Финансовая стойкость предприятия

Информация - Экономика

Другие материалы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьро збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні імовірності фінансових утруднень (фінансового ризику) у майбутніх періодах. Така тенденція, з погляду кредиторів, підвищує гарант виконання підприємством своїх зобовязань.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює відношенню величини зобовязань підприємства до величини його власних засобів.

Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:

КП/В =(1 / КА) -1

З приведених вище залежностей випливає, що нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В < або = 1.

Перевищення одиниці в значенні коефіцієнта гиринга означає, що для бізнесу позиковий капітал в організації є головним джерелом фінансування. Високий гиринг свідчить про високий ризик.

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (КО/Н) обчислюється розподілом оборотних активів (розділ II активу балансу) на необоротні активи (розділ I активу).

При наявності в розділі II активу балансу іммобілізації оборотних коштів його підсумок (у чисельнику) зменшується на її величину, а знаменник показника (іммобілізовані засоби) збільшується тому, що відволікання мобільних засобів з обороту знижує реальна наявність власних оборотних коштів підприємства.

Стійкість фінансового стану характеризує також і коефіцієнт маневрування, дорівнює відношенню власних оборотних коштів підприємства до загальної величини джерел власних засобів.

КМ =( ДВЗ ОК) / ДВЗ = ВОК / ДВЗ

Він показує, яка частина власних засобів підприємства знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати цими засобами. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан. При відсутності жорстко встановлених обмежень по цьому коефіцієнті іноді рекомендується використовувати його значення в розмірі 0,5, як оптимальне.

Для характеристики структури джерел засобів підприємства можна використовувати також приватні показники структури окремих груп джерел. До них відносяться:

Коефіцієнт довгострокового залучення позикових засобів, дорівнює відношенню величини довгострокових кредитів і позикових засобів до суми джерел власних засобів підприємства і довгострокових кредитів і позик:

КДЗП = КД / (ДВЗ + КД).

Даний коефіцієнт відбиває частку заборгованості підприємства в складі перманентного (постійного) капіталу. Збільшення частки заборгованості свідчить про більшу залежність організації від зовнішніх джерел фінансування і меншої платоспроможності.

Коефіцієнт короткострокової заборгованості виражає частку короткострокових зобовязань у загальній сумі зобовязань:

ККЗ = (КК + КЗ + Б) / (КД + КК + КЗ + Б)

Він показує, яка частка в загальній сумі заборгованості вимагає короткострокового погашення. Збільшення коефіцієнта підвищує залежність організації від короткострокових зобовязань, вимагає збільшення ліквідності активів для забезпечення платоспроможності і фінансової стійкості.

Коефіцієнт кредиторської заборгованості й інших пасивів виражає частку кредиторської заборгованості й інших пасивів у загальній сумі зобовязань підприємства:

ККЗІП = (КЗ + Б) / (КД + КК + КЗ + Б)

, , . .

 

  1. “”.

 

3.1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт”.

Обєктом дослідження даної курсової роботи є закрите акціонерне товариство “Сільгосппродукт” (найменування товариства російською мовою “Сельхозпродукт”, найменування товариства англійською мовою “Silgospprodukt”). Місцезнаходження: м. Київ, вул. Салютна, 1, к. 7.

Товариство є юридичною особою, діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в банках, круглу п

s