Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

3.Операції третього типу викликають зміни й в активі, і в пасиві балансу. Тобто одна стаття активу й одна стаття

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Информация

Менеджмент

Другие материалы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

1. Поняття про бухгалтерський баланс. Його побудова

 

Для оперативного керування підприємством необхідно мати точні дані про стан і наявність господарських засобів підприємства і за рахунок яких джерел ці засоби надходять на підприємство. Такі дані одержують при складанні бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс це спосіб економічного групування засобів підприємства по складу і розміщенню, і джерелам утворення на визначену дату в узагальненій формі вимірювання.

Згідно ПСБО затверджено Указом Мінфіну №87 від 31.03.1999р.і зареєстровано в Міністерстві юстиції України №396 від 21.06.1999р. ”Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 (баланс)”.

Цим положенням визначені зміст і форма Балансу і загальні вимоги розкриття його статей.

За формою бухгалтерський баланс це таблиця, що складається з двох частин: одна частина - актив, у ній відображені дані про наявність і стан господарських засобів підприємства по їхньому складі і призначенню; інша частина - пасив, у ній відображені дані про види і розміри джерел формування господарських засобів.

У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства і джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, що називаються статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Усі статті бухгалтерського балансу поділяють на:

 1. активні (ті, що розміщено в активі балансу);
 2. пасивні (ті, що розміщено в пасиві балансу);

Активні - основні засоби, запаси, грошові кошти, розрахунки з дебіторами.

Пасивні статутний капітал, прибуток, кредити банку, кредиторська заборгованість.

Деякі статті Балансу мають складну побудову, тобто вони складаються з декількох рядків. До них належать основні засоби, нематеріальні активи і дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. По них указують первісну вартість об'єктів, їхній знос і залишкова вартість об'єкта на дату складання балансу.

Однорідні по економічному змісту статті бухгалтерського балансу об'єднані в групи. У бухгалтерському балансі, що складають сьогодні, виділяють такі групи статей:

 1. Запаси.
 2. Дебіторська заборгованість по розрахунках.
 3. Грошові кошти і їхні еквіваленти.
 4. Поточні зобов'язання по розрахунках.

Однорідні по економічному змісту статті і групи балансу поєднують у розділи. У відповідності зі стандартом, актив балансу складається з трьох розділів:

 1. Необоротні активи.
 2. Оборотні активи.
 3. Витрати майбутніх періодів.

Пасив балансу складається з п'яти розділів:

 1. Власний капітал.
 2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 3. Довгострокові зобов'язання.
 4. Поточні зобов'язання.
 5. Доходи майбутніх періодів.

Основна важливість бухгалтерського балансу складається в рівності двох його підсумків, тобто валюта балансу по активі повинний дорівнювати валюті балансу по пасиві.

Підсумок по усім трьом розділах активу і по п'ятьох розділах пасиву встановлює показник валюти балансу, тобто існує показник валюти балансу по активі і показник валюти балансу по пасиві.

Існують два поняття валюти балансу:

 1. Валюта балансу брутто;
 2. Валюта балансу нетто;

Валюту балансу брутто одержують підсумовуванням показників усієї статей за винятком даних контрактивних і контрпасивних рахунків (наприклад, знос основних засобів, знос нематеріальних активів, неоплачений капітал).

Валюту балансу нетто одержують вирахуванням з валюти балансу брутто сум по контрактивних і контрпасивних рахунках.

У бухгалтерському балансі підприємства України подають дані про наявність господарських засобів і джерел їх формування на початок звітного року і на кінець звітного періоду, тобто на кінець першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців і на кінець звітного року.

 

2. Господарські операції і їхній вплив на статті балансу

 

Під впливом господарських операцій, що відбуваються на підприємстві, розуміють зміну наявності і стану господарських засобів і джерел їх формування. У зв'язку з цим відбуваються зміни даних окремих статей бухгалтерського балансу.

Усі господарські операції, що викликають зміни в балансі підприємства, розділяють на 4 типи:

1.Операції першого типу здійснюють зміни тільки в активі балансу, тобто одна стаття активу балансу збільшується, а інша зменшується на ту саму величину. Валюта балансу після здійснення такої операції залишається без зміни (початковий підсумок дорівнює кінцевому). Наприклад, отримано в касу з поточного рахунку 1 тис.грн. Після здійснення такої операції активна стаття (каса) збільшується на 1 тис. грн., а активна стаття (поточний рахунок) зменшується на 1 тис.грн.

