Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності

Необхідно відзначити, що на спеціальні підрозділи БОЗ як ОВС, так і СБУ цілком поширюються усі права, передбачені ЗУ «Про міліцію»,

Суб’єкти оперативно-розшукової діяльності

Информация

Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субєкти ОРД

 

План

 

 1. Субєкти ОРД

2. Види виконавців і учасників ОРД

3. Соціальний і правовий захист учасників ОРД

 

 

1. Суб'єкти ОРД

 

ОРД являє собою систему гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, які здійснюються суб'єктами з використанням оперативних і оперативно-технічних засобів при суворому дотриманні принципів законності, дотримання прав і свобод людини, взаємодії з органами державного управління й громадськістю.

Під суб'єктом ОРД можна розуміти такого її виконавця, на якого законодавець поклав цю функцію, відповідні завдання й обов'язки, для виконання яких він наділений відповідними правами на застосування конкретних заходів ОРД і використання оперативних і оперативно-технічних засобів.

Таким суб'єктам властиві специфічні загальні ознаки, а саме вони:

 1. представляють державні правоохоронні органи;
 2. є повноважними суб'єктами ОРД, наділеними комплексними оперативно-розшуковими функціями боротьби зі злочинністю, яким відповідають їхні завдання й обов'язки;
 3. мають право для виконання завдань ОРД використовувати гласні й негласні пошукові, розвідувальні й контррозвідувальні заходи, а також оперативні й оперативно-технічні засоби.
 4. перебувають у різній відомчій підпорядкованості, що в окремих випадках має різну правову й процесуальну регламентацію;
 5. підконтрольні прокуророві з нагляду за дотриманням законності в процесі здійснення ОРД, а також органам державної влади й управління;
 6. мають у своєму складі гласних і негласних штатних працівників, а також залучених на добровільній основі для виконання завдань ОРД негласних працівників.

Ці ознаки дозволяють віднести оперативні підрозділи до спеціальних суб'єктів правоохоронної діяльності.

ЗУ «Про ОРД» чітко визначив суб'єкти ОРД, наділивши їх правом на проведення ОРД, а саме згідно ст. 5 даного Закону такими суб'єктами є:

1. Органи внутрішніх справ: кримінальна, транспортна й спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, судова міліція.

Оперативні підрозділи системи МВС здійснюють ОРД у повному обсязі. Більше того, вона є основним видом їхньої діяльності. У роботі з попередження, виявлення, припинення й розкриття злочинів, розшуку злочинців, що зникли, і встановленню місцезнаходження й долі безвісно зниклих громадян, вони зобов'язані максимально використовувати свої можливості, застосовувати різноманітний наявний у їхньому активі інструментарій.

Такі служби називають основними (провідними) оперативними службами. Кожна з них має свою структуру (внутрішня побудова), що визначається місцем конкретного підрозділу в системі ОВС, його основними завданнями, розв'язуваними на певному рівні, чисельністю й кваліфікацією особового складу, станом і особливістю оперативної обстановки, а також іншими факторами.

Структура оперативно-розшукових служб відповідає основним напрямкам їхньої діяльності й ґрунтується на сполученні принципів спеціалізації й територіально-зонального обслуговування.

Крім основних оперативно-розшукових підрозділів в ОВС є служби такі, як: оперативно-технічна, інформаційних технологій, службового собаківництва, які виконують оперативно-розшукові функції не в повному обсязі, а вирішують лише окремі оперативно-розшукові завдання, застосовуючи деякі оперативно-розшукові методи й засоби. Їх прийнято вважати допоміжними підрозділами, тому що вони покликані забезпечувати успішну діяльність основних оперативно-розшукових служб у боротьбі зі злочинністю, здійснюючи по їхніх завданнях виявлення й фіксацію оперативно значимої інформації з використанням спеціальної техніки, переслідування злочинців по «гарячих слідах» тощо.. У певних межах до проведення ОРЗ можуть залучатися представники інших неоперативних служб.

До складу кримінальної міліції входять підрозділи карного розшуку, Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, інші оперативні підрозділи.

