Системне програмування та операційні системи

Методическое пособие - Компьютеры, программирование

Другие методички по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьієї роботи;

завдання і варіант завдання.

Вступ розташовують на окремій сторінці.

4.5 Суть звіту

 

Суть звіту - це викладення відомостей про предмет дослідження чи розробки, які необхідні і достатні для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик та/або властивостей створеного обєкта; принципів дії обєкта та ін.) та її результатів.

Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожний пункт та підпункт повинен мати закінчену інформацію.

Схема - це графічне зображення алгоритму, доповнене елементами словесного запису. Кожен пункт алгоритму відображається на схемі певною геометричною фігурою-блоком, при чому різним діям відповідають різні геометричні фігури.

Найчастіше схеми алгоритмів роблять у вигляді блок-схем. Блок-схеми будуються на основі стандартних графічних елементів.

Правила виконання схем алгоритмів регламентуються ДСТ 19.002-80. Застосовувані графічні символи, що відображають основні операції процесу обробки даних, установлені ДСТ 19.003-80.

Елементи блок-схем мають стандартизовані розміри, яких треба дотримуватися при створенні технічної документації, оформленні розрахунково-графічних робіт, курсових робіт, дипломних проектів. Основний напрямок потоку інформації в блок-схемі іде згори донизу і зліва направо.

При великій кількості ліній, які перетинаються, великій їх довжині та багатократних змінах напрямків схеми стають мало наочними. У цих випадках припускається розривати лінії потоку інформації, розміщаючи на обох кінцях розірвання спеціальні символи „зєднувач”. Якщо схема розташовується на декількох аркушах, перехід ліній потоку з одного аркуша на інший позначається за допомогою символів „зєднувач між сторінками".

При виконанні схем алгоритмів необхідно дотримуватись мінімальної відстані 3 мм між рівнобіжними лініями потоків та 5 мм - між іншими словами.

Приклад оформлення та розміри елементів блок-схеми наведено в додатку В.

 

4.6 Висновки

 

Висновки розміщують безпосередньо після викладення суті звіту на новій сторінці.

У висновках наводять оцінку отриманих результатів роботи.

Перелік посилань

Перелік посилань повинен бути наведений в кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань наводять в черзі, в якій вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номера описів в переліку є посиланнями в тексті.

Приклад оформлення переліку посилань наведено в додатку Г.

5. Вимоги до оформлення роботи

 

5.1 Загальні вимоги

 

Кожен аркуш повинен мати поля на відстані від краю: праворуч 10 мм та по 20 мм з трьох інших сторін.

Текст має бути написаний охайно та чітко. Помилки та графічні зображення допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення. Виправлення повинно бути чорного кольору. Перекреслювання та нестандартні скорочення слів не допускаються. При потребі сторінку з умовними скороченнями розташовують відразу за листом “Зміст".

Термінологія та визначення повинні бути єдиними і відповідати встановленим стандартам.

Допускається виконання записки в тестовому редакторі MSWord і друкування на принтері, на аркушах формату А4. При цьому повинні виконуватися таки вимоги:

шрифт - Times New Roman, розмір - 14;

міжрядковий інтервал - полуторний;

інтервал між словами - один пробіл;

таблиці потрібно створювати за допомогою табличних функцій редактора MSWord;

оформлення тексту повинно бути однаковим (виділення заголовків, підзаголовків, підмалюнкових написів) протягом усього документа.

Структурні елементи "СПИСОК АВТОРІВ", "Зміст", "Вступ", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ", не нумерують, а їх найменування служать заголовками структурних елементів.

Розділи і підрозділи "СУТІ ЗВІТУ" повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів розміщуються в середині рядка і друкуються прописними буквами без крапки наприкінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту починаються з абзацного відступу і друкуються малими літерами, крім першої прописний, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

Абзацний відступ повинний бути однаковим у всьому тексті звіту і рівним пятьом знакам.

Якщо заголовок складається з двох чи більш речень, їх розділяють крапкою.

Переноси слів у заголовку розділу не допускаються.

Відстань між заголовком і наступним чи попереднім текстом повинне бути не менш двох рядків.

Не допускається розміщати _найменування розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.

 

5.2 Нумерація аркушів

 

Аркуші звіту потрібно нумерувати арабськими цифрами, дотримуючи наскрізної нумерації зі всьому тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті без крапки наприкінці.

Нумерація аркушів пояснювальної записки має бути наскрізною, починаючи з титульної сторінки й закінчуючи переліком посилань.

Титульний лист включають у загальну нумерацію сторінок звіту.

s