для забезпечення стійкості необхідно, щоб після покриття необоротних активів перманентним (постійним) капіталом ((ДВЗ + КД)З) власних джерел і довгострокових зобов'язань повинно бути досить для покриття запасів:

  З > або = (ДВЗ + КД)З. (3)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Таблиця №2

  Баланс підприємства (в агрегованому вигляді).

  ÀêòèâÓìîâí³ ïîçíà÷êèÏàñèâÓìîâí³ ïîçíà÷êè1. Îñíîâíèé êàï³òàëÎÊ4. Äæåðåëà âëàñíèõ çàñîá³âÄÂÇ2. ÇàïàñèÇ5. Êðåäèòè é ³íø³ ïîçèêîâ³ çàñîáè, ó òîìó ÷èñë³:K3. Ðîçðàõóíêè, êîøòè òà ³íø³ àêòèâè, ó òîìó ÷èñë³:ÄÇ- äîâãîñòðîêîâ³ êðåäèòè ³ ïîçèêîâ³ çàñîáèKÄ- ðîçðàõóíêè òà ³íø³ àêòèâè (äåá³òîðñüêà çàáîðãîâàí³ñòü, ïîçèêè, íàäàí³ îðãàí³çàö³ÿì íà òåðì³í ìåíø 12 ì³ñÿö³â)äç- êîðîòêîñòðîêîâ³ êðåäèòè ³ ïîçèêîâ³ çàñîáèKÊ- êîøòè, ö³íí³ ïàïåðè òà ³íø³ êîðîòêîñòðîêîâ³ ô³íàíñîâ³ âêëàäåííÿÃÊ- ðîçðàõóíêè òà ³íø³ ïàñèâèÊÇ- çîáîâÿçàííÿ ï³äïðèºìñòâà íå ïîãàøåí³ â ñòðîêÁÁàëàíñBÁàëàíñBКоштів, короткострокових фінансових вкладень і активних розрахунків досить для покриття короткострокової заборгованості підприємства (КК + КЗ + Б), тобто за умови обмеження запасів З величиною ((ИС + КТ)F) буде виконуватися умова платоспроможності підприємства, що випливає з вираження (2):

  ДЗ > або = КК + КЗ + Б.

  Вираження (3) оцінки фінансової стійкості зв'язано з загальною умовою стійкості:

  З + ОК > або = ДВЗ + КД, яке означає, що вкладення в основний капітал і матеріальні запаси не повинні перевищувати величини перманентного капіталу.

   

   

  Таблиця №3:

  Класифікація типів фінансової стійкості для умови З < або = (ДВЗ+KД) ОК.

  Ñò³éê³ñòüÏîòî÷íàÓ êîðîòêîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³Ó äîâãîñòðîêîâ³é ïåðñïåêòèâ³1. ÀáñîëþòíàÃÊ >àáî= Á + ÊÇÃÊ>àáî= Á+ ÊÇ + KÊÃÊ>àáî= Á+ ÊÇ + KÊ+ KÄ2. ÍîðìàëüíàÄÇ> àáî = Á + ÊÇÄÇ > àáî = Á + ÊÇ+ KÊÄÇ > àáî = Á + ÊÇ+ KÊ+ KÄ

  Лучшие

  Похожие работы