Стандартна задача лінійного програмування

  Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. Львів, 1995. Акулич. Математичне програмування в прикладах і задачах. Москва, 1986. Математичне програмування. Навч.-метод. Посібник для

Стандартна задача лінійного програмування

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
чатковий опорний план задачі:

 

 

Складемо першу симплексну таблицю задачі:

 

Розраховуючи оцінки першого опорного плану, дістаємо z0 = 0 - 9М, Z1 С1 = -8, Z2 С2 = -10, Z3 - С3 = 0 - М і т. д. Як бачимо, значення оцінок складаються з двох частин, одна з яких містить М, а інша просто число. Тому для зручності розбиваємо оцінковий рядок на два. У перший оцінковий рядок записуємо просто число, а в другий число з коефіцієнтом М.

Оцінки першого плану не задовольняють умову оптимальності, і тому він є неоптимальним. Згідно з алгоритмом, розглянутим у задачі 2.41, виконуємо перехід до наступного опорного плану задачі.

Подальше розв'язування задачі наведене у вигляді таблиці:

 

 

Оптимальним планом задачі є вектор

 

 

Отже, оптимальним є виробництво 57 одиниць продукції А, 100 одиниць продукції В і 9 одиниць продукції С. Тоді прибуток буде найбільшим і становитиме 1456 дол.

Висновок

 

Зміст математичного програмування складає теорія і методи розвязання задач про знаходження екстремумів функції на множинах, які визначаються лінійними і нелінійними обмеженнями (рівностями і нерівностями).

Лінійне математичне програмування являє собою розвязок задач: загальної, канонічної і стандартної форми.

Загальна форма задачі лінійного програмування не є досить простим і ефективним способом розвязання її. Тому, як правило, задачу зводять до стандартної форми. В залежності від методів, які застосовуються, розрізняють дві стандартні форми: першу і другу.

При розвязанні задач лінійного програмування майже завжди складають математичну модель. Математична модель стандартної задачі це її спрощений образ, поданий у вигляді сукупності математичних нерівностей.

 

Література

 

  1. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування. Львів, 1995.
  2. Акулич. Математичне програмування в прикладах і задачах. Москва, 1986.
  3. Математичне програмування. Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко. М-во освіти і науки України. КНЕУ. К.: КНЕУ, 2001.
  4. Математичне програмування [Текст] навч. посібник для студ. вищ. закладів, І.Ю. Іванченко. К.: ЦУЛ, 2007.
  5. Математическое программирование и моделирование экономических процессов: Учеб. для студ. лесотехн. вузов. Санкт-Петербург, гос. лесотехн. акад. СПб: Изд-во ДНК, 2003.
  6. Математичне програмування. Навч. посібник для студентів напрямів «Економіка і підприємство», «Менеджмент» / А.Ф. Барвінський, І.Я. Олексів, З.І. Крупка та ін.; М-во освіти і науки України. Нац. Ун-т «Львів. політехніка». Л.: Інтелект-Захід, 2004.
  7. Математичне програмування: Навч. посібник / С.І. Наконечний, С.С. Савіна; М-во освіти і науки України. КНЕУ. К.: КНЕУ, 2003.
  8. Гасс С. Линейное программирование (методы и приложения). Пер. с англ. Гольштейна Е.П. и Сушкевича М.И. Под ред. Юдина Д.Б. М.: Физат гиз, 1961.
  9. Математичне програмування: Навч. посібник / В.М.Дякон, Л.Є.Ковальов; за заг. ред. В.М. Міхайленка. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2007.
  10. Мазаракі А.А., Толбатов Ю.А. Математичне програмування. Excel: Навч. посіб. для студ. екон. спеціал. вузів. К.: Четверта хвиля, 1998.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6