Системний аналіз управлінських проблем

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьпроблемиВизначення системиФормулювання завдань, виходячи з проблеми

Визначення позиції спостерігача

Визначення обєкта дослідження

Виділення елементів (визначення меж поділу системи)

Визначення зовнішнього середовищаАналіз структури системиВизначення рівнів ієрархії

Виділення підсистем

Визначення функціональних і структурних звязківФормулювання загальної мети і стратегії системи Визначення цілей вимог надсистеми

Визначення обмежень середовища

Формулювання загальної мети

Визначення критеріїв

Декомпозиція критеріїв по підсистемах

Композиція загального критерію з критеріями підсистемДекомпозиція мети, виявлення потреби в ресурсахФормулювання цілей вищого рангу

Формулювання цілей підсистем

Виявлення потреб у ресурсахВиявлення ресурсів, композиція цілейОцінювання існуючої технології і виробничих потужностей

Змінювання теперішнього стану ресурсів

Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами

Оцінювання соціальних факторів

Композиція цілейПрогноз і аналіз майбутніх умовАналіз стійких тенденцій розвитку системи

Прогноз розвитку і зміни середовища

Передбачення виникнення нових факторів, що можуть вплинути на розвиток системи

Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів Оцінювання цілей і засобівОбчислення оцінок за критерієм

Оцінювання взаємозалежності цілей

Оцінювання відносної важливості цілей

Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів

Оцінювання впливу зовнішніх факторів

Обчислення комплексних розрахункових оцінокВибір варіантівАналіз цілей на сумісність

Перевірка цілей на повноту

Відсікання надлишкових цілей

Розроблення варіантів досягнення окремих цілей

Оцінювання і порівняння варіантів

Синтез комплексу взаємозалежних варіантівРеалізація варіантівМоделювання економічного (технологічного) процесу

Проектування організаційної структури

Проектування інформаційних механізмів

Виявлення недоліків організації управління та виробництва

Виявлення та аналіз заходів щодо удосконалення організації

Формалізовані процедури базуються на використанні прикладної математики (дослідження операцій, математичне програмування, теорія розробки та прийняття рішень, теорія масового обслуговування, моделі управління запасами, теорія ігор тощо) та обчислювальної техніки. Іноді математичними методами досліджується звязана множина процедур і здійснюється моделювання процесу прийняття рішення.

 

Клас проблемХарактеристика проблемМетоди вирішення проблем і завдань1. Добре структуровані проблемиЗалежності між елементами, ознаками і характеристиками можуть бути виражені в числах чи символах, що приводять до кількісних оцінокМетоди математичного моделювання (класичні методи), ланцюгове моделювання, лінійне, нелінійне та інші види математичного програмування, теорія масового обслуговування2. Неструктуровані проблемиІстотні залежності, характеристики і ресурси описані якісно, кількісні залежності між ними невідомі, або ж виявити їх дуже складноІнтуїтивні методи (експертиза,” мозковий штурм”, метод комісії та ін.), метод побудови сценаріїв, евристичні методи3. Слабко структуровані проблеми Містять в собі якісні елементи і кількісні показники, причому якісні категорії здебільшого домінуютьСистемний аналіз, теорія ігор, аналіз теорії корисності, евристичне моделювання (програмування)Рис. 2- Типи проблем і основні методи їх вирішення.

 

Багато спеціалістів бачать різницю між системним аналізом і методом дослідження операцій (ІСО) в наявності не тільки якостей, властивих строгим якісним методам прийняття рішення, але й інтуїтивного підходу, що залежить від мистецтва аналітика чи ОПР. У звязку з цим можуть вирішуватись завдання, які важко чи неможливо оцінити кількісно, тому рекомендується всі проблеми поділити на класи (рис. 2).

Порівнюючи методи оцінки за економічним та системним аналізом, можна сказати, що в системному аналізі дані й показники набувають, крім кількісних ознак, ще й якісного вираження. Наприклад, авторитет майстра, його внесок у виробництво чи моральний стан працюючих, їх відношення до роботи практично не можна виразити якісно, але в багатьох випадках саме ці фактори являються вирішальними для результату діяльності даної ланки. Таким чином, системний аналіз допомагає вивчити проблему більш глибоко і всебічно, ніж при звичайному економічному аналізі.

При системному аналізі можна виявити не тільки причини, що викликають які-небудь негативні наслідки, але й умови, в яких виникають ці причини, а відповідно й передбачити проведення відповідних заходів, що ліквідують негативні явища. Звідси випливає інша відмінна особливість системного аналізу. Слід відзначити, що існує можливість неповноти інформації і самого аналізу, неможливо інколи визначити фактори соціально-політичного характеру, моральні фактори, які оцінюють ЛПР тільки на основі власних думок та інтуїції. Але важливо те, що на них загострюється увага і їх можна врахувати при прийнятті рішень.

Визначення ефективності, яке є обовязковим в системному аналізі, має приблизний характер, але напрям дії при цьому можна вибрати. Для підвищення точності вибраних рішень, передбачення результатів наслідків у майбутньому рекомендується вибирати декілька можливих альтернатив і для кожної намітити пріоритетну дію.

Найважливіші принципи системног

s