БЖД /Укр./

Вопросы - Разное

Другие вопросы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьз на-сигналів з на-немаєступною ко-ступним спів-ступною ком-потреби врекцією дійставленнямплексноюкорекції діїта операційфактичних зна-оцінкою взає-чень парамет-моповязанихрів з їх номі-параметрів.нальними зна-Комплексначеннями.оцінка всієїЗаключна оцін-виробничоїка фактичнихдіяльностізначень пара-метрів1.3Ступінь складності завданняОбробка таОбробка, ви-Обробка іКонтроль тавиконання за-конання за-контроль запопереднявданнявдання та йо-виконаннямробота зго перевірказавданнярозподілузавдань ін-шим особам1.4Характер виконуваної роботиРобота заРобота заРобота в умо-Робота в умо-індивідуаль-встановленимвах дефіцитувах дефіцитуним планомграфіком зчасучасу та інфор-можливиммації з підви-його коригу-щеною відпові-ванням по хо-дальністю заду діяльностікінцевий ре-зультат2Сенсорні навантаження2.1Тривалість зосередженогодо 2526-5021-75>75спостереження (в % від часузміни)2.2Щільність сигналів (світлових,до 7575-175176-300>300звукових та інших) та повідом-лень в середньому за1 годину роботи2.3Кількість виробничих обєктівдо 56-1011-25>25одночасного спостереження2.4Навантаження на зоровий ана-лізатор2.4.1Розмір обєкта розрізнення>55,0-1,11,0-0,3 ммменше 0,3(при відстані від очей працюю-більше 50 %більше 50%більше 50%чого до обєкта розрізненнячасучасучасуне більше, ніж 0,5 м), мм при1,0-0,3менше 0,3тривалості зосередженогодо 50 % часу25-50% часуспостереження (% часу зміни)менше 0,3до 25 % часу2.4.2Робота з оптичними приладами2526-5051-75>75(мікроскопи, лупи та ін.) притривалості зосередженогоспостереження (% часу зміни)2.4.3Спостереження за екранамидо 22-33-4>4відеотерміналів (годин на змі-ну)2.5Навантаження на слуховий ана-РозбірливістьРозбірливістьРозбірливістьРозбірливістьлізатор (при виробничій необ-слів та сигна-слів та сигна-слів та сигналівслів та сигналівхідності сприйняття мови чи ди-лів від 100%лів від 90%від 70% доменше, ніжференційованих сигналів)до 90%до 70%3Емоційне навантаження3.1Ступінь відповідальності.Несе відпові-Несе відпові-Несе відпові-Несе відпові-Значущість помилкидальність задальність задальність задальність завиконанняфункціональ-функціональнуфункціональнуокремихну якість до-якість основноїякість кінцевоїелементівпоміжних ро-роботипродукції,завдання.біт (завдань).(завдання).роботиВимагає до-Вимагає до-Вимагає випра-(завдання).даткових зу-даткових зу-влень за раху-Викликаєсиль у роботісиль з бокунок додатковихушкодженняз боку пра-керівництвазусиль всьогообладнання,цівника(бригадира,колективузупинку техно-майстра та(групи, брига-логічного про-ІН.)ди та ін.)цесу та виникаєможливістьнебезпеки дляжиття3.2Ступінь ризику для власногоВиключений--Можливийжиття3.3Ступінь ризику за безпеку ін-Виключений--Можливийших осіб4Монотонність навантажень4.1Кількість елементів (прийомів),>109-65-3100100-2524-10<10тих виробничих завдань чиоперацій, що повторюються5Режим праці5.1Змінність роботиОднозміннаДвозміннаТризмінна ро-Нерегулярнаробота (безробота (безбота (робота узмінність з ро-нічної зміни)нічної зміни)нічну зміну)ботою в нічнийчас

Таблиця 9

Загальна оцінка напруженості трудового процесу (на основі обліку кількості показників напруженості)

Клас умов праці

Оптимальний (напруженість праці легкого ступеня)Допустимий (напруженість праці середньго ступеня)Шкідливий (напружена праця) 3Загальна оцінка напруженості трудового процесу клас умов праці за напруженістю1 ступінь2 ступінь3 ступінь123.13.23.37-3.3Таблиця 10

Класи умов праці при дії іонізуючих випромінювань (в частинах від ЛД*)

Клас умов праці

Річна ефективнаОптимальнийДопустимийШкідливий 3

Небезпеч-доза Е1 ступінь2 ступінь3 ступінь4 ступіньмальний)123.13.23.33.44ЕфективнаЕ50доза на рік,мЗв рік-1* Відповідно до НРБУ-97 мінімальний ліміт ефективної дози ЛД (20 мЗв рік-1) - основний ра^іаційно-гігієнічний норматив, метою якого є обмеження опромінювання осіб персоналу категорії А від індустріальних джерел іонізуючих випромінювань у практичній діяльності.

s