Сьогодні на підрозділи карного розшуку, що діють у МВС, ГУМВС, УМВС, міських і районних органах внутрішніх справ покладені обов'язки з виявлення, розкриття, запобігання й припинення оперативно-розшуковим шляхом злочинів, підготовлюваних відомими особами, підготовлених або вчинених невстановленими особами й що відносяться або цілком, або здебільшого до злочинів: проти життя й здоров'я осіб; статевим злочинам; злочинам проти власності; проти громадської безпеки, а також до злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Крім того, на підрозділи карного розшуку покладено виявлення й усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, а також розшук злочинців і осіб, безвісно відсутніх.

Значне місце серед суб'єктів ОРД у кримінальній міліції приділяється Державній службі по боротьбі з економічною злочинністю. Положенням про цю службу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 510 від 3 липня 1993 р., визначено, що вона є складовою частиною кримінальної міліції системи МВС.

У її склад входять: ДДСБЕЗ МВС України, управління (відділи, сектори) по боротьбі з економічною злочинністю в органах внутрішніх справ Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя, областей України, а також у містах, районах, на транспорті й на закритих об'єктах.

ДСБЕЗ має спеціалізовані завдання, а саме:

 1. своєчасне виявлення, запобігання й припинення злочинів у сфері економіки;
 2. аналіз і прогнозування криміногенних процесів в економіці й своєчасне інформування про це органів державної влади;
 3. виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері економіки, і вживання заходів по їх усуненню.

Відповідно до цих завдань визначені специфічні обов'язки зазначених підрозділів:

 1. виявлення й розкриття господарських, посадових і інших злочинів у сфері економіки, у тому числі на підприємствах, в організаціях, комерційних структурах, фінансово-кредитній і банківській системах, а також здійснення заходів із запобігання таких злочинів;
 2. оперативне обслуговування об'єктів господарювання різних форм власності;
 3. забезпечення захисту фінансованих урядом програм розвитку економіки України, окремих регіонів або сфер обслуговування населення від злочинних зазіхань;
 4. виявлення фактів хабарництва, корупції й інших зловживань, у тому числі пов'язаних із приватизацією державної власності, і вживання заходів по їхньому запобіганню;
 5. виявлення осіб, що займаються підробкою грошей, чекових книжок, акцій, векселів і інших цінних паперів;

Для виконання перерахованих обов'язків підрозділам ДСБЕЗ надані особливі права:

 1. безперешкодно входити в приміщення підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності (крім іноземних дипломатичних представництв), у виробничі приміщення й сховища, використовувані громадянами для заняття підприємництвом;
 2. проводити за участю власника, його представників огляд виробничих, складських, торгівельних, службових приміщень, транспортних засобів і інших місць зберігання майна і його використання;
 3. вилучати необхідні матеріали про кредитні й фінансові операції, матеріальні цінності, засоби, а також сировину й продукцію у встановленому законом порядку; опечатувати каси, приміщення й місця зберігання документів, грошей і товарно-матеріальних цінностей.

Головними оперативно-розшуковими завданнями кримінальної міліції у справах дітей є попередження, своєчасне виявлення, припинення й розкриття злочинів, вчинених неповнолітніми, а також оперативно-розшукова профілактика правопорушень серед цієї категорії осіб.

Головними оперативно-розшуковими завданнями підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків є попередження, своєчасне виявлення, припинення й розкриття злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

До інших оперативних підрозділів кримінальної міліції відносяться підрозділи оперативної служби, оперативно-технічних заходів й інші, які виконують в ОРД функції забезпечуючого характеру.

До складу спеціальної міліції входять підрозділи КР, ДСБЕЗ і інші оперативні підрозділи, що здійснюють ОРД на спеціальних режимних об'єктах військового й оборонного призначення, а також на об'єктах, доступ на які суворо обмежений. Практично такі ж оперативні підрозділи входять до складу транспортної міліції, здійснюючи ОРД на залізничному, водному й повітряному транспорті.

Говорячи про судову міліцію, необхідно звернути увагу на наступне. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 335-р від 28 червня 1997 р. з метою забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, а також осіб, що приймають участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх родин і близьких родичів, наказом МВС України № 467 від 23 липня 1997 року в структурі міліції громадської безпеки був створений відповідний спеціальний підрозділ, на який були покладені наступні обов'язки:

 1. перевірка заяв (повідомлень) про погрозу безпеки учасників кримінального судочинства;
 2. особиста охорона таких осіб у випадку виникнення реальної погрози їхнього життя й здоров'я;
 3. охорона громадського порядку й бе
Лучшие

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>