Системне програмування та операційні системи

Методическое пособие - Компьютеры, программирование

Другие методички по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьомер сторінки на титульному листі не проставляють.

5.3 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

 

Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад 1, 2 і т.д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т.д.

 

5.4 Ілюстрації

 

Ілюстрації (креслення, малюнки, графіки. схеми, діаграми) потрібно розташовувати в звіті безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в звіті.

Креслення, малюнки, графіки, схеми, діаграми, яки розміщені в звіті, повинні відповідати вимогам стандартів "Єдиної системи конструкторської документації" і "Єдиної системи програмної документації".

Ілюстрації можуть мати назви, що поміщають під ілюстрацією.

При необхідності під ілюстрацією поміщають дані, що розяснюють ілюстрацію (підмалюнковий текст).

Ілюстрації позначається словом "Малюнок", що разом з назвою ілюстрації поміщають після даних, що розяснюють ілюстрацію, наприклад, “Малюнок 1.2.1 Буфери, зв`язані між собою в циклічний список".

Ілюстрації потрібно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, Малюнок 3.2 - другий малюнок третього розділу.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона вперше згадується, або на наступній сторінці. Слово “Таблиця ” зазначають лише один раз зліва. Таблиці нумеруються арабськими цифрами. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу. Таблиця може мати назву, яку розміщують над таблицею. Назва повинна бути стислою і відображати вміст таблиці.

6. Захист курсової роботи

 

Роботу над курсовою роботою студент повинен планувати таким чином, щоб закінчити її в термін, визначений навчальним планом.

Перед захистом курсової роботи студент має продемонструвати роботу програми керівникові та отримати допуск до захисту.

В процесі захисту студент пояснює призначення і принцип дії реалізованої ним програми (задачі) та відповідає на запитання керівника.

Оцінку по роботі керівник визначає з урахуванням усіх її складових: якості виконання та рівня складності роботи, змісту та оформлення звіту, знань студента при захисті і термін виконання роботи відповідно до навчального плану.

Якщо студент одержує незадовільну оцінку, він або опрацьовує роботу за зауваженнями, або отримує нове завдання. Це питання вирішує керівник роботи.

Додаток А - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 

Міністерство освіти та науки України

Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)

Кафедра системного програмування

 

 

 

 

 

ЗВІТ

ПРО КУРСОВУ РОБОТУ З ДИСЦИПЛІНИ

“Системне програмне забезпечення”

РОЗРОБКА ПРОЦЕДУР ВИКОНАННЯ КОМАНД Введення/ВИВЕДЕННЯ

 

 

 

Перевірив к. т. н., доц. - В. Платонов

Виконав ст. групи КМ-111 Р. Кононенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси 2004

Додаток Б - Зміст

 

Вступ1. Керування введенням/виведенням по запитам1.1 Керування при відсутності і при наявності буферів введення/ виведення, буферний свопинг1.2 Метод циклічних буферів і сопрограм1.3 Керування по перериванню при введенні/виведенні1.4 Керування по перериванню за методом циклічних буферів для операції введення/виведення1.5 Метод пула буферів2 Алгоритм роботи3 Блок-схема алгоритму4 Лістинг програми5 Результати роботиВисновкиПерелік посиланьДодаток В - Приклад оформлення та розміри елементів блок-схеми

 

 

 

 

 

Розмір a повинен обиратися з ряду 10, 15,20 мм. Допускається збільшувати розмір a на число, яке кратне 5. Розмір b дорівнює 1,5a.

При виконанні умовних графічних позначень автоматизованим методом розміри геометричних елементів символів округляються до значень, обумовлених технічними можливостями пристроїв, які використовуються.

Додаток Г - Перелік посилань

 

Перелік посилань:

  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" для студентів денної форми навчання. Частина 2/Укл. Платонов В.А. - Черкаси ЧІТІ, 1999. - 38с.
  2. Брябрин В.М." Программное обеспечение персональных ЭВМ ", М., "Наука", 1988.
  3. Рудаков П.И. “ Язык ассемблера ", М., Диалог-МИФИ, 2001
  4. Зубков С.В. ASSEMBLER для DOS, Windows и Unix. М. 2004
  5. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования. Пер. с англ. М., Высшая школа, 1992
  6. Чижов А.А. Системные программные средства ПЭВМ.М. Финансы и статистика. 1989
  7. Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, XT, AT. Пер. с англ., М., Финансы и статистика, 1991
  8. Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC. Одесса, 1998
  9. Юров В. ASSEMBLER. Учебник. СПб, "Питер", 2001

s