2. Операції другого типу викликають зміни тільки в пасиві балансу, тобто одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на ту саму величину. Валюта балансу після здійснення такої операції також залишається без змін. Наприклад, утриманий із заробітної плати працівників підприємства прибутковий податок у сумі 100грн. У наслідку здійснення такої операції, пасивна стаття (розрахунки з бюджетом) збільшується на 100 грн., а пасивна стаття (розрахунки по оплаті праці) зменшується на 100 грн.

3.Операції третього типу викликають зміни й в активі, і в пасиві балансу. Тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву балансу збільшуються на ту саму величину. В наслідок здійснення такої операції валюта балансу збільшується на суму здійсненої операції. Наприклад, на поточний рахунок отримано короткострокову позику банку в сумі 5 тис.грн. У результаті цього збільшується активна стаття (поточний рахунок) на 5 тис.грн. і зростає пасивна стаття (короткострокові кредити банку) також на 5 тис.грн. Валюта балансу зросла на 5 тис.грн.

4.Операції четвертого типу також викликають зміни й в активі, і в пасиві, але в наслідок їхнього здійснення, значення статей зменшуються, тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву зменшуються на одну і ту величину. Валюта балансу після здійснення такої операції зменшується. Наприклад, перерахований з потового рахунка податок у бюджет у сумі 200 грн. У результаті здійснення такої операції активна стаття (поточний рахунок) і пасивна (розрахунки з бюджетом) зменшуються на 200 грн. Валюта балансу також зменшується на 200 грн.

Якщо позначити актив - літерою А, пасив літерою П, суму операцій літерою С, збільшення знаком “+”, а зменшення знаком “-“, ці чотири групи схематично будуть мати такий вигляд:

 

I. А+С-С=П II. А=П+С-СIII. А+С=П+СIV. А-С=П-С

 

3. Поняття по рахунки бухгалтерського обліку

 

Рахунки бухгалтерського обліку це спосіб групування обєктів бухгалтерського обліку, з метою відображення стану і змін господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів.

Схематично рахунок бухгалтерського обліку у вигляді таблиці, що поділена на дві протилежні частини ліву і праву.

 

ЛІВАДЕБЕТ (ДТ)

ПРАВАКРЕДИТ (КТ)

 

Двостороння будова рахунку пояснюється тим, що під впливом господарчих операцій в обєктах бухгалтерського обліку може відбуватися два види змін збільшення або зменшення.

На рахунках бухгалтерського обліку відображають зміни у складі обєктів бухгалтерського обліку. Підсумок змін за певний період називається оборотом.

Зміни відображені за ДТ рахунком називаються дебетовим оборотом, за КТ кредитовим оборотом.

Порядок записів на конкретних рахунках залежить від того, який обєкт обліковують. Цим визначається характер рахунків. Залежно від обєктів, відображених на рахунках, рахунки бувають:

активними,

пасивними,

активно-пасивними.

Активними називаються рахунки, які призначенні для відображення змін у складі господарчих записів.

На пасивних рахунках відображають зміни у складі джерел утворення господарчих засобів.

На активно-пасивних рахунках відображають господарські засоби і джерела утворення господарчих засобів.

Рахунок може мати залишок Сальдо. Сальдо може бути початковим (на початок звітного періоду) і кінцевим (на кінець звітного періоду).

На активному рахунку сальдо (початковий і кінцевий) визначають за ДТ рахунку.

Збільшення господарських засобів відображають за ДТ, а зменшення за КТ.

Сальдо кінцеве активного рахунку розраховують за формулою:

 

С до(КА) = С до(ПА) +ДТ КТ, де

С до(КА) сальдо кінцеве активного рахунку,

С до(ПА) - сальдо початкове активного рахунку.

 

Активний рахунок

ДТКТ

С до на початок місяцяЗбільшення ГЗ (+)Зменшення ГЗ (-)Оборот по ДТОборот по КТС до на кінець місяця

У пасивному рахунку Сальдо початкове або кінцеве відображають за КТ.

Збільшення джерел господарчих засобів відображають за КТ, а їх зменшення ДТ.

 

С до(кінцевє пасивнє) = С до(початкове) + КТ оборот ДТ

 

Пасивний рахунок.

ДТКТ

С до на початок місяцяЗменшення ДГЗ (-)Збільшення ДГЗ (-)Оборот по ДТОборот по КТС до на кінець місяцяНа Активно Пасивному рахунку кінцеве Сальдо по ДТ і КТ рахунку визначають по даним аналітичного обліку.

Є формула для перевірки правильності визначення Сальдо:

Похожие работы

1 2 3 > >>