Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьКрім того, Мінрегіонбуд України бере участь у здійсненні архітектурно-будівельного контролю, державного контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій міст. Запобіжний характер щодо попередження екологічної небезпеки при плануванні та забудові міст України мають повноваження даного Міністерства, які полягають у забезпеченні створення, функціонування і вдосконалення системи інженерно-сейсмометричних спостережень на відповідних обєктах у сейсмічних районах України та здійсненні ним заходів щодо інженерного захисту територій міст від небезпечних процесів техногенного та природного характеру, прогнозування і запобігання розвитку таких процесів.

Важливими є повноваження щодо нормативно-правового забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України, які здійснюються Міністерством регіонального розвитку та будівництва України шляхом розроблення та затвердження типових регіональних правил забудови, які містять вимоги екологічної безпеки; розроблення і внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань містобудування та участі у розробленні нормативно-правових актів з питань сейсмічного районування, впорядкування промислової забудови та захисту навколишнього природного середовища; забезпечення розроблення державних будівельних норм, затвердження їх та здійснення реєстрації цих норм; організації розроблення, схвалення, перегляду і зміни стандартів, порядків, норм і правил з питань містобудування та їх затвердження.

Зауважимо, що Міністерство регіонального розвитку та будівництва України наділене нормативно-методичними повноваженнями, що мають відношення до забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст нашої держави. А саме, дані повноваження полягають у здійсненні Мінрегіонбудом України нормативно-методичного забезпечення проектування, будівництва та експлуатації обєктів у складних інженерно-геологічних умовах, розроблення та вдосконалення методів і засобів інженерного захисту територій, будівель та споруд від впливу небезпечних процесів техногенного і природного характеру та нормативно-методичного забезпечення ведення містобудівних кадастрів міст України.

Реалізація Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, проаналізованих вище дисертанткою повноважень в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України здійснюється за умови взаємодії з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування України.

Як зазначалося, до другого блоку органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України автор відносить органи місцевого самоврядування України. Підкреслимо, що гарантоване Конституцією України місцеве самоврядування покликане сприяти забезпеченню екологічної безпеки у плануванні та забудові міст. Мається на увазі право та реальна здатність територіальної громади міста вирішувати питання місцевого значення, зокрема, таке важливе для громадян питання, як здійснення планування та забудови території, на якій вони проживають. Відомо, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється населенням міст як безпосередньо, так і через міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Повноваження місцевих рад в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України визначені ст. 15 Закону України Про охорону навколишнього природного середовища від 25 червня 1991 року, ст. 26 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні від 21 травня 1997 року в редакції від 13 січня 2006 року, ст. ст. 11 і 12 Закону України Про основи містобудування від 16 листопада 1992 року.

Зокрема, до компетенції обласних та районних рад в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст належать наступні повноваження: затвердження програм соціально-економічного розвитку, до складу яких входить розділ щодо забезпечення екологічної безпеки, відповідного району, області, заслуховування звітів про їх виконання; забезпечення розроблення та затвердження схем планування територій, містобудівних програм відповідно області чи району; затвердження регіональних, місцевих правил забудови населених пунктів та територій області (крім міст обласного значення).

У відповідності до положень вищеназваних Законів України, центральна роль у забезпеченні екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України належить міським радам. На них покладається відповідальність за стан навколишнього природного середовища на території відповідних міст, що зумовлює покладення на міські ради широкого кола повноважень в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Проведений аналіз положень вищеназваних законів України, дає дисертантці підстави виділити координаційно-погоджувальні повноваження міських рад, які полягають у забезпеченні реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян; наданні згоди на розміщення на території відповідних міст обєктів сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста; координації діяльності спеціально уповноважених державних органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів на те

s