Системний аналіз управлінських проблем

Информация - Менеджмент

Другие материалы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат:

Системний аналіз управлінських проблем

 

 

Зміст

 

Вступ

1. Системний аналіз управлінських проблем

Висновок

Література

 

 

Вступ

 

Фундаментальним поняттям системного аналізу є поняття „система”. У науковій літературі зустрічається багато визначень цього поняття щодо загальних і конкретних систем різних видів. В описі процесів управління системи розглядаються в чисто інформаційному аспекті як комплекс відношень, звязків, інформації.

Системи оточують нас скрізь: кожний процес, явище, предмет це системи. Безумовно, системами є фірми, корпорації, організації, галузі економіки і економіка в цілому.

При дослідженні систем використовують такі основні поняття:

  1. елемент частина системи, що виконує специфічну функцію і є неподільною з погляду завдання, яке розвязується;
  2. підсистема сукупність елементів, обєднаних єдиним процесом функціонування, що при взаємодії реалізують певну операцію для досягнення поставленою перед системою мети.
  3. надсистема ширша система, в яку входить як складова досліджувана система.

Між елементами довільної системи і системами існують звязки, за допомогою яких вони взаємодіють між собою. Система має як внутрішні, так і зовнішні звязки. Звязки можуть бути як прямими, так і зворотними (наприклад, обмін інформацією). За допомогою звязків система перетворюється з простого набору компонентів в єдине ціле, разом з компонентами вони визначають стан та структуру системи, безумовно, при визначальному впливі функції.

Під структурою системи розуміють її стійку впорядкованість і звязки між елементами та підсистемами. Для визначення структури системи проводиться її декомпозиція (виділення підсистем і елементів, доступних аналізу).

Під ієрархією системи розуміють розташування її підсистем або елементів за певним порядком від вищого до нижчого. Завдяки ієрархічності структура складних систем може бути подана через структуру їх частин від підсистем до елементів. Управлінські рішення в управлінській ієрархії взаємозалежні з цілями і являють собою „дерево рішень” із трьома рівнями галузей: стратегічних, функціональних (оперативних) і тактичних рішень.

Відповідність „дерева рішень” „дереву цілей” визначає „вагомість” кожного рішення в системі управління, необхідні ресурси для виконання кожного рішення, відповідальність і повноваження посадових осіб на кожному рівні управління з розробки, застосування і реалізації рішень.

Головним системотворним фактором системи є функція (перетворення входів системи у виходи; вхід системи дія на неї зовнішнього середовища; вихід результат функціонування системи для досягнення певної мети, або її реакція на вплив зовнішнього середовища).

Управління системою необхідне для забезпечення її цілеспрямованої поведінки при зміні умов зовнішнього середовища або умов її функціонування. Управління досягається за рахунок відповідної організації системи, під якою розуміють її структуру та спосіб функціонування.

 

 

1. Системний аналіз управлінських проблем

 

Системний аналіз це певний підхід до вирішення проблем, методологія дослідження та проектування складних систем, пошуку, планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій.

 

Рис. 1 - Послідовний взаємозвязок основних елементів реалізації системного підходу в процесі ПР

 

Методологія системного аналізу передбачає наявність чітко виражених пяти логічних елементів у процесі дослідження будь-яких систем, підсистем і їхніх компонентів, зокрема:

  1. мети діяльності системи;
  2. засобів чи напрямків дій, за допомогою яких може бути досягнута мета;
  3. витрат ресурсів, необхідних для кожного напрямку;
  4. логічної (чи математичної) моделі чи моделей, кожна з який являє собою систему звязків між цілями, засобами їхнього досягнення, навколишнім середовищем і потребами в ресурсах;
  5. критеріїв вибору кращих альтернатив. Правильна постановка проблеми, визначення мети, вимірника її досягнення чи вимірника ефективної діяльності системи важливо, бо дозволяє контролювати реальні досягнення запланованих результатів.

На рис. 1 подані основні елементи системного аналізу при виробленні рішення.

Загальним для всіх методик системного аналізу є формування варіантів подання системи (процесу розвязання задачі) і вибір кращого варіанта. На кожній стадії дослідження, від інтуїтивної постановки проблеми до вибору оптимальних рішень за допомогою строгих математичних методів, використовуються різноманітні наукові методи й прийоми, що складаються з неоднакової кількості етапів аналізу, зміст яких залежить від складності розвязуваних завдань.

Розглянемо принципову послідовність етапів системного аналізу, що найчастіше застосовуються на практиці (табл. 1).

 

Таблиця 2.1 - Принципова послідовність етапів системного аналізу

Назва етапуЗміст виконуваних робітАналіз проблемиЧи існує проблема?

Точне формулювання проблеми

Аналіз логічної структури проблеми

Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому)

Зовнішні звязки проблеми (з іншими проблемами)

Принципова можливість розвязанн

s