Суб’єкти цивільного права

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міжнародний науково-технічний університет

Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права

Факультет лінгвістики і права

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з предмету: Цивільне право України

на тему: Субєкти цивільного права

 

 

 

 

Студентки III курсу, групи П-052

Спеціальність: 6.030401 “Право”

Пилипенко О.М.

 

Науковий керівник:

Товчко А.О.

 

 

 

 

 

Чернігів 2007

ПЛАН

 

Вступ

Розділ 1. Загальні положення щодо субєктів цивільного права

Розділ 2. Фізичні особи як субєкти цивільного права

  1. Правоздатність фізичних осіб, її зміст
  2. Поняття дієздатності фізичної особи та її види
  3. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною, правові наслідки
  4. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою, правові наслідки

Розділ 3. Юридичні особи як субєкти цивільного права

  1. Поняття і ознаки юридичної особи
  2. Цивільна правосубєктність юридичної особи
  3. Класифікація та види юридичних осіб
  4. Створення та припинення діяльності юридичних осіб

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

 

З юридичної точки зору, субєкт це особа чи організація як носій певних прав та обовязків.

Характер взаємовідносин держави з особою являється важливим показником стану суспільства в цілому, цілей і перспектив його розвитку. Неможливо зрозуміти сучасне суспільство і сучасну людину без вивчення різноманітних відносин людей з державою.

Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Свобода людини є вихідне поняття проблеми прав людини і громадянина. Розрізняють права людини природні, тобто повязані з самим її існуванням і розвитком, і набуті, які в основному характеризують соціально-політичний статус людини і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо).

Зрозуміло, що за відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально користатися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти у межах, встановлених її правовим статусом.

Теорія права і правова практика розрізняють поняття права людини і права громадянина. У першому випадку мова йде про права, повязані з самою людською істотою, її існуванням та розвитком. Людина як субєкт прав і свобод тут виступає переважно як фізична особа.

За Конституцією України до цього виду прав належать: право на життя (ст. 27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32) тощо.

Що ж до прав громадянина, то вони зумовлені сферою відносин людини із суспільством, державою, їх інституціями. Основу цього виду прав становить належність людини до держави, громадянином якої вона є.

Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні. Адже права людини поширюються на всіх людей, які проживають у тій або іншій державі, а права громадянина лише на тих осіб, які є громадянами певної країни. Прикладом прав громадянина, закріплених Конституцією України, є право на свободу обєднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38), право на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (ст. 39), право на соціальний захист (ст. 46) тощо.

Отже, дана курсова робота присвячена вивченню фізичних та юридичних осіб як субєктів цивільного права України.

Розділ 1. Загальні положення щодо субєктів цивільного права

 

Субєктами цивільного права є фізичні та юридичні особи. Фізичною особою є кожна окрема людина, що виступає як учасник цивільних відносин ст. 24 Цивільного Кодексу України.

Поняття фізична особа і людина взаємоповязані, але не тотожні.

Фізична особа це завжди лише людина.

Проте людина може бути, а може і не бути учасником цивільних відносин. Крім того, людина може розглядатися як субєкт права, а може бути предметом наукового дослідження або розглядатися як обєкт впливу і іншій системі суспільних відносин.

Фізична особа має індивідуальні природні властивості і громадянські характеристики.

Так, визнання почерку однією з основних властивостей індивідуальності зумовило потребу підпису договорів та інших угод.

До громадських характеристик людини слід віднести її імя, громадянство, соціальний стан, володіння мовами тощо. Сукупність цих характеристик дає можливість називати людину громадянином.

Таким чином, можна сказати, що кожний громадянин наділений природними властивостями і громадськими характеристиками, які обумовлюють можливість його участі в цивільних правовідносинах у ролі субєкта цих відносин (фізичної особи).

Крім фізичних осіб до субєктів цивільних прав відносяться також юридичні особи.

Згідно з ст. 80 Цивільного Кодексу України юридичною особою є органі

s