Система спостережень за станом навколишнього природного середовища України

Информация - Экология

Другие материалы по предмету Экология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьабрудненням. Відбір проб води для визначення кількості стронцію.

Гідрохімічна мережа спостережень

Охоплює всю територію України. Спостереження здійснюються на 188 водних обєктах, у тому числі річок - 160, озер - 7, водосховищ 20. Загальна кількість пунктів біля 240, гідрохімічних створів - біля 320.

Головна мета спостережень за рівнем забруднення вод - отримання інформації про якість вод, необхідної для здійснення заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів.

Головними обєктами для вибору місць для пунктів спостереження за рівнем забруднення вод є:

  1. скиди стічних та зливних вод міст та населених пунктів у водні обєкти;
  2. скиди стічних вод окремими промисловими підприємствами;
  3. ділянки річок біля гребель;
  4. кінцеві створи великих та середніх річок, що впадають в моря та внутрішні водоймища;

створи на річках, що перетинають кордони України пункти стаціонарної мережі спостережень поділені на чотири категорії.

Програма спостережень в залежності від категорії пунктів відрізняється за обсягом показників та строками спостережень.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Спостереження за станом навколишнього природного середовища та природних ресурсів у системі Мінприроди України здійснюють підрозділи аналітичного контролю двадцяти чотирьох обласних держуправлінь охорони навколишнього природного середовища, державних інспекцій охорони Азовського та Чорного морів, Комітет охорони природи Республіки Крим, а також управлінь охорони природи міст Києва та Севастополя, які проводять контроль за джерелами викидів в атмосферу та скидів у водні басейни, а також нагляд за станом ґрунтів, зокрема на наявність в них пестицидів та важких металів.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря та контроль за дотриманням норм (гранично допустимих викидів) здійснюються на 520 стаціонарних та біля 4900 тимчасових пунктів контролю. Вимірювання та відбір проб виконується безпосередньо на джерелах викидів. Контролюється 65 інгредієнтів. Основні: пил, двооксид сірки, оксид вуглецю, двооксид азоіу, сірководень, сірковуглець, аміак, формальдегід, фтористий водень, хлористий водень, сірчана кислота, важкі метати, бенз(а)пірен.

Спостереження за забрудненням поверхневих вод суші та контроль за додержанням норм (гранично допустимих скидів) здійснюється на 1123 постах (2216 створів) контролю. Вимірювання та відбір проб виконується безпосередньо в зоні джерела забруднення за схемою: 500 м вище джерела забруднення (фоновий створ) і 500 м нижче джерела забруднення, в місці достатньо повного (не менше 80 %), гарантованого змішування стічних вод з річними. Контролюється 55 інгредієнтів. Основні: азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, біологічне споживання кисню, важкі метали, нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево активні речовини, хлориди, сульфати.

Спостереження за забрудненням морських вод здійснюються на 155 стаціонарних пунктах спостережень контролю забруднення. Виконується постійний контроль випусків стічних вод в Азовське та Чорне моря.

Спостереження за станом земель виконуються на 935 тимчасових пунктах. Основні показники: остаточна кількість пестицидів, важкі метали.

Крім того, в заповідниках та національних парках, які входять в систему Мінприроди України, проводяться спостереження за станом рослинного та тваринного світу.

Міністерство охорони здоровя України

У системі МОЗ збиранням і обробкою інформації займається Санітарно-епідеміологічна служба, що має розвинуту мережу станцій і лабораторій районного, міського та обласного рівнів по всій території України. Вони розташовані в місцях з великою кількістю населення.

Мережа спостережень МОЗ охоплює основні природні ресурси та розподілена наступним чином.

За станом атмосферного повітря ведуть спостереження біля 50 стаціонарних, 2000 підфакельних і 600 маршрутних пунктів. При цьому контролюються більше 100 забруднюючих речовин, серед яких основні: двооксид сірки та азоту, сірководень, сажа, свинець, формальдегід, пил, фенол.

За станом поверхневих вод суші ведуться спостереження на 1300 постійних створах. Основні показники: запах, колір, температура, рН, жорсткість, мінералізація, розчинений кисень, біологічне та хімічне споживання кисню, нафтопродукти, завислі речовини, синтетичні поверхнево-активні речовини, хром, масла, важкі метали, патогенна мікрофлора.

За станом морських вод ведеться спостереження на 155 постійних постах. Основні показники такі ж, що спостерігаються в поверхневих водах суші.

За станом земель ведеться спостереження на 2500 постійних і 1500 тимчасових пунктах. Основні показники: рН, хлориди, нітрати, азот, сульфати, свинець, ртуть, бактеріологічні показники.

Міністерство сільського господарства та продовольства України

Мережа спостережень складається з підрозділів районних і обласних управлінь МСГП, станцій агрохімічного захисту та ветеринарного спостереження. Вони ведуть радіологічний та агрохімічний контроль ґрунтів, зоотехнічний, радіологічний, агрохімічний контроль сільськогосподарських рослин та тварин.

Радіологічне спостереження стану грунтів ведеться на 725 пунктах, токсикологічні - на 345, агрохімічні - на 596 стаціонарних пунктах. Основні показники: радіологічні - цезій, стронцій; токсикологічні - хлор, фосфор органічний, пестициди; агрохімічні -рН, водень, азот, оксид калію, фосфорний ангідрид, гумус.

Спостереження за ст

s