Системне програмне забезпечення

Информация - Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьцей вираз у вигляді польського запису: AB+CD+*E-

Обернений польський запис володіє властивостями, які перетворюють його в ідеальну проміжну мову при трансляції:

1. обчислення виразу може проводитися шляхом одноразового перегляду, що зручно для генерації коду

2. отримання польського запису просто здійснити на основі алгоритму DX3.

 

13. Визначення формальної мови і граматики

 

Формальні мови - це математичний апарат, що дозволяє математично грамотно створити мови програмування і писати компілятори для них.

Формальну мову можна задати як послідовність слів. Слово це послідовність символів. Тоді навіть програму можна вважати просто словом.

Словами даної мови може бути не довільний набір символів, а лексично і синтаксично правильно побудований. Для того, щоб задати граматику, треба задати множини термінальних і не термінальних символів.

Термінальні це символи, які використовуються в мові, а проміжні або нетермінальні це символи, які використовуються для створення слів мови. Створюються слова за граматичними правилами. Застосування правила полягає в заміні в перетворюваному рядку якоїсь послідовності символів, що співпадає з лівою або правою частиною правила.

Компілятор, отримавши на вхід програму, робить зворотну роботу. Він згортає за граматичними правилами від правої до лівої частини початкові символи.

Кінцева множина символів, яка є неподільною, називається словником або алфавітом, а символи, що входять в множину буквами алфавіту. Послідовність букв алфавіту називається словом або ланцюжком цього алфавіту, число букв, що входить у слово, називається його довжиною.

Якщо задано алфавіт А, то А* - це множина всіх ланцюжків, які можна побудувати з алфавіту А. $ - порожній рядок (рядок, що не містить жодної букви) також входить в А. Для позначення всіх ланцюжків алфавіту А, що не містять порожнього використовується А+.

Формальною граматикою Г називається сукупність таких обєктів:

 

Г={VT,VN,,R},

 

Де VT термінальний алфавіт (словник). З букв цього алфавіту будуються ланцюжки, які породжуються граматикою.

VN нетермінальний (допоміжний) алфавіт. Його букви використовуються при побудові ланцюжків, вони можуть входити в проміжні ланцюжки, але не можуть входити в результат побудови.

- початковий символ.

R множина правил виведення.

Множина кінцевих ланцюжків термінального алфавіту VT граматики Г, виведених з початкового символу називають мовою, яка породжена граматикою Г і позначається L(Г).

Якщо правило виведення граматики мінить один нетермінальний символ, як в лівій, так і в правій частині, то таке правило називається рекурсивним.

Типи формальних граматик

Виділяють 4 типи формальних граматик. Ці граматики визначаються шляхом накладання обмежень на правила граматики.

Граматика типу 0 граматика загального вигляду, немає обмежень на правила породження.

Граматика типу 1 контекстно залежна.

Правило: χ1χ2→ χ1ωχ2.

Ланцюжки χ1 і χ2 залишаються незмінними при застосуванні правил, тому їх називають контекстом, а граматику контекстно залежною.

Граматика типу 2 контекстно вільна.

Правило: →α, де .

Ці правила слідують із правил граматики типу 1 за умови χ1 = χ2 = $.

Граматика типу 3 автоматна.

Правила виведення: a, де

 

.

 

Способи задання схем граматик

Схема граматики містить правила виведення, які визначають синтаксис мови або всі ланцюжки породженої мови. Для задання правил використовують різні форми опису:

символічна

форма Бекуса-Наура (ФБН)

ітераційна

синтаксичні діаграми

Символьна мова передбачає використання елементів нетермінального словника і стрілки, як роздільника правої і лівої частини. Але при описі конкретних мов програмування доводиться вводити велику кількість не термінальних символів і символьна форма запису втрачає свою наочність.

s