Системне програмування та операційні системи

Методическое пособие - Компьютеры, программирование

Другие методички по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьуються по байтах, тобто задана операція додавання або віднімання виконується одночасно над двома розрядами числа, які знаходяться в одному байті, починаючи з молодших розрядів.

Виконання операції додавання або віднімання здійснюється в два етапи. Спочатку над цим байтом виконується команда додавання (ADD, ADC) або віднімання (SUB, SBB), а потім виконується корекція результату, щоб отримати правильні значення упакованих десяткових цифр.

Для корекції результату використовуються такі команди:

DAA - Корекція результату додавання. Команда коригує в AL результат операції ADD, ADC. У регістрі AL створюються дві правильні двійково-десяткові цифри результату. Коли виникає перенесення в наступний байт, тоді CF=1.

DAS - Корекція результату віднімання. Команда коригує в AL результат операції SUB, SBB. У регістрі AL створюються дві правильні двійково-десяткові цифри результату. Коли виникає позика із наступного байта, тоді CF=1.

У процесорі ІBM PC не передбачені команди корекції множення і ділення упакованих двійково-десяткових чисел. Тому для виконання цих операцій треба спочатку розпакувати черговий байт, виконати відповідну операцію над неупакованими цифрами, а потім упакувати результат.

3. Порядок виконання курсової роботи

 

1. Ознайомитись з завданням на роботу, теоретичними відомостями та методичними вказівками до виконання роботи.

2. Проаналізувати завдання та визначити можливі напрями його реалізації.

3. Обравши спосіб виконання завдання ознайомитись з додатковими можливостями мови програмування, які можуть знадобитися при реалізації завдання.

4. Застосувати отримані навички та знання для безпосередньої реалізації завдання.

5. Оформити звіт.

4. Змiст курсової роботи

 

Звіт з курсової роботи є документом, на підставі якого студент стримує оцінку за курсову роботу. Звіт повинен мати обсяг 20-25 сторінок.

Звіт умовно розділяють на: вступну частину, основну частину, додатки, матеріал наприкінці звіту.

Вступна частина містить наступні структурні елементи: титульний лист, список авторів, зміст.

Основна частина містить наступні структурні елементи: вступ, суть звіту, висновки, перелік посилань.

До суті звіту відносять: теоретичні відомості, алгоритм, блок-схему алгоритму, лістинг, результати роботи.

 

4.1 Титульний лист

 

Звіт починається з титульної сторінки, яка є першою сторінкою звіту, номер сторінки на ній не ставлять. Оформлення титульної сторінки має відповідати державному стандарту ДСТУ 3008-95.

Титульна сторінка містить дані, які розміщують в наступній послідовності:

відомості про виконавця роботи - юридичну особу (організацію):

найменування міністерства, в систему якого входить організація;

повна і скорочена назва організації;

назва кафедри;

повне найменування документа включає в себе вид і найменування роботи (у тому числі й умовне, якщо воно мається), за результатами якої підготовлений звіт:

назву документа - слово “ЗВІТ" (друкують прописними літерами посередині сторінки);

вид і найменування роботи (у тому числі й умовне, якщо воно мається), за результатами якої підготовлений звіт.

Вид роботи друкують прописними буквами, найменування роботи - рядковими з першої прописний.

назву звіту - друкують прописними літерами;

підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

рік складання (утвердження) звіту.

Переноси слів в заголовках титульного листа не допускаються.

Підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи, оформляють наступним чином: зліва вказують посаду, учені ступені, учені звання відповідальних осіб, потім залишають вільне місце для особистих підписів і справа від них у відповідних рядках розміщують перші букви імен з крапкою і прізвища осіб які підписали звіт; нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

Також на титульній сторінці розміщують посаду виконавця роботи, потім залишають вільне місце для особистий підписі і справа від неї розміщують першу букву імені з крапкою і прізвище виконавця роботи.

Рік складання звіту розміщують посередині рядка в нижній частині титульної сторінки.

Зразок оформлення титульної сторінки наводиться в додатку А.

 

4.2 Список авторів

 

Список авторів поміщають безпосередньо за титульним листом на новій сторінці. В списку в загальному випадку приводять імена (чи перші букви імен) і прізвища авторів, їхньої посади з указівкою частини звіту, підготовленої конкретним автором. Якщо звіт виконаний одним автором, зведення про нього вказують на титульному листі.

4.3 Зміст

 

У загальній кількості аркушів це друга сторінка. Зміст містить: вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають назви) суті звіту; висновки; перелік посилань, номера сторінок, на яких міститься початок матеріалу.

Найменування розділів мають бути короткими, відповідати змісту та записуватися у вигляді заголовків великими літерами. Перенос слів у заголовках не допускається. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Рекомендований зміст звіту:

Вступ

Теоретичні відомості

Алгоритм роботи

Блок-схема алгоритму

Лістинг програми

Результати роботи

Висновки

Перелік посилань

Приклад оформлення змісту наведено в додатку Б.

 

4.4 Вступ

 

В цьому розділі необхідно стисло викласти:

мету

s