Система органів Держави Ізраїль, що діють у сфері внутрішніх справ

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьнаприклад, В.Б. Аверянов та інші) вважають, що під сферою внутрішніх справ слід розуміти систему суспільних відносин, де обовязковим субєктом є орган внутрішніх справ, його підрозділ, установа або окремий службовець. При визначенні цієї сфери необхідно також брати до уваги правову регламентацію закріплених завдань і функцій [15, с. 347].

І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський та Н.І. Золотарьова замість терміну сфера внутрішніх справ використовують термін галузь внутрішніх справ, яку визначають також як суспільні відносини, що виникають у звязку із забезпеченням прав і свобод громадян, громадського порядку і громадської безпеки, виконанням покарань та адміністративних стягнень, виконанням інших завдань, де одним із субєктів, відповідно до норм права, є орган або установа внутрішніх справ, їх підрозділ або службовець [1, с. 197].

Ф.Д. Фіночко підтримує застосування терміну галузь внутрішніх справ, акцентуючи увагу, що у процесі управління здійснюється безпосередня охорона прав і свобод громадян, а також забезпечується громадський порядок та громадська безпека [7, с. 477].

Схожі підходи до визначення сфери (галузі) внутрішніх справ демонструють російські правознавці. Так, В.Я. Кікоть вважає, що сфера внутрішніх справ - це особлива галузь адміністративно-політичної діяльності держави, значення якої виражене її роллю в укріпленні суспільних відносин. На його думку, вона направлена на забезпечення громадського порядку, громадської (внутрішньої) безпеки, боротьби зі злочинністю та усуненню причин і умов, які її породжують. [18, с. 14].

При визначені органу, який наділений повноваженнями щодо здійснення управління в сфері (галузі) внутрішніх справ, всі дослідники вказують та те, що це є спеціальний орган держави.

А.С. Васильєв, посилаючись на М.М. Шпилевського, робить висновок, що діяльність по забезпеченню громадського порядку, охороні особистих та майнових прав громадян повинна здійснюватися лише спеціальним органом державної виконавчої влади - поліцією [9, с. 5-6].

Ф.Д. Фіночко вважає, що в Україні таким спеціальним органом держави є МВС України та його органи на місцях [2, с. 530-531]. Таку ж позицію висловлюють В.К. Колпаков та О.В. Кузьменко. На їхню думку, центральним органом виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, що реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, організовує та координує діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю, з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки є МВС України [1, с. 413].

Узагальнюючі наукові підходи до визначення поняття сфери (галузі) внутрішніх справ, необхідно визнати, що це - суспільні відносини, повязані із забезпеченням прав та свобод громадян, захистом громадського порядку та громадської безпеки, боротьби із правопорушеннями. Субєктом цих суспільних відносин виступають органи внутрішніх справ.

Спираючись на теоретичні доробки, в першу чергу вітчизняних вчених, необхідно зробити однозначний висновок про те, що Національна поліція Ізраїлю, як один з підлеглих органів МВБ Ізраїлю, є субєктом суспільних відносин в сфері внутрішніх справ (частиною системи внутрішньої безпеки Ізраїлю), діяльність якої регламентована законами та підзаконними актами.

Представляє інтерес для дослідження визначення терміну управління органами внутрішніх справ. Так, О.М. Бандурка визначає управління органами внутрішніх справ як різновид державного управління, яке повинно забезпечувати взаємодію систем, підрозділів і служб органів внутрішніх справ як єдиного цілого з метою виконання поставлених перед ними завдань у сфері внутрішніх справ держави [2, с. 27].

В працях В.М. Плішкіна акцентується увага на те, що управління органами внутрішніх справ є особливим видом діяльності спеціально створених апаратів та спеціально призначених посадових осіб по упорядкуванню системи органів внутрішніх справ, забезпеченню її оптимального функціонування і розвитку з метою ефективного вирішення завдань по боротьбі зі злочинністю та охорони громадського порядку, які поставлені перед нею [9, с. 22]. До тих самих висновків дійшов С.В. Пєтков [4, с. 13].

Автор, підтримуючи визначення понять сфера внутрішніх справ та управління внутрішніми справами, вважає, що в ізраїльській науці та практиці переважають тотожні підходи, але з точки зору правової теорії, вони практично не розроблені.

У працях ізраїльських юристів звернуто увагу на загальні принципи організації державної влади в сфері внутрішніх справ і місце органів внутрішніх справ (в Ізраїлі вони мають назву внутрішньої безпеки) у системі органів державної влади та особливості їх функціонування [3, с. 47-56].

Вітчизняні та іноземні вчені одностайні у висновках щодо виключної компетенції держави у визначенні субєктів, які діють в сфері внутрішніх справ. Кожен із субєктів, як системний елемент механізму держави, органічно повязаний із всіма іншими його елементами. Ця динамічна система базується на державній формі власності й покликана забезпечити реальне виконання функцій держави [4, с. 100].

У звязку з цим виникає проблема щодо меж втручання держави в життя суспільства. Проведені дослідження дають можливість стверджувати, що в ізраїльському суспільстві домінує думка про необхідність жорсткого контролю громадськості щодо розширення впливу держави, її

s