Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

Информация - Педагогика

Другие материалы по предмету Педагогика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьорганізовано неперервну освітньо-виховну модель роботи, коли частина програмових завдань виконувалася під час спостережень, прогулянок, інших режимних моментів

Аналіз розробленої нами системи навчання дітей мовленнєво-творчої діяльності дозволяє зробити висновок, що методи і прийоми, які максимально наближені і адаптовані по формі та змісту до процесу спілкування, дозволяють дітям закріпити одержані знання в активній мовленнєвій діяльності, а також самостійно використовувати їх в умовах спеціально організованих (штучних) мовленнєвих ситуацій. Означені ситуації в ході експерименту визначені як один з найефективніших методів.

Впровадження модельної системи вихователь дитина допомогло оптимально використовувати комунікативну спрямованість навчання.

На третьому, організаційно-прогнозуючому етапі, проводилося діагностичне обстеження рівня сформованості мовленнєвих умінь та