Беларусь у ХVІ-ХVІІІ cтагодзях

Íîâûì öàðîì áû¢ àáðàíû Âàñ³ëü Øóéñê³ (1606-1610), àëå çìåíà ¢ëàäû íå ïàëåïøûëà öÿæêîãà ñòàíîâ³ø÷à. Ó Ðàñii ðàñïà¢ñþäçiëiñÿ øìàòëiêiÿ àíòû¢ðàäàâûÿ âûñòóïëåííi

Беларусь у ХVІ-ХVІІІ cтагодзях

Информация

История

Другие материалы по предмету

История

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беларусь у ХVІ-ХVІІІ cт.

Змест

 

1. Рэфармацыя і контррэфармацыя

2. Брэсцкая ўнія. Канфесійныя адносіны на Беларусі ў XVI-XVIIІ стст.

3. Культура Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай

4. Беларусь у войнах (ХVІІ-ХVІІІ стст.)

5. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай і яе падзелы

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Ðýôàðìàöûÿ ³ êîíòððýôàðìàöûÿ

 

Ó ÕV² ñò. êàòàë³öêàÿ ñóïîëüíàñöü Çàõîäíÿé Å¢ðîïû áûëà ¢öÿãíóòà ¢ ïðàöÿãëóþ ì³æóñîáíóþ áàðàöüáó. Àñíî¢íàÿ ïðû÷ûíà, ÿêàÿ âû-êë³êàëà ÿå, çàêëþ÷àëàñÿ ¢ íåçàäàâàëüíåíí³ áîëüøàñö³ âåðí³êࢠâÿðõóøêàé êàòàë³öêàé öàðêâû íà ÷àëå ç ïàïàì ðûìñê³ì, ÿêàÿ ñêàíöýíòðà-âàë³ ¢ ñâà³õ ðóêàõ íåàáìåæàâàíóþ ¢ëàäó ³ âåë³çàðíûÿ áàãàöö³. Ñâåöê³ÿ ôåàäàëû ³ áóðæóàç³ÿ àä÷óâàë³ ¢ö³ñê ç áîêó êàòàë³öê³õ ³åðàðõà¢, à òàêñàìà ìàðûë³ àá àäàáðàíí³ ¢ öàðêâû ìàòýðûÿëüíûõ êàøòî¢íàñöåé. Âåðí³ê³ ñòàâ³ë³ ïàä ñóìíåííå ïðàâà öàðêâû àäïóñêàöü ãðàõ³ ³ âûêàçâàë³ ïà-òðýáó ¢ âûäàíí³ Á³áë³³ íà ðîäíàé ìîâå.

Ïà÷àòàê Ðýôàðìàöû³ ÿê ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íàãà ðóõó ïàä ëîçóí-ãàì ðýë³ã³éíàãà àáíà¢ëåííÿ çâÿçâàåööà ç àáâÿø÷ýííåì 31 êàñòðû÷íiêà 1517 ã. ïðàôåñàðàì òýàëîãii Âiòýíáåðãñêàãà ¢í³âåðñ³òýòà Ì. Ëþòýðàì òàê çâàíûõ 95 òýçiñà¢, ó ÿê³õ ¸í çàÿ¢ëÿ¢ àá íåàáõîäíàñö³ àïðà¢äàííÿ ãðàõî¢ íå ãðàøûìà, à âåðàé, àäê³äâࢠâó÷ýííå àá ìàëiòâå çà ïàìåðëûõ, âðàòàâàííi çàñëóãàìi ñâÿòûõ ³ ³íø.

Íîâàå ïðàòýñòàíöêàå âåðàâó÷ýííå ñöâÿðäæàëà øòî äëÿ âûðàòàâàí-íÿ äóøû âåðíiêà íå ïàòðàáóåööà ïàñðýäíiöòâà öàðêâû ³ òàìó àäìà¢ëÿ-ëà íåàáõîäíàñöü ÿå iñíàâàííÿ ç óñ¸é iåðàðõiÿé íà ÷àëå ç ïàïàì ðûì-ñêiì. Àäçiíàé êðûíiöàé âåðû áûëî àáâåø÷àíà Ñâÿø÷ýííàå ïiñàííå. Ïåðàïûíÿëàñÿ øàíàâàííå ñâÿòûõ, êðûæà, ³êîí, ìîø÷à¢; àäìà¢ëÿëàñÿ ïðàâà öàðêâû çäûìàöü ãðàõ³. Ïðàòýñòàíòûçì ïàäçÿëÿ¢ñÿ íà íåêàëüê³ ïëûíÿ¢ ëþòýðàíñòâà, àíãë³êàíñòâà, êàëüâ³í³çì ³ ³íø.

Ó 1553 ã. ó ë³êó ïåðøûõ äà êàëüâ³í³çìó äàëó÷û¢ñÿ âÿëiêi êàíöëåð i âiëåíñêi âàÿâîäà Ìiêàëàé Ðàäçiâië ×îðíû (1515-1565), ÿê³ çàñíàâࢠó Áåðàñöi ïåðøû íà Áåëàðóñi êàëüâiíñêi çáîð i äðóêàðíþ. ¨í æà ñòࢠãà-ëî¢íûì ïðàòýêòàðàì êàëüâiíiçìó ¢ ÂÊË, çàêðû¢ ó ñâàiõ óëàäàííÿõ 187 êàòàëiöêiõ õðàìà¢, êàíôiñêàâà¢øû iõ çÿìåëüíû ôîíä i ìà¸ìàñöü.

Ðýôàðìàöûþ ïàäòðûìàëi ãåòìàí íàéâûøýéøû Ìiêàëàé Ðàäçiâië Ðóäû, Êiøêi, Ñàïåãi, Õàäêåâi÷û, Òûøêåâi÷û i iíøûÿ áóéíûÿ ôåàäàëû. Ãàðàäñêàÿ ýë³òà, çàö³ê

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>