Банківська документація, реквізити банківських документів

Овердрафт короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми

Банківська документація, реквізити банківських документів

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

Факультет Економічний

Кафедра Обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з дисципліни Облік в банках

 

Виконав студент

Півторонос Євген Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

Зміст

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

1. Поняття банківської документації та її класифікація. Реквізити банківських документів

2. Тести

3. Задача

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

1. Облік операцій за овердрафтом

2. Тести

3. Задача

Використана література

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

 

1. Поняття банківської документації та її класифікація. Реквізити банківських документів

 

Операції комерційних банків здійснюються і відображаються в обліку на основі документів.

Банківський документ - письмове розпорядження господарської організації чи банку, що містить необхідну і достатню інформацію для здійснення банківських операцій, підтверджує їх законність і служить основою для відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Банківські документи класифікують за такими ознаками (рис. 4).

 

 

Усі документи, на підставі яких здійснюються операції містять необхідні дані, що характеризують ці операції. Дані, які складають елементи документа, називаються реквізитами.

Обов'язковими реквізитами банківських документів є:

 1. назва документа;
 2. номер та дата складання документа;
 3. назва підприємства (банку), від імені якого складено документ;
 4. назва одержувача коштів;
 5. зміст операції;
 6. сума операцій (цифрами та прописом);
 7. номери рахунків за дебетом і кредитом;
 8. назви банків (одержувача та платника коштів), їхні номери за МФО;
 9. підписи осіб, відповідальних за здійснення операцій та відтиск печатки юридичної особи.

Реквізити в документах розміщено у відповідній послідовності: довідкові дані зліва, бухгалтерські й статистичні - справа. Таке розміщення реквізитів полегшує оброблення інформації.

Кількість примірників грошово-розрахункових документів, що подають до банку клієнти, і тих, що їх банк оформляє самостійно, повинна бути достатньою для відображення операцій за всіма особовими рахунками, а також для додатків до витягів із особових рахунків.

Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також за правильність відображення операцій в облікових регістрах несуть особи, які складали і підписували ці документи (регістри).

Банки самостійно визначають порядок формування і зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів, забезпечують їх сувору схоронність.

Вилучення первинних документів, облікових регістрів і звітів здійснюється тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Вилучення оформляється протоколом (актом), копія якого вручається під розписку відповідальній службовій особі банку.

У присутності представників органів, які здійснюють вилучення, відповідні службові особи банку мають право зняти копії документів та зобов'язані скласти реєстр документів, які вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення. Копії вилучених документів та протоколів (актів) зберігаються в окремій справі.

У разі втрати або знищення первинних документів, облікових регістрів і звітів керівник банку письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів і з'ясування причин їх зникнення або знищення.

Результати роботи комісії оформляються актом, який затверджується керівником банку. Копія акта подається до територіальних управлінь НБУ в 10-денний термін від дати його підписання.

 

2. Тести

 

1. Визначити користувачів управлінського обліку:

1 - адміністрація;

2. Періодичність складання звітів податкового обліку:

3 - регулярно: як правило квартальний інтервал з наростаючим підсумком;

3. Залишки за рахунками яких класів до валюти балансу не включаються:

2 - шість та сім;

4. Відшкодування банком-емітентом витрат, повязаних з виконанням акредитива виконуючому банку:

1 - Д-т 9910; К-т 9802;

5. Проведення розрахунків за готівку у банку:

3 - Д-т 1001; К-т 1811;

 

3. Задача

 

Складіть бухгалтерські проводки на підставі господарських операцій:

 1. Оприбутковується готівка з обмінного пункту 2900 грн.
 2. У випадках, якщо виявлено надлишок готівки і відомо, що сума за супровідними відомостями 10000 грн., фактична 10500 грн., надлишок 500 грн.
 3. Виплачена з каси працівникам заробітна плата 2700 грн»
 4. Викуплена дебіторська заборгованість на 300000 грн. із загальною сумою усіх знижок 30000 грн.
 5. Списуються нестачі каси за результатами ревізії 127 грн.
 6. Повернення кредиту у встановлений термін у повній сумі списанням коштів з поточного рахунку 395000 гри.

7 Погашена клієнтом з каси готівкою позика 4900 грн.

Розвязок

Д-т К-т Сума

 1. 1001 3801 2900 грн.
 2. 1001 2600 500 грн.
 3. 3652 1001 7000 грн.
 4. 3519 1200 270000 грн.
 5. 7399 1001 127 грн.
 6. 2600 206 395000 грн.
 7. 1001 220 4900 грн.

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

 

1. Облік операцій за овердрафтом

 

Овердрафт короткостроковий кредит, який надається клієнту понад залишок на його поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми через дебетування його рахунка. За виконання такої операції на рахунку клієнта (контрагента) в банку утворюється дебетове сальдо. Інакше кажучи, овердрафт це кредитна лінія (можливість негайного отримання кредиту), надана банком, якою контрагент може скористатися з допомогою свого поточного рахунка. Здебільшого поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, мають кредитовий залишок. Перевищення цього залишку за проведення розрахункових операцій і банком, і контрагентом можливе тільки в разі підписання відповідної угоди. Так, документально оформлюється основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума перевищення залишку на рахунку. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом обчислюється з урахуванням неоплаченого денного залишку на рахунку та затвердженої ставки процентів, що, як правило, перевищує процентну ставку банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті до запитання.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

1520 овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків;

1620 овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкрито в інших банках;

2000 рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом;

2200 рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т рахунків за овердрафтом;

К-т кореспондентського рахунка банку або поточного рахунка контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня на рахунках (банку кореспондентського; контрагента поточного) ситуація може змінитися внаслідок проведених розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що створюватиме кредитове сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується записом:

Д-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента)

К-т рахунка за овердрафтом.

Сума овердрафту, що залишилася непокритою через обмаль коштів, переноситься на наступний день.

Якщо ж дебетовий залишок на кореспондентському рахунку (поточному рахунку) збільшиться, то на відповідну суму збільшаться й записи на рахунках овердрафту:

Д-т рахунків овердрафту

К-т кореспондентського рахунка банку (поточного рахунка контрагента).

Проценти за овердрафтом нараховуються щоденно або щомісяця згідно з обліковою політикою банку. Для розрахунку процентів за помісячного їх нарахування може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод.

Сплачуються проценти з поточного рахунка контрагента (кореспондентського рахунка банку) у терміни, передбачені угодою.

Простежимо облік операцій за овердрафтом, скориставшись таким умовним прикладом.

З 11 червня по 17 червня на поточному рахунку контрагента обліковувалось дебетове сальдо 20000 грн., а з 18 червня по 2 липня 8000 грн. Процентна ставка визначена угодою за овердрафтом 54 %. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата в перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом « 30 / 360».

11 червня за виникнення дебетового сальдо на поточному рахунку контрагента банк проводить запис:

Д-т рахунка 2000 «Рахунки суб'єктів господарської діяльності за овердрафтом» 20000 грн.

К-т рахунка 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності» 20000 грн.

18 червня в обліку виконується бухгалтерське проведення на зменшення суми овердрафту:

Д-т рахунка 2600 «Поточні рахунки СГД» 12000 грн.

К-т рахунка 2000 «Рахунки СГД за овер

Похожие работы

1 2 >