Системний підхід до управління персоналом фірми

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьління включає в себе такі положення:

 1. логічно обґрунтовану документацію головної цілі на цілі більш низького рівня побудову дерева цілей;
 2. узгодження дерева цілей з системою управління;
 3. використання цілей більш низького рівня як вихідної позиції і основи всіх послідуючих управлінських впливів.

 

Цільове управління має величезні потенційні можливості:

 

 1. покращує управління, оскільки дозволяє детально конкретизувати цілі і задачі для всіх ланок і рівнів;
 2. допомагає виробити ефективні методи контролю і спрощує сам контроль;
 3. базуючись на системному підході в більшій мірі, ніж інші типи управління, систематизує його;
 4. дозволяє оцінити імовірність досягнення як нижчих так і вищих цілей, виходячи з наявних ресурсів;
 5. дозволяє встановити пріоритет цілей.

 

Побудова дерева цілей починається з формулювання головної мети, яка може бути кількісною або якісною. Цілі більш низького рівня можна розглядати як засіб досягнення цілей більш високого рівня.

 

Кожну ціль більш високого рівня можна представити як самостійну систему, яка включає в себе цілі більш низького рівня як її елементи (підсистеми). При цьому важливо встановити найбільш повний склад підсистем. Наприклад, треба виробити рішення по удосконаленню прийняття і реалізації управлінських рішень. головну ціль можна сформулювати як підвищення ефективності виробництва за рахунок удосконалення процесів прийняття і реалізації управлінських рішень (мал. 4). Ця ціль розбивається на цілі другого рівня:

 1. удосконалення методів прийняття рішень;
 2. використання обчислювальної техніки для обробки інформації в процесі прийняття рішень;
 3. удосконалення організації прийняття рішень;
 4. удосконалення реалізації рішень;
 5. підвищення кваліфікації кадрів в галузі прийняття рішень.

 

Цілі другого рівня можуть бут розчленовані на цілі третього і послідуючих рівнів, як це представлено на мал. 4.

 

Ознакою завершення побудови дерева цілей є формування таких цілей, які далі не розчленовуються і дають кінцеві результати, визначені головною ціллю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал.4. Дерево цілей по удосконаленню прийняття і реалізації управлінських рішень.

 

Цілі третього рівня:

 

 1. удосконалення і розширення сфери використання експертних методів;
 2. впровадження прогресивних формально логічних методів ;
 3. впровадження математичних методів прийняття рішень;

 

1.2.1. використання ЕОМ для збирання інформації і прийняття рішень;

1.2.2. використання ЕОМ для обробки експертних оцінок;

1.2.3. використання ЕОМ для моделювання процесів прийняття рішень;

 

1.3.1. уточнення розподілу прав і відповідальності прийняття рішення;

1.3.2. упорядкування організації колективної роботи по прийняттю рішень;

 

1.4.1. забезпечення своєчасного доведення рішень до виконавців;

1.4.2. використання ЕОМ для обліку і контролю реалізації рішень;

1.4.3. забезпечення регулювання реалізації;

1.4.4. систематична оцінка ефективності реалізованих рішень;

 

1.5.1. підвищення кваліфікації;

1.5.2. підвищення кваліфікації спеціалістів та технічних виконавців.

 

Для формулювання цілей і оцінки їх значимості широко використовуються експертні методи. Важливість цілей по відношенню одна до одної оцінюється а другому і послідуючих рівнях за допомогою методу ранжування і зважування.

 

При ранжуванні кожній цілі приписується порядковий номер, який показує її відносну важливість для досягнення цілі більш високого рівня. При зважуванні встановлюється коефіцієнт значущості кожної цілі в частках одиниці або в процентах по відношенню до цілі більш високого рівня і по відношенню до головної цілі. При визначенні коефіцієнтів значущості питання ставиться так: на скільки буде досягнута головна ціль (1) якщо вдасться повністю досягнути цілі 1.1.

 

Для визначення коефіцієнтів значущості по відношенню до головної цілі необхідно послідовно перемножити коефіцієнти для всього ланцюга по всіх ланках цілей більш високого рівня. Наприклад,

 

g 1 1.1.1. = g 1.1. * g 1.1.1.

 

Зважування цілей дає орієнтири для розподілу ресурсів в залежності від ступеня важливості цілі.

 

Метод побудови дерева цілей використовується для розробки цільових програм і рішення проблем, які мають ієрархічну структуру.

 

Цілями управління персоналом підприємства є :

 

 1. підвищення конкурентноздатності підприємства в ринкових умовах;
 2. підвищення ефективності виробництва і праці, досягнення максимального прибутку;
 3. забезпечення високої соціальної ефективності функціонування колективу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Розробка математичної моделі задачі.

 

 

Як було зазначено в попередньому розділі, однією з найголовніших функціональних задач управління підвищення продуктивності системи.

 

Продуктивність має на увазі ефективне, раціональне використання не тільки однієї праці, але й успіх інших ресурсів-капіталу, землі, сировини, матеріалів, енергії, інформації. Ось чому при визначенні страт

s