Система та процес бухгалтерського обліку

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьякі знаходять відображення у бухгалтерському обліку.

Важливе місце в системі економічної інформації займає аналіз, який передбачає комплексне та взаємоповязане дослідження процесів і явищ господарської діяльності підприємства та їх структурних підрозділів, визначенні на цій основі причинно-наслідкових звязків і тенденцій розвитку для обґрунтування та оцінки ефективності управлінських рішень. Для проведення аналізу використовується інформація, яку надає бухгалтерський облік.

Підсистеми планування, бухгалтерського обліку та аналізу тісно повязані з підсистемою контролю. Контроль як система спостереження та перевірки процесу функціонування й ефективного стану обєкту, що управляється, може здійснюватися лише у результаті безперервного нагляду за станом справ і цілеспрямованого узагальнення даних, тобто бухгалтерського обліку. На основі контролю та системного узагальнення облікових даних здійснюється регулюючий вплив, спрямований або на усунення помилок у системі, або на зміну програми дій, або на компенсацію ресурсів, яких не вистачає у системі. Процес і результати регулюючих впливів також знаходять відповідне відображення в бухгалтерському обліку.

Спостереження за рухом активів у процесі господарської діяльності у вартісному вираженні через підсистеми планування, обліку, аналізу та контролю має бути інтегрованим інформаційним процесом. Це забезпечить отримання максимуму необхідної інформації у найбільш пристосованому для сприйняття субєктом управління вигляді з мінімуму документально оформлених даних.

Бухгалтерський облік як підсистема інформаційної системи - це впорядкована сукупність взаємоповязаних елементів, які забезпечують збір, класифікацію, накопичення, реєстрацію та узагальнення інформації у грошовому вимірнику про майно, капітал і зобовязання підприємства та їх рух шляхом суцільного, безперервного та документального відображення всіх господарських операцій.

Призначення системи бухгалтерського обліку полягає у впорядкуванні вхідних даних про факти господарського життя і формуванні вихідної інформації (свого продукту) відповідно до потреб управління, а тому основним завданням її організації є упорядкування обробки вхідної та підготовки вихідної інформації відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Складність системи бухгалтерського обліку залежить від кількості рівнів управління, які вона забезпечує необхідною інформацією.

Оскільки записи в бухгалтерському обліку здійснюються на підставі документів, система бухгалтерського обліку є документальною. Носіями інформаційних даних про господарські операції є первинні документи, які в подальшому використовуються для групування даних на рахунках бухгалтерського обліку, відображення в облікових регістрах і складання бухгалтерської звітності.

Входом у систему бухгалтерського обліку є дані про факти господарського житія, виходом - бухгалтерська інформація.

Повнота і якість інформації, а отже, ефективність системи управління залежать від організації бухгалтерського обліку.

Для системи бухгалтерського обліку характерна не лише наявність звязків і відносин між елементами, які її утворюють, але й нерозривна єдність із середовищем, у взаємозвязку з яким вона проявляє свою цілісність. Передусім суттєвий вплив на бухгалтерський облік здійснює нормативне регулювання, представлене в Україні пятьма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів.

Нормативне регулювання бухгалтерського обліку передбачає забезпечення всім зацікавленим користувачам відповідного доступу до інформації, яка характеризує фінансовий стан і результати діяльності субєктів господарювання.

Документами всіх рівнів нормативного регулювання регламентуються ряд організаційних питань, а також правила ведення бухгалтерського обліку окремих його обєктів, порядок розрахунку та сплати податків і обовязкових платежів, схема кореспонденції рахунків та ін.

Основним документом з регулювання бухгалтерського обліку є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Зокрема, цим законодавчим документом визначено десять принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Принципи бухгалтерського обліку не передбачають повністю уніфікацію облікового процесу. Вони є методологічною основою організації та ведення бухгалтерського обліку основою для розробки правил і стандартів бухгалтерського обліку, на основі та в межах яких на підприємстві формується облікова політика. Принципи визначають рамки побудови системи бухгалтерського обліку на підприємстві, яких необхідно дотримуватися при виборі облікових процедур і розробці облікового процесу, формуванні облікової політики.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на таких основних принципах:

обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобовязань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремле

s