Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьних програм забезпечення екологічної безпеки.

Сучасний адміністративно-територіальний устрій України не відповідає вимогам децентралізації управлінської системи і створенню відносно рівноцінних умов життєдіяльності. Суттєвими ознаками регіоналізації України є формування міст-центрів та функціонально і територіально повязаних з ними поселень

 

 

Література

екологічний безпека повноваження адміністрація

1.Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект) / Колбасов О.С. // Советское государство и право. - 1988. - №2. - С. 47-55.

2.Колбасов О.С. Экология. Политика. Право / Колбасов О.С. - М.: Наука, 1976. - 226 с.

3.Котюк В.О. Основи держави і права: / Котюк В.О. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Атіка, 2001. - 432 с.

.Кравченко С.М. Реалізація екологічного законодавства / Кравченко С.М. - К.: Знання, 1989. - 48 с.

.Красіліч Н.Д. Екологічний контроль / Красіліч Н.Д. // Екологічне право України. Академічний курс: підручник / [Ю.С. Шемшученко, Г.І. Балюк, М.В. Краснова та ін.]; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2005. - С. 271-291.

.Краснова М.В. Екологічна відповідальність за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС / Краснова М.В. // Право України. - 2007. - №3. - С. 146-151;

.Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право: природо-ресурсове право / Краснова Марія Василівна - К.: Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 1997. - 16 с.

s