Финансовая стойкость предприятия

Ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè: Àìóðæèåâ Î.Â., Äîðîãàâöåâ À.Å. Íåïëàòåæ³: ñïîñîáè çàïîá³ãàííÿ ³ ñêîðî÷åííÿ Ì.: Àðêàþð, 1994. Àðòåìåíêî Â.Ã., Áåëëåíäèð Ì.Â. Ô³íàíñîâèé àíàë³ç

Финансовая стойкость предприятия

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Київський національний торговельно-економічний університет

Міністерство освіти і науки України

Кафедра підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

На тему: “Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення.”

На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт”.

 

 

 

 

 

 

 

Студентки ФЕМП

4 курсу, 9 групи

Кочетової Ю. І.

 

Науковий керівник:

Блаженко С. Л.

 

 

 

 

 

 

Київ 2002

 

Зміст:

 

Вступ.........................................................................................................................3

 1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного підприємства..........................................................................................4
 2. Фінансова стратегія в системі управління підприємством...........4
 3. Матриця фінансових стратегій........................................................7
 4. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства ....13

2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що її обумовлюють..................................................................................................13

2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства...............................15

 1. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на підприємстві “Сільгосппродукт”.........................................................................................................22
 2. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт” ........................................................................................22
 3. Загальна оцінка оборотності активів підприємства..........32
 4. Аналіз ефективності використання майна.........................32
 5. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт” ........................................................................................34
 6. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства...41

Висновки ................................................................................................................44

Література .............................................................................................................46

Додатки...................................................................................................................47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості субєктів господарювання, що зумовлює обєктивну необхідність визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія підприємства. Розробка фінансової стратегії це галузь фінансового планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування фінансової стійкості підприємства.

Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.

Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, обєктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів.

Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти фінансовим станом підприємства.

Відповідно до мети були визначені такі завдання;

 1. ознайомитися з теоретичними основами “фінансової стратегії” підприємства, та “фінансової стійкості” як її складової;
 2. здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві;
 3. розробити заходи підвищення фінансової стійкості досліджуваного підприємства.

Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт”. Інформаційною базою для виконання роботи слугували бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а також різноманітні методологічні джерела.

Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного підприємства.

 

Значення стратегії, що дозволяє вижити підприємству досить довгий період в умовах конкурентної боротьби , різко підвищилось за останні десять років. Прискорення змін навколишнього середовища, поява нових потреб та зміна позицій споживача, поява нових можливостей в бізнесі, розвиток інформаційних мереж, доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів та інші причини призвели до зростання значення розробки стратегії розвитку підприємства.

Слово «стратегія» грецького походження і означає «мистецтво розгортання військ в бою» або «мистецтво генерала». Цей військовий термін широко ввійшов в теорію і практику менеджмента. В менеджменті стратегія розглядається як довгострокове, якісно виявлене направлення розвитку підприємства, що стосується середовища, засобів і форм його діяльності, системи стосунків всередині підприємства, а також позиції підприємства стосовно навколишнього середовища. Стратегія являє собою набір правил, якими керується підприємство при прийнятті управлінських рішень, щоб забезпечити досягнення місії і господарських цілей підприємства.

1.1 Фінансова стратегія в системі управління підприємством.

 ñó÷àñí³é ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì ïðîâ³äíå ì³ñöå íàëåæèòü ñòðàòå㳿 ðîçâèòêó, ñêëàäîâîþ ÿêî¿ º ô³íàíñîâà ñòðàòåã³ÿ. Ô³íàíñîâà ñòðàòåã³ÿ ï³äïðèºìñòâà âèñòóïຠÿê åêîíîì³÷íà êàòåãîð³ÿ, ùî õàðàêòåðèçóº ð³çíîìàí³òí³ â³äíîñèíè ì³æ ñóᔺêòàìè ðèíêó â ô³íàíñîâ³é ñôåð³. Öÿ êàòåãîð³ÿ âèçíà÷ຠïîâåä³íêó ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó, ôîðìóâàííÿ éîãî ðèíêîâî¿ ïîçèö³¿, âèêîðèñòàííÿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ïðè àêòèâí³é ó÷àñò³ ãðîøîâî-êðåäèòíèõ ³íñòðóìåíò³â.

Íåîáõ³äí³ñòü âèä³ëåííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòðàòå㳿, ÿê ñêëàäîâî¿ çàãàëüíî¿ ñòðàòåã

Лучшие

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>