Система національних рахунків

Контрольная работа - Экономика

Другие контрольные работы по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьмаджених суспільством за всю історію його існування. Вартісна оцінка національного багатства визначається на початок і кінець року. Вартісне вимірювання цього показника ускладнюється неможливістю оцінити у грошовій формі деякі його складові.

Національне багатство включає:

розвідані та нерозвідані природні ресурси країни (поклади корисних копалин, водні, земельні, лісові ресурси тощо);

нагромадженні продукти минулої праці (споруди, будівлі, машини, устаткування, сировина, матеріали, паливо, предмети довгострокового споживання(меблі, холодильники, інша техніка)), середньо строкового споживання (одяг, взуття) та поточного споживання (їжа, предмети гігієни);

фінансові активи (готівка, інвестиції, банківські вклади, дебіторська заборгованість, цінні папери тощо);

нематеріальні активи (авторські права, ноу-хау, патенти, ліцензії, торгові марки, інтелектуальний продукт);

нематеріальне багатство, повязане з людськими ресурсами (їх науково-технічний, освітній, культурний рівень, а також рівень здоровя нації, рівень індивідуальної та економічної безпеки тощо).

Як видно із структури національного багатства, не мають вартісного визначення не розвідані природні ресурси країни та людський ресурс. Вони не знаходять у СНР вартісної оцінки.

До третьої групи макроекономічних показників, що відображає стан економічної конюнктури, відносять:

процентну ставку щодо позик; рівень цін ;

та ін.

Висновки

 

Система національних рахунків (СНР) це сукупність взаємоповязаних показників та класифікацій, яка віддзеркалює реальні явища і процеси економіки на макрорівні. Вона вміщує інформацію про всіх субєктів, що беруть участь у економічних процесах; відображає всі економічні операції, повязані з виробництвом, розподілом та перерозподілом доходів, нагромадженням активів, кінцевим споживанням.

В основі СНР лежить концепція розширеного трактування виробництва. СНР, ухвалена Статистичною комісією ООН у 1993 р., охоплює як галузі, що виробляють матеріальні блага, так і галузі, що виробляють послуги (галузі науки, освіти, мистецтва, культури, охорони здоровя, державного управління, фінанси, страхування, житлово-комунальне господарство тощо). Проте до річного результату виробництва СНР не включає:

результати природного приросту рослин і тварин, якщо цей приріст здійснюється без участі людської діяльності;

зростання вартості активів, зумовленого інфляційними чинниками і т. ін.

СНР відображає систему економічних операцій між субєктами макроекономіки.

Економічні операції це добровільна взаємодія між двома господарюючими субєктами у звязку з виробництвом та використанням продукції, розподілом та перерозподілом доходів, придбанням фінансових активів та прийняттям фінансових зобовязань.

Оцінювання операцій в СНР здійснюється в таких цінах:

Валовий внутрішній продукт (ВВП) оцінюється в цінах кінцевого покупця.

Валовий випуск оцінюється в цінах виробника, або в основних цінах.

Хоча СНР допускає оцінку валового випуску в цінах виробника і в основних цінах, точніший результат відображають основні ціни, оскільки вони включають субсидії.

Баланси народного господарства це система взаємоповязаних макроекономічних показників, створена в 20-ті рр. в СРСР, за допомогою якої описувалась і аналізовувалась модель централізованої планової економіки. Вона ґрунтувалась на марксистській методології. Тому БНГ мали обмежену сферу дослідження та інформаційного забезпечення сферу матеріального виробництва. Центральною ланкою БНГ був матеріальний баланс, який описував виробництво, споживання та нагромадження суспільного продукту.

Системою національних рахунків запозичені в БНГ:

таблиці БНГ, в яких відображено міжгалузеві звязки економіки;

класифікація кінцевого споживання на колективне та індивідуальне;

концепція загального споживання тощо.

Ці дві системи статистичного відображення макроекономічних показників спочатку розвивались відносно відособлено. І тільки в другій половині ХХ ст. принципи складання БНГ та їх показники починають безпосередньо координуватись з СНР.

Виділяють два етапи розвитку СНР. Перший етап (до Другої світової війни) характеризується посиленням зацікавленості державних органів управління статистикою національного доходу у звязку щодо боротьби з невикористанням виробничих потужностей, безробіттям, інфляцією.

Другий етап розпочався після Другої світової війни. В цей період перед урядами країн постали нові завдання відбудова зруйнованої війною економіки, налагодження мирних зовнішньоекономічних звязків і т. ін.

Макроекономічні показники умовно поділяють на три групи: потокові, запасів та економічної конюнктури.

Із нових макроекономічних показників цікавими для розгляду є індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (РГ).

Список використаної літератури

 

1. Артемова Л., Назарова А. Аналіз учета капитала в системе национальных счетов // Экономист. 1999. № 2. с. 82-94.

2. Базидевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: КДТЕУ, 1995. Розд.1.

3. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. К.: Атака, 2002. С. 25-38.

4. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2004. Р.3

5. Василик О., Буковинський С., Павлюк К. "Фінансова стабілізація: суть, заходи проблеми". - "Фінанси України", 1996, №3 ст.25

6. Голов

s