Система рефінансування Національного Банку України комерційних банків: сучасний стан, шляхи вдосконалення

Курсовой проект - Банковское дело

Другие курсовые по предмету Банковское дело

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьпередбачений ретельний контроль та відповідальність банків за використання отриманих ресурсів, механізм рефінансування не був спрямований на відновлення ресурсів саме тих банків, які займаються активним кредитування реальної економіки, а надавав можливість окремим банкам використовувати емісійні ресурси НБУ для отримання надприбутків за рахунок проведення спекулятивних операцій на валютному ринку.

В цілому варто відмітити, що система рефінансування та управління міжбанківським кредитним ринком і ліквідністю банківської системи постійно знаходиться в розвитку. При цьому така ситуація характерна не лише для країн, які розвиваються, але і для країн з достатньо розвинутою фінансовою системою. Тому в Україні необхідно розвивати та удосконалювати систему рефінансування. Адже створення ефективної сучасної системи рефінансування сприятиме стабільності в банківській системі та дасть поштовх до її розвитку.

Список використаної літератури

 

 1. Закон України Про Національний банк України від 20.05.1999р. № 679-XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. 1999. №7. С.3-23.
 2. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України № 259 від 30 квітня 2009 року //
 3. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Затверджено постановою Правління Національного банку України № 327 від 13 липня 2010 року //
 4. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. Тернопіль: Карт-бланш, 2007. 393 с.
 5. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 344 с.
 6. Гроші та кредит: Підручник. 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. К.: КНЕУ, 2002. 598 с.
 7. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. К.: КНЕУ, 2005. 556 с.
 8. Аржевітін С. М. Монетарна політика в умовах фінансової кризи / [Електронний ресурс]. Режим доступу:
 9. Жулінська, К. М. Роль рефінансування банків у забезпеченні їх конкурентоспроможності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст] : збірник наукових праць : ред. А. О. Єпіфанов. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - С .178-184.
 10. Гребеник Наталія. Шляхи вдосконалення політики рефінансування Національним банком України // Вісник НБУ. 2010. - №10. С. 3-11.
 11. Дзюбак В. У нетрях українського рефінансування / [Електронний ресурс]. Режим доступу:
 12. Кузьмак О. М. Шляхи вдосконалення механізму рефінансування в Україні / О. М. Кузьмак // Вісник НУВГП. 2007. № 3 (39). С. 152158.
 13. Льовочкін С. Фата-моргана фінансового ринку // День. 2009. №130. С.5.
 14. Міщенко, С.В. Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування [Текст] /С.В.Міщенко //Фінанси України. 2009. №7. С. 75-88.
 15. Непомящій С.М. Удосконалення механізму рефінансування банків в Україні в період світової фінансової кризи // Науковий вісник Одеського економічного університету: збірник наукових праць. 2009. - №19(97). С. 27-37.
 16. РуденкоВ., Шкарпова О. Подайте бідному банкіру. Контракти. 2010. - №3. С. 6.
 17. www.bank.gov.ua

s