Системний підхід до управління персоналом фірми

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьлись витрати на управління, то вони повинні перекриватися ефектом від виробничої діяльності.

 

2.Прогресивність відповідність системи управління персоналом передовим зарубіжним і вітчизняним аналогам.

 

3.Перспективність при формуванні системи управління персоналом слід враховувати перспективи розвитку організації.

 

4.Комплексність при формуванні системи управління персоналом необхідно враховувати всі фактори, як впливають на систему управління (договірні звязки, звязки з вищестоящими організаціями, стан обєкту управління тощо) і охоплювати всі сфери роботи з персоналом.

 

5.Оперативність своєчасне прийняття рішень по аналізу і удосконаленню системи управління персоналом, які б попереджували або оперативно усували відхилення.

 

6.Оптимальність багатоваріантна обробка пропозицій щодо формування системи управління персоналом і вибір найбільш раціонального варіанту для конкретних умов виробництва.

 

7.Простота чим простіше система управління персоналом, тим краще вона працює (але це виключає спрощення системи управління, до рівня, коли це наносить збитки виробництву)

 

8.Науковість розробка заходів по формуванню системи управління персоналом повинна ґрунтуватись на досягненнях науки в галузі управління і з урахуванням змін законів розвитку суспільного виробництва в ринкових умовах.

 

9.Ієрархічність в будь-яких вертикальних розрізах системи управління персоналом повинна забезпеченість ієрархічна взаємодія між ланками управління (структурними підрозділами або окремими керівниками), принциповою характеристикою якої є несиметрична передача інформації “донизу” і “доверху” по системі управління.

 

10.Автономність в будь-яких горизонтальних і вертикальних розрізах системи управління персоналом повинна забезпечуватись раціональна автономність структурних підрозділів або окремих керівників.

 

11.Узгодженість взаємодія між ієрархічними ланками по вертикалі, а також між відносно автономними ланками системи управління персоналом по горизонталі повинні бути в цілому узгоджені з основними цілями організації та синхронізовані в часі.

 

12.Стійкість для забезпечення стійкою функціонування системі управління персоналом необхідно передбачати спеціальні “локальні регулятори”, які при відхиленні від заданої цілі організації ставлять того чи іншого робітника або підрозділ в невигідне становище і спонукають їх до регулювання системи управління персоналом.

 

13.Багатоспектність управління персоналом, як по вертикалі, так і по горизонталі може здійснюватись по різним каналам; адміністративно-господарському, правовому, економічному тощо.

 

14.Плановість початком всієї роботи є визначення на довготерміновий період напрямку, темпів і пропорцій розвитку виробництва і повязаних з цим змін в структурі персоналу.

 

15.Винагорода базується на результатах індивідуальної праці і ефективності організації (групи).

 

16.Підбір і розстановка для забезпечення і ефективності функціонування організації в ній повинна бути розроблена система підбору і розстановки кадрів. Розвиток, навчання, переміщення, просування робітників здійснюється у відповідності з результатами їх праці, здібностями, інтересами і потребами організації.

 

Б.Принципи організації роботи з персоналом.

 

1.Ротаціє-тимчасове вибуття окремих робітників не повинно переривати процес здійснення будь-яких функцій. Для цього кожний робітник системи управління персоналом повинен уміти виконувати функції вищестоящого, нижчестоящого співробітника і одного-двох робітників свого рівня.

 

2.Оптимальне співвідношення управлінських орієнтацій диктує необхідність випереджену орієнтацію функцій управління персоналом на розвиток виробництва порівняно з функціями, направленими на забезпечення функціонування виробництва.

 

3.Концентрація розглядається в двох напрямках: як концентрація зусиль працівників окремого підрозділу або всієї системи управління персоналом на рішення основних задач або як концентрація однорідних функцій в одному підрозділі системи управлінським персоналом, щоб уникнути дублювання.

 

4.Спеціалізація розподіл праці в системі управління персоналом (виділяється праця керівників, спеціалістів і службовців). Формуються окремі підрозділи, які спеціалізуються на виконанні окремих груп функцій.

 

5.Паралельність передбачає одночасне виконання окремих управлінських рішень, що підвищує оперативність управління персоналом.

 

6.Адаптивність (гнучкість) означає пристосованість системи управлінським персоналом до змін в цілях обєкта управління або в умовах його роботи.

 

7.Наступність передбачає загальну методологічну основу проведення робіт по удосконаленню системи управлінським персоналом на різних її рівнях і різними спеціалістами, стандартне їх оформлення.

 

8.Безперервність відсутність перерв в роботі працівників системи управлінським персоналом або підрозділів, зменшення часу “пролежування” документів, простоїв технічних засобів управління.

 

9.Ритмічність виконання однакового обсягу робіт в рівні проміжки часу і регулярність повторення функцій управління персоналом.

 

10.Технологічна єдність система управлінським персоналом повинна мати концептуальну єдність

s