Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Сфера діяльності Сильні сторони (S)Слабкі сторони (W)Маркетинг, Продукція, брендиПостійне вивчення та аналіз стану ринку, своєї позиції, позиції конкурентів, потреб

Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Дипломная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

Кафедра менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дипломний проект

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

зі спеціальності

7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

напряму 0502 "Менеджмент"

 

 

Студентка Масляник А. В

Науковий керівник ст. викл. Гоменюк О. О.

Зав. кафедри доц. Міненко М. А.

 

 

 

 

 

Київ НУХТ 2009

РЕФЕРАТ

 

Дипломний проект на тему "Бізнес - планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства": сторінок - 178, таблиць - 41, рисунків - 10, формул - 38, додатків - 22, літературних джерел - 64.

Обєктом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань складання бізнес - плану ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11.

Предметом дослідження є процес бізнес - планування ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11 та його техніко - економічне обґрунтування, а також господарська (у тому числі зовнішньоекономічна діяльність підприємства).

Мета дослідження. Головною метою дипломної роботи є сформувати бізнес-план виробництва нового виду продукції для подальшої її реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, як наслідок обґрунтування шляхів підвищення рентабельності збиткового підприємства ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11.

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких завдань:

 • проведення аналізу концептуальних підходів до визначення поняття "бізнес-планування" і виявлення принципових розбіжностей в підходах до розуміння цього терміна в існуючих дослідженнях;
 • проведення аналізу методичних підходів до розробки та обґрунтування бізнес-плану та вибір оптимальної методики бізнес-планування для досліджуваного підприємства;
 • проведення фінансово-господарського аналізу та стратегічного аналізу ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11;
 • проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11;
 • розроблення та обґрунтування бізнес - плану із виробництва екструдованих продуктів на досліджуваному підприємстві;
 • прогнозування експорту підприємства на нових ринках збуту із новою продукцією;
 • прогнозування та оцінка ефективності запропонованих заходів на результуючі показники діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11.

Методи дослідження. Було застосовано методи бюджетування - прогнозування обсягів виробництва та реалізації нововведеної продукції продукції, складання планів витрат для забезпечення безперебійності виробництва нової продукції; при аналізі господарської (у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз; при розрахунку показників ефективності впроваджуваного інвестиційного проекту було використано недисконтовані методи.

Результат дослідження. Було складено бізнес-план виробництва нового виду продукції для ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11 - екструдованих хлібців і показано, що обґрунтоване і обдумане планування діяльності підприємства, разом із оптимальною стратегією ведення справ та втіленням планів у життя може підвищити результуючі показники діяльності досліджуваного підприємства.

Ключові слова: бізнес-планування, термін окупності, інвестиції, чистий грошовий потік, чистий приведений дохід, рентабельність, фінансовий план, маркетинговий план, прогнозний звіт про фінансові результати, прогнозний бюджет руху грошових коштів.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розробки та обґрунтування бізнес-плану субєкта зовнішньоекономічної діяльності

1.1Бізнес план: сутність поняття, структура та зміст

1.2Маркетинговий план та дослідження конкурентного середовища

1.3Оцінка ефективності інвестиційного проекту та прогнозування фінансових результатів

1.4Особливості бізнес - планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11

2.1 Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства

2.2 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

2.3 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.4 Аналіз конкурентного середовища діяльності підприємства на внутрішньому ринку

РОЗДІЛ 3. Бізнес - планування зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11

3.1 Бізнес - план виробництва екструдованих продуктів

3.2 Розрахунок експорту екструдованих продуктів у Словаччину та Молдову

3.3 Оцінка економічної ефективності запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 

Вступ

 

Автор даного дипломного проекту обрав саме цю тему для опрацювання, бо вона є його особистим інтересом. До того ж вона є актуальною. В сучасних умовах весь світ є глобалізованим та інтернаціоналізованим, тобто економіки різних країн світу є взаємозалежними. Економіка України хоча визнана ринковою, але вона не така розвинута порівняно із Західно-європейськими, північно-американськими та далекосхідними країнами нашої планети. Щоб покращити добробут населення, сприяти економічному зростанню у країні, збільшити споживання товарів, слід мати позитивне сальдо торгівельного балансу, тобто щоб експорт країни був більшим за її імпорт. Саме тому треба щоб зростала кількість вітчизняних підприємств із зовнішньоекономічною діяльністю. Якщо ж у підприємства недостатньо власних коштів для реалізації якогось інвестиційного проекту (закупівля обладнання, виробництво нової продукції (частина чи весь обсяг якої реалізовуватиметься на зовнішньому ринку) чи побудова нової господарської одиниці), то воно може залучити кошти інвесторів для його реалізації. Щоб залучити ці кошти, підприємство мусить обґрунтувати доцільність та прибутковість їх використання. В умовах фінансово-економічної кризи багато підприємств потерпають від банкрутства як максимум чи від нестачі фінансових ресурсів як мінімум.

Метою написання дипломного проекту є відображення господарської діяльності (у тому числі й зовнішньоекономічної діяльності) ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату №11, її стану та економічних показників, що її віддзеркалюють, розгляд різних методичних підходів до розробки та написання бізнес-плану, власне розробка та написання бізнес-плану впровадження нової продукції ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату №11, частина якої буде відправлятися на експорт за межі нашої держави.

Об'єктом дослідження під час написання даного дипломного проекту є дочірнє підприємство відкритого акціонерного товариства "Київхліб" "Хлібокомбінат №11". Обєктом дослідження є також сукупність теоретичних, методичних та прикладних питань складання бізнес - плану ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11.

Предметом дослідження під час написання даного дипломного проекту є звичайна господарська діяльність підприємства (у тому числі зовнішньоекономічна). Предметом дослідження є також складання бізнес - плану ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11 та його техніко - економічне обґрунтування, а також господарська (у тому числі зовнішньоекономічна діяльність підприємства).

Досягнення поставленої мети зумовлює вирішення таких завдань:

 • проведення аналізу концептуальних підходів до визначення поняття "бізнес-планування" і виявлення принципових розбіжностей в підходах до розуміння цього терміна в існуючих дослідженнях;
 • проведення аналізу методичних підходів до розробки та обґрунтування бізнес-плану та вибір оптимальної методики бізнес-планування для досліджуваного підприємства;
 • проведення фінансово-господарського аналізу та стратегічного аналізу ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11;
 • проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11;
 • розроблення та обґрунтування бізнес - плану із виробництва екструдованих продуктів на досліджуваному підприємстві;
 • прогнозування експорту підприємства на нових ринках збуту із новою продукцією;
 • прогнозування та оцінка ефективності запропонованих заходів на результуючі показники діяльності ДП ВАТ "Київхліб" Хлібокомбінату № 11.

У якості методів дослідження було застосовано методи бюджетування - прогнозування обсягів виробництва та реалізації нововведеної продукції продукції, складання планів витрат для забезпечення безперебійності виробництва нової продукції; при аналізі господарської (у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз; при розрахунку показників ефективності впроваджуваного інвестиційного проекту було використано недисконтовані методи.

Під час аналізу основних фондів та оборотних активів підприємства, ефективності використання трудових ресурсів і заробітної плати, організації менеджменту на підприємстві, виробництва та реалізації продукції підприємства, собівартості, прибутку, рентабельність та фінансового стану підприємства автор даної роботи широко користувався підручниками з економіки підприємства, основ менеджменту, управління пер

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>