Система органів Держави Ізраїль, що діють у сфері внутрішніх справ

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьправоохоронної системи на суспільне життя. Цей вплив не повинен провокувати бажання будь-кого поставити інтереси держави над громадянськими правами і свободами. Держава діє лише у тих сферах суспільного життя і в тих обсягах, що не можуть бути вирішеними громадянським суспільством самостійно для забезпечення своєї життєдіяльності, еволюційного розвитку та безпеки.

Питання щодо обсягів втручання держави в суспільне життя є не менш актуальною і для України. Так, Х.П. Ярмакі акцентує увагу, що побудова в Україні правової держави, перехід на ринкові відносини, прагнення України до вступу в Євросоюз вимагає скорочення державного втручання у діяльність організацій, у життя громадян, і за цих умов обсяг нагляду має постійно розширюватися за рахунок звуження обсягу контролю [3, с. 18].

Нами підтримується думка про надмірне втручання держави в особисте життя громадян, що підтверджується результатами опитування працівників органів внутрішніх справ.

Так, 62 % опитаних вважають, що існує необхідність обмежити втручання правоохоронних органів в суспільне життя і лише 37 % - що воно є недостатнім (1 % опитаних не змогли відповісти на це запитання).

В правовій науці є аксіомою поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. До механізму держави належать відповідні органи законодавчої, виконавчої і судової влади.

Регулювання та діяльність у сфері внутрішніх справ як в Україні, так і в Ізраїлі, здійснюють усі частини механізму держави, що буде досліджено у подальшому. Право відіграє визначальну роль, оскільки виступає регулятором відповідних відносин, закріплює певну систему цих відносин, регулює основні управлінські відносини [9, с. 33].

Адміністративне право врегульовує суспільні відносини у сфері державного управління і виступає як галузь, що визначає юридичний статус і форми існування усіх державних (публічних) органів [6, с. 544-545].

Правова система Ізраїлю має змішаний характер. У ній перехрещуються риси романо-германського, загального і релігійних систем - іудейського, мусульманського і канонічного права. Особливістю сучасного функціонування правової системи, в якій діє Національна поліція Ізраїлю, є експансія загального права і права справедливості [3, с. 219], довголітнє панування англосаксонської правової сімї, яка характеризується розмитістю поняття галузі права.

М.В. Кравчук зазначає, що право англосаксонської (англо-американської) правової сімї (що здійснило визначальний вплив на правову систему Ізраїлю), порівняно з правом країн романо-германської правової сімї, чітко не диференціюється на цивільне й адміністративне, кримінальне і торгове [3, с. 149-150].

Зазначені обставини слід враховувати при аналізі правового регулювання суспільних відносин у сфері внутрішніх справ та організаційно-правових засад діяльності Національної поліції Ізраїлю.

На даний час джерелами ізраїльського права є закони, підзаконні акти, судові прецеденти і правові звичаї. Специфікою правової системи сучасного права Ізраїлю можна вважати відсутність конституції як єдиного політико-правового акта, якому притаманна вища юридична сила в системі джерел права. В Ізраїлі її замінюють, з деякими застереженнями, конституційні (основні) закони [7, с. 220].

Принцип розподілу влади закріплений у конституційних (основних) законах (Basic Law), відповідно яких законодавча, виконавча і судова влада реалізується різними державними органами, які стимулюють і врівноважують одна одну в процесі виконання своїх функцій.

Завдання і функції держави у сфері внутрішніх справ реалізуються через діяльність державних органів, серед яких необхідно назвати такі:

орган законодавчої влади - парламент Ізраїлю - Кнесет, діяльність якого регламентується Основним законом: Парламент (Basic Law: The Parliament);

глава держави - Президент Ізраїлю, повноваження якого визначені Основним законом: Президент Держави (Basic Law: The President of the State);

органи виконавчої влади - Кабінет Міністрів (уряд), міністерства та відомства, що діють на підставі Основного закону: Уряд (Basic Law: The Government);

органи судової влади: Верховний Суд, мирові та окружні, загальні та спеціалізовані суди, діяльність яких регулюється Основним законом: Судоустрій, Законом про судову систему (Basic Law: The Judiciary; The Court Law);

контрольно-наглядові органи - державна прокуратура, яку очолює Генеральний атторней (за сумісництвом - юридичний радник уряду) та підлеглі йому державні прокурори, що діють на основі Закону про кримінальний процес (The criminal Procedure Law);

державний контролер, повноваження якого визначені Основним законом: Державний контролер (BasicLaw: StateControllerLaw);

органи місцевого самоврядування, діяльність яких побудована на підставі Орданансу про місцеве самоврядування (Municipal Corporations Ordinance) [2, с. 45].

Вищим законодавчим органом Держави Ізраїль є однопалатний парламент, Кнесет (The Parliament - Knesset; Кнесет), діяльність якого регламентується Основним законом: Кнесет від 12 лютого 1958 року. Він складається із 120 депутатів, які обираються за виборчими списками від політичних партій, строком на чотири роки, прямим таємним пропорційним голосуванням [8, с. 1-3]. Право голосу мають громадяни, які досягли 18-річного віку, водночас правом бути обраним у Кнесет користуються громадяни у віці понад 21 рік, якщо вони у судовому порядку не були позбавлені правоздатності або дієздатності [9]. Парламент має повноваження позбавляти парламентарів недоторк

s