Система органів управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьдержавної санітарно-гігієнічної експертизи, в тому числі і містобудівної документації.

У відповідності із чинним законодавством України Міністерство охорони здоровя наділене інформаційно-обліковими повноваженнями. На думку дисертантки, здійснення вищеназваних повноважень дає можливість даному органу надвідомчого управління в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України вивчати, аналізувати і прогнозувати показники стану здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людей в містах та приймати участь у розробці заходів, спрямованих на недопущення шкідливого впливу факторів довкілля на здоров'я людини.

Важливе значення в досліджуваній дисертанткою сфері мають повноваження Міністерства охорони здоровя України щодо нормативно-правового забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки як передумови забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. Мова йде про затвердження відповідно до законодавства державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів, а також погодження в установленому законодавством порядку всіх державних стандартів, іншої нормативно-технічної документації об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я населення.

Реалізація Міністерством охорони здоровя України вищевикладених повноважень відбувається при його взаємодії з Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, з місцевими органами виконавчої влади та з органами місцевого самоврядування. Для цього Міністерство охорони здоровя України має право одержувати в установленому законодавством порядку від цих органів, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань, залучати спеціалістів та скликати в установленому порядку наради для розгляду питань, що належать до його компетенції.

Згідно із обраною нами класифікацією наступною ланкою спеціального державного управління в сфері забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України виступають органи спеціалізованого галузевого управління. Таким органом в галузі містобудування є Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Правовий статус даного органу державного управління визначений в положенні Про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів від 16 травня 2007 року №750.

Отже, дане Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування, удосконалення адміністративно-територіального устрою України. Видається за необхідне проаналізувати лише ті повноваження Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, які за своїм характером мають екологічну спрямованість або ж є такими, що відносяться до забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України.

Насамперед зауважимо, що Мінрегіонбуд України готує пропозиції щодо формування державної, в тому числі і екологічної, політики у сфері містобудування, а також бере участь у розробленні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, складовою якої, як зазначалося нами вище, є забезпечення екологічної безпеки взагалі та екологічної безпеки у плануванні та забудові міст, зокрема. Крім того, дане Міністерство забезпечує в межах своїх повноважень розроблення проектів державних та галузевих програм у сфері містобудування.

Як і інші центральні органи виконавчої влади України, повноваження яких досліджувалися дисертанткою вище, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України наділене повноваженнями, що носять координаційно-погоджувальний характер. Зокрема, на Мінрегіонбуд України покладено здійснення координації наукових досліджень з питань нормування, стандартизації, метрології та підтвердження відповідності у сфері містобудування, а також здійснення в межах наданих йому повноважень координації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері містобудування і з питань збереження традиційного характеру середовища. Погоджувальні повноваження Міністерства регіонального розвитку та будівництва України виявляються у погодженні ним проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції в досліджуваній дисертанткою галузі, а також регіональних правил забудови Автономної Республіки Крим і областей України.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України виконує ряд запобіжно-контрольних повноважень в галузі забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України. А саме, мається на увазі, здійснення ним відповідно до законодавства заходів щодо реалізації Генеральної схеми планування території України, вживання заходів з підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови і благоустрою населених пунктів, в тому числі, міст, а також організація проведення експертизи, в тому числі і екологічної, схем планування територій на загальнодержавному та регіональному рівні (крім схем планування територій районів), генеральних планів міст Києва, Севастополя, обласних центрів.

s