Термінологічна робота на уроках зоології

  Встановлено, що термін це член конкретної термінологічної системи, а термінологія це не випадкова сукупність слів, а система взаємоповязаних

Термінологічна робота на уроках зоології

Курсовой проект

Педагогика

Другие курсовые по предмету

Педагогика

Сдать работу со 100% гаранией

ПЛАН

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОБОТА З ТЕРМІНАМИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

1.1 Поняття про термін

1.2 Система термінологічної роботи при вивченні біології

РОЗДІЛ 2. ПРИЙОМИ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ БОТАНІКИ В 7-МУ КЛАСІ

2.1 Термінологічна робота при вивченні нового матеріалу

2.2 Термінологічна робота при закріпленні матеріалу

2.3 Роль підручника при роботі над термінами

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

ВСТУП

 

Оволодіння системою понять по предмету застава успішного протікання навчального процесу, навчання учнів в будь-якій дисципліні і, звичайно, біології.

Шкільний курс біології неоднорідний, але являє собою систему взаємоповязаних понять, закономірностей, які виражені системою термінів.

Систематична робота педагога з термінами дозволяє підвищити якість освітнього процесу, полегшить підготовку школярів до уроків, збагатить їх словниковий запас, формує в них „почуття мови”.

Термін це „слово або словосполучення, що є назвою поняття якої-небудь спеціальної області науки, техніки, мистецтва”. Таким чином, термін може служити назвою поняття і відображати зміст поняття. Терміни шкільного курсу біології пов'язані з поняттями науки і входять у визначення поняття. Методика формування біологічних понять на емпіричному рівні розроблена Верзиліним, Риковим, Звєрєвим, Корсунскою і іншими методистами. На сучасному етапі формуються й інші підходи до засвоєння понять, наприклад, теоретичний підхід, здійснюваний Комісаровим, Давидовим, Ельконіним.

Біологічна освіта учнів у середній школі починається з вивчення розділу „Рослини», який поєднує найважливіші елементи різних напрямків цієї науки: морфології, анатомії, фізіології, систематики, екології рослин, тому зміст шкільного курсу ботаніки складається із системи взаємозалежних морфологічних, анатомічних, фізіологічних і інших понять. У цьому шкільному розділі починають формуватися і розвиватися основні загально біологічні поняття: живий організм, клітина - структурна одиниця живого організму, обмін речовин, індивідуальний розвиток організмів, зв'язок організму з навколишнім середовищем, взаємозв'язок будови і функцій, історичний розвиток організмів. Багато ботанічних понять це складова частина загально-біологічних понять. От чому від якості ботанічних знань учнів залежить рівень їхніх загально-біологічних знань.

Обєкт дослідження процес засвоєння термінів учнями.

Предмет дослідження термінологічна робота при вивченні біології в 7-му класі.

Мета роботи: ознайомитись з прийомами термінологічної роботи при вивченні біології в 7 класі.

Завдання роботи:

  1. Встановити, як ми розуміємо слово „термін”, дати визначення та зязувати як класифікують терміни.
  2. Показати організацію та систему роботи з біологічними термінами при вивченні біології.
  3. Ознайомитись з прийомами термінологічної роботи під час викладання ботаніки в 7-му класі.

 

РОЗДІЛ 1. РОБОТА З ТЕРМІНАМИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

 

1.1 Поняття про термін

 

Термін член конкретної термінологічної системи, тому термінологія це не випадкова сукупність слів, а система взаємоповязаних термінів, які позначають систему понять будь-якої області знань.

Термін, як правило, виконує дві функції: слугує назвою поняття (номінативна функція) та відображує зміст поняття. Однак терміни для кожної науки нечисленні та обовязково повязані з поняттями даної науки.

Термін нерозривно повязаний з поняттям. Терміни і поняття знаходяться в певних корелятивних співвідношеннях, які заключаються в наступному: термін входить до визначення поняття, але визначення поняття не зводиться до терміна. Разом з розвитком поняття відбувається і розвиток значення термінів.

Є багато термінів, які словесними виразами відображують сутність поняття. Ці терміни є короткими визначеннями понять, наприклад одноклітинні, земноводні.

Ряд термінів тільки частково відображують будь-яку сторону понять.

Таким чином, терміни можна класифікувати з врахуванням їх словесного значення, а також відносно категорій тих спеціальних понять, які вони позначають. Серед термінів можна виділити морфологічні, фізіологічні, анатомічні, екологічні, еволюційні, систематичні та інші терміни.

Можлива і інша класифікація біологічних термінів по кількості слів, які вживаються для їх позначення. Так як засвоєння терміну, його запамятовування і переклад в мовний апарат тісно повязані с памяттю, то терміни, які складаються з одного, двох, трьох слів не можна розглядати як рівноцінні для запамятовування. Тому можна виділити категорію простих термінів, які складаються з одного слова та складних, які складаються з декількох слів (кровообіг).

