Системний аналіз ризику в економіці

Курсовой проект - Экономика

Другие курсовые по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьй законів розподілу ЧПВ двох взаємовиключаючих проектів перетинаються в певній точці, то рішення залежить від субєкта (інвестора), від його схильності (несхильності) до ризику. Необхідні якісь додаткові гіпотези або додаткова інформація для прийняття одного з проектів.

 

6.4 Аналіз ризику можливих збитків

 

У пункті 2.2 йшлося про можливі в підприємництві (бізнесі) збитки і зумовлений цим ризик. Проаналізуємо ризик з позиції можливих (імовірних) збитків, які є характерними для будь-якого обєкта (проекту).

У низці праць, вводиться поняття областей (зон) ризику. Виокремлюють такі зони ризику.

 1. Безризикова зона область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже нульові збитки чи перевищення прибутку над очікуваним. Ця область область виграшу підприємця.
 2. Зона допустимого ризику область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за сподіваний прибуток від підприємницької діяльності.
 3. Зона критичного ризику область, де наявною є можливість обсягів збитків, що перевищують величину (обсяг) очікуваних прибутків, до величини обчисленої (розрахункової) виручки від підприємницької діяльності. Величина можливих (імовірних) збитків у цій зоні може призвести до втрати всіх коштів, вкладених підприємцем у справу.
 4. Зона катастрофічного ризику область можливих збитків, які за своєю величиною (обсягом) перевершують критичний рівень і можуть досягати величини (обсягу) майнового стану підприємця. Катастрофічний ризик може призвести до краху, банкрутства компанії (фірми), закриття та розпродажу її майна. До категорії катастрофічного ризику слід віднести також ризик, повязаний з безпосередньою загрозою для життя людей чи екологічною катастрофою.

У процесі прийняття економічних рішень про допустимість і доцільність ризику важливо зясувати ймовірність того, що збитки (ризик) не перевершать певного рівня , тобто:

 

.

 

Згідно з абстрактною логікою (та здоровим глуздом) власне це і є основним показником ризику.

У прикладних проблемах економічного ризику, поряд з кривою щільності ймовірності збитків, ще важливішим є знання кривої функції розподілу ймовірностей F(x) (інтегральна функція), тобто ймовірність неперевершення певного рівня збитків , (чи ймовірності обмеження збитків заданим рівнем) або оберненої величини

 

, (6.4)

тобто кривої ймовірностей перевищення певного рівня збитків.

На рис. 6.3 зображена типова форма такої кривої.

 

Рис. 6.3 Крива ймовірностей перевищення певного рівня збитків

 

У побудові кривої W(x) прийнято такі припущення:

 • імовірність збитків, більших від нуля, дорівнює одиниці Р(>0) = W(0) = 1;
 • зі зростанням заданого рівня збитків імовірність перевищення цього рівня монотонно спадає;
 • за необмеженого зростання рівня збитків (

  ) імовірність його перевищення прямує до нуля W(x) →0, тобто

 •  

. (6.5)

 

Необхідно також враховувати схильність (несхильність) субєкта прийняття рішень до ризику, тобто висувати та враховувати якісь додаткові гіпотези та критерії (показники) щодо оцінки підприємницького ризику.

 

6.5 Наслідки кількісного аналізу ризику

 

Узагальнюючи викладений матеріал і результати, що містяться в численних літературних джерелах, де йдеться про економічний ризик, можна сформулювати, зокрема, такі позитивні моменти, що дає кількісний аналіз ризику.

 1. Розширення бази даних для обґрунтованого прийняття рішень стосовно обєктів (проектів). Так, зокрема, проект, ефективність (ЧПВ, норма доходу) якого виражена єдиним числом і є відносно невеликою, може, між іншим, бути прийнятим після того, як визначено, що його сукупні шанси щодо одержання позитивних результатів вищі, ніж імовірність неприйнятних збитків. Але навіть від привабливого проекту (з високою нормою доходу) можуть відмовитися на підставі того, що він надто ризикований. У порівнянні двох альтернативних проектів перевагу може здобути проект з меншим значенням норми доходу завдяки кращому співвідношенню ризиків і сподіваних значень норми доходу.
 2. Необхідність того, щоб з урахуванням ризику здійснювався попередній відбір, наприклад нових варіантів проектів, і визначалися інвестиційні можливості. Попередньо застосувавши прості (легко здійсненні, за малих затрат часу та коштів) методи аналізу ризику, можна отримати необхідну інформацію щодо ймовірних значень ключових аргументів (чинників ризику), зрозуміти, з якими чинниками повязані найбільші коливання вихідного параметра. Завдяки цьому заощаджуються людські та фінансові ресурси.
 3. Виокремлення областей щодо зміни (ймовірної) суттєвих параметрів в обєкті (проекті), який аналізується, що і спрямовує процес подальшого аналізу і збирання (купівлі) додаткової інформації. Якщо затрати, повязані з додатковою інформацією, більші, ніж вигоди, які можна одержати від її використання для зниження ступеня ризику, то збір додаткової інформації не справджує себе.
 4. Заохочення до подальшого ретельного перегляду відповідних показників, виражених єдиним числом, у ході детерміністичної оцінки аналізованого обєкта (проекту). Певні труднощі у визначенні чинників ризику, діапазону можливих коливань значень і законів розподілу ймовірності відповідних чинників і результуючих показників в аналізі проекту нер

s