Система органів Держави Ізраїль, що діють у сфері внутрішніх справ

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьидавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2007. - 448 с.

15. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: У 2 т.: Т.2. Особлива частина / Ред. колегія: В.Б. Аверянов (голова) та ін. - К.: Юрид. Думка, 2005. - 624 с.

. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник. / За заг. ред. І.П. Голосніченка - К.: ГАН, 2005. - 232 с.

. Адміністративне право України: Підручник для юридичних вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін. / За ред. Ю.П. Битяка. - Харків: Право, 2001. - 528 с.

. Административная деятельность органов внутреннихдел: Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. В.Я. Кикотя. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2003. - 222 с.

. Васильев А.С. Административное право Украины (Общаячасть): Учебноепособие / А.С. Васильев - Х.: Одиссей, 2001. - 288 с.

. Административное право Украины. - 2 изд., перераб. и доп. / Под ред. Ю.П. Битяка. - Харьков: Право, 2003. - 576 с.

. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с.

. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук / О.М. Бандурка. - Одеса: Одеський держ. універ. ім. І.І. Мечникова, 1996. - 27 с.

s