Системи стабілізації поля зору сучасних танкових прицілів

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьння встановлено на стабілізованому озброєнні, то перерви спостереження, крім того, зумовлені стопорінням озброєння на корпус після пострілу.

 

танковий приціл електромеханічний гіроскоп

 

Тривалість перерв спостереження може бути оцінена відносним часом перерв:

де τпс - відносний час перерв спостереження;

tис - час перерв спостереження;

tΣ - сумарний час спостереження.

Вплив швидкості руху об'єкта на час перерв спостереження показано на рис.2. На середніх швидкостях руху та за відсутності стабілізації поля зору (крива 1) приладу спостереження відносний час перерв може досягати τпс=0,3.0,4.

Поліпшення умов бачення з машин, що рухаються, скорочення часу перерв спостереження, пошуку та розпізнавання цілей досягається введенням до складу ККО систем стабілізації поля зору СПЗ приладів спостереження (крива 2).

 

Рис.2. Вплив швидкості руху на час перерв спостереження:

- поле зору не стабілізовано; 2 - поле зору стабілізовано.

 

1.2 Просторові коливання об'єкта регулювання та їх вплив на точність систем стабілізації

 

Основна причина побудови стабілізаторів поля зору в бронеоб'єктах є зовнішні збурення у вигляді просторових коливань [15]. Вони впливають на точність систем стабілізації, погіршують умови знаходження цілей і ведення стрільби з ходу, є основною причиною розсіювання снарядів і куль за напрямком стрільби. Розглянемо класифікацію коливань об'єкта регулювання по площинах, в яких вони виникають та їх вплив на систему стабілізації.

Під час ведення бойових дій на середньо пересіченій місцевості, під час стрільби з ходу корпус танка зазнає коливання в просторі. Коливання корпусу обумовлені нерівностями місцевості, по яких рухається танк, і залежать від швидкості руху, динамічних властивостей підвіски, характеру зчеплення гусениць з ґрунтом і цілого ряду інших факторів. Корпус об'єкта, що рухається, здійснює складні просторові рухи, які можливо розглянути як сполучення лінійного переміщення й обертання навколо деякого центру [15].

Як інерційна система координат під час аналізу руху навколо деякого центру як правило приймається система координат X, У, Z, яка є нерухомою відносно землі. Координатні системи корпусу, башти і гармати позначені відповідними індексами к, б, г і показана на рис.3.

 

Рис.3. Координатні системи корпусу, башти і гармати.

 

У першому наближенні складне переміщення корпусу в просторі прийнято розглядати як суму трьох лінійних та трьох кутових переміщень. Лінійні переміщення вздовж осей X, Y, Z визначають миттєве положення корпусу, його центру коливань Ок в інерційній системі координат Хк, Yк, Zк. Змінні складові цих переміщень називаються відповідно поперечними (х - коливання), поздовжніми (y - коливання), вертикальними (z - коливання) лінійними коливаннями.

Кутові коливання корпусу, які відбуваються відносно осі Хк у площині YкОкZк, називаються поздовжніми кутовими коливаннями (φ - коливання), а коливання відносно осі Yк у площині ZкОкXк називаються поперечними кутовими коливаннями (γ - коливання). Як лінійні, так і кутові коливання корпусу об'єкта, який рухається, є випадковими процесами і характеризуються середніми значеннями амплітуди, швидкості, прискорень і частоти. Параметри лінійних і кутових коливань кожного типу бронеоб'єкта визначаються експериментально для кожної ймовірної умови руху. Результати експериментальних випробувань обробляються на основі методів теорії ймовірності і статичної динаміки і видаються у вигляді середніх параметрів та частотних характеристик.

Повздовжні кутові коливання корпусу (рис.4) в основному визначаються профілем місцевості, якою рухається танк, швидкістю і плавністю руху, а також динамічними властивостями підвіски.

Поздовжньо-кутові коливання погіршують умови спостереження, збільшують час виявлення цілей, збільшують похибки наведення цілей і є основною причиною розсіювання снарядів і куль по дальності.

Зі збільшенням швидкості руху амплітуда поздовжніх кутових коливань спочатку зростає, а потім зменшується. Для багатьох танків і інших бронеоб'єктів найбільше значення амплітуд поздовжніх кутових коливань має місце при швидкості 20 - 28 км. Інтенсивність поздовжніх кутових коливань впливає в першу чергу на точність системи стабілізації у вертикальній площині.

 

Рис.4. Поздовжні кутові коливання (φ - коливання).

Середнє значення поздовжніх, поперечних і горизонтальних кутових коливань серійних зразків бронетанкового озброєння наведені в табл.1.

 

Таблиця 1

Середні значення повздовжніх коливань

Види коливань Кутові коливанняЛінійні прискоренняамплітудашвидкістьчастотаПовздовжніφk2,5Ω φk8,25fφk1,1αy1,4Поперечніγk1,8Ω γk6,3fγk0,8αx0,4Горизонтальніψk1,2Ω ψk1,6fψk0,6αz0,82

Середні параметри коливання корпусу танків визначені під час руху по середньо-пересічній місцевості зі швидкістю 1 - 20 км/год. Горизонтальні коливання корпусу зумовлені періодичними змінами напрямку руху (низькочастотна складова), а також нерівномірністю натягу гусениці, стан поверхні, дорожніми умовами на трасі руху бронеоб'єкта (високочастотна складова). Характер горизонтальних кутових коливань у значній мірі залежить від досвіду і майстерності механіка-водія.

Горизонтальні кутові коливання (рис.5), як і поздовжні погіршують умови знаходження цілей і ведення стрільби з ходу, та є основною причиною розсіювання снаря

s