Финансовая стойкость предприятия

Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè: Àìóðæèåâ Î.Â., Äîðîãàâöåâ À.Å. Íåïëàòåæ³: ñïîñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ñêîðî÷åííÿ Ì.: Àðêàþð, 1994. Àðòåìåíêî Â.Ã., Áåëëåíäèð Ì.Â. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç

Финансовая стойкость предприятия

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
;ìè â çàñíîâíèöòâ³, ñòâîðåíí³ ðîçãàëóæåíî¿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ñòðóêòóðè. Ìàáóòü, íàéá³ëüø ö³êàâèì ³ ïåðñïåêòèâíèì â ö³é ñèòóàö³¿ áóäå ïåðåâò³ëåííÿ ï³äïðèºìñòâà õîëäèíã ç äîáðå ðîçãàëóæåíîþ ³ ðîçâèíóòîþ ñòðóêòóðîþ). ßêùî ïðè öüîìó íàøå ï³äïðèºìñòâî âè÷åðïຠâñþ ïîçèêîâó ñèëó çà ðàõóíîê çàëó÷åííÿ ïîçèêîâèõ êîøò³â (ïðè ñïðîá³ ìàêñèì³çóâàòè ðåíòàáåëüí³ñòü âëàñíèõ çàñîá³â ç âèêîðèñòàííÿì åôåêòó ô³íàíñîâîãî âàæåëÿ), òî ìîæëèâèì º ïåðåõ³ä â êâàäðàíò 4. Ñêîðîòèòüñÿ âåëè÷èíà ðåçóëüòàòó ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà (ÐÔÄ).

², íàðåøò³, êâàäðàíò 9. Öå ðåàëüíå êðèçîâå ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà. Ðåöåïòè âèõîäó ç êðèçîâîãî ñòàíó ìîæóòü áóòè íàñòóïí³: äåç³íâåñòèö³¿, ô³íàíñîâà ï³äòðèìêà äåðæàâè (ÿêùî öå ìîæëèâî) àáî ìàòåðèíñüêî¿ êîìïàí³¿ (ÿêùî òàêà º), äðîáëåííÿ ï³äïðèºìñòâà (äîçâîëèòü ð³çêî çåêîíîìèòè íà ïîñò³éíèõ âèòðàòàõ ³ ñêîðîòèòè âåëè÷èíó ô³íàíñîâî-åêñïëóàòàö³éíèõ ïîòðåá).

 ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ âèùåçãàäàíèõ çàõîä³â ìîæëèâèé ïåðåõ³ä â êâàäðàíò 6 àáî 7.

Îòæå, âñ³ êâàäðàíòè ìàòðèö³ ðîçãëÿíóò³. Âèêîðèñòàííÿ ìàòðèö³ ô³íàíñîâèõ ñòðàòåã³é ï³äïðèºìñòâà äîçâîëèòü éîìó àäåêâàòíî ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî êîìïëåêñíå âèêîðèñòàííÿ âñ³õ àêòèâ³â ³ ïàñèâ³â ï³äïðèºìñòâà.

“Ïîäîðîæ” ç êâàäðàíòà â êâàäðàíò äàíî¿ ìàòðèö³ äຠìîæëèâèì àíàë³ç ñòðàòå㳿 ï³äïðèºìñòâà â äèíàì³ö³. Òóò ³ñíóº âåëèêà ê³ëüê³ñòü ìîæëèâèõ ñöåíàð³¿â, àëå ÿêùî âäàºòüñÿ òî÷íî ³äåíòèô³êóâàòè ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà â òîìó ÷è ³íøîìó êâàäðàíò³, òî ê³ëüê³ñòü ìîæëèâèõ âàð³àíò³â ðîçâèòêó îáìåæèòüñÿ.

 

  1. Ô³íàíñîâà ñò³éê³ñòü, ÿê â³äîáðàæåííÿ ô³íàíñîâîãî ïîëîæåííÿ ï³äïðèºìñòâà.

 

2.1. Ñóòí³ñòü ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ ï³äïðèºìñòâà òà ôàêòîðè, ùî ¿¿ îáóìîâëþþòü.

Фінансове положення являє собою відображення фінансової стійкості підприємства на визначений момент і забезпеченості його фінансовими ресурсами для безперебійного здійснення господарської діяльності і своєчасного погашення своїх боргових зобов'язань.

Загальна фінансова стійкість підприємства припускає, насамперед, такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження доходів над їхніми витратами. В умовах ринку вона вимагає, насамперед, стабільного одержання доходу від реалізації продукції, причому достатнього по своїх розмірах, щоб розплатитися з державою, постачальниками, кредиторами, працівниками й іншими. Одночасно для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і виконання всіх зобов'язань у нього залишався доход, що дозволяє розвивати виробництво, модернізувати його матеріально-технічну базу, поліпшувати соціальний клімат і так далі. Під сутністю фінансової стійкості розуміють забезпеченість запасів і витрат джерелами формування. Зовнішнім проявом фінансової стійкості виступає платоспроможність підприємства, що представляє собою можливість підприємства розплачуватися за своїми обов'язками чи здатність вчасно цілком виконати свої платіжні зобов'язання, що випливають з торгових, кредитних і інших операцій платіжного характеру. З переходом підприємства на ринкові умови роботи гостро встало питання про стійкість його фінансового положення і вишукування його оздоровлення.

Лучшие

Похожие работы

<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>