Якщо розглядати категорії термінів виходячи з останніх двох груп, то можна сказати, що більшість анатомо-морфологічних, систематичних, медичних, екологічних категорій складаються з простих термінів, а більшість фізіологічних термінів складні за складом. Так як затрати памяті на різні групи термінів різні, то розбираючи матеріал уроку на тему, розділ слід орієнтуватися не тільки на кількість відібраних термінів, але й на складність термінів.

Будучи назвою поняття і відображаючи його зміст, термін дає змогу чітко і зрозуміло передати суть матеріалу, що вивчається.

Слід приділяти особливу увагу семантиці та етимології наукових термінів, бо часто є розходження побутових і наукових значень одного й того самого терміна.

Уведення терміна можливе в різний час формування в учнів нового поняття. Це залежить від змістовного значення терміна. На першому етапі уроку можна провести роботи, за допомогою яких перевіряють засвоєння нових термінів під час виконання домашнього завдання. Це біологічні диктанти, головоломки, елементи гри «ланцюжок» тощо.

Під час мотивації навчальної діяльності учнів потрібно пояснювати семантику і етимологію відповідних термінів.

Упродовж сприйняття та засвоєння нового матеріалу вчитель за допомогою термінів передає суть матеріалу, що вивчається. Закріплювати нові терміни можна у вигляді гри, складання кросвордів, головоломок, схем тощо.

У диференційному домашньому завданні можна запропонувати учням скласти кросворди, головоломки, розповіді Мюнхгаузена, використовуючи нові терміни. Правильно організована термінологічна робота під час викладання курсу біології дає змогу засвоїти основні біологічні терміни й поняття, закріпити знання учнів та практичні вміння, перевірити засвоєння вивченого матеріалу, підвищити якість здобутих знань.

Термінологія як наука набула самостійності у середині ХІХ ст., а народилась вона в надрах лінгвістики. Її завданнями було чітко визначити співвідношення, в якому знаходяться слово і термін. Слово це найменування предмета, історично закріпленим за ним народом. У словоутворенні велику роль відіграє змістове значення семантика.

Відповідно, слова несуть певне змістове навантаження, яке має значення у словоутворенні, тому у вивченні і становленні мови народу словарна робота повинна займати ключове місце. Багато слів багатозначні і потребують уточнення. Крім цього слово має психологічні властивості і може нести емоційні барви. Але існують такі слова, для яких психологічне значення мінімальне. Це терміни.

Термін це слово або словосполучення, що є назвою певного поняття спеціальної галузі науки, техніки, мистецтва… Термінологія це система взаємозвязаних термінів, що означають систему понять певної галузі знань. Термін виконує дві функції: слугує назвою поняття та виражає зміст поняття. Кожна наука має свої терміни, які повязані з її поняттями. Поняття це форма мислення, що виражає певні властивості, звязки та відношення предметів та явищ у їхньому протиріччі і розвитку.

Із власного досвіду мені відомо, що засвоєння програмового матеріалу із біології буде високим, якщо учні міцно, своєчасно і систематично оволодіють необхідним словарним запасом і зрозуміють мову цієї науки через засвоєння спеціальних термінів. Процес оволодіння термінами та їх використання мають свої особливості та труднощі. Якщо учні не можуть або не хочуть засвоювати біологічні терміни це призводить до нерозуміння мови біології, її перекручування і невпізнанності. Особливо це стосується іншомовних термінів. Мені відомо, що не кожен учень засвоює термінологію, особливо латинську чи грецьку, з першого прочитання чи прослухання. В такому випадку незрозумілий термін можна замінити простішим, але не завжди це вдається, тому що не кожен термін взаємозаміняється. А ще при такій заміні втрачається чіткість і точність висловлювання.

Робота над кожним терміном, його формулюванням та визначенням дозволяє мені перевірити правильність розуміння учнями сутності біологічних понять. Дуже важливо, щоб терміни запамятовувались не механічно, а усвідомлено. Якість засвоєння термінів складається із наступних прийомів:

- приговорювання термінів, особливо іншомовного походження, вголос;

- робота над засвоєнням орфографії термінів;

- запис термінів на дошці;

- тренувальні вправи на співвідношення терміну з поняттям;

- морфологічний та фонетичний аналіз термінів;

- аналіз та синтез термінів, які складаються з двох слів;

- використання термінів у різноманітних навчальних ситуаціях.

 

2.2 Система термінологічної роботи при вивченні біології

 

Міцне засвоєння понять може здійснюватись тільки у випадку, коли учні своєчасно та систематично оволодівають необхідним словарним запасом, пізнають мову науки через засвоєння спеціальних термінів. Точне розуміння термінів дає можливість глибше проникнути в певну область науки, свідомо засвоюват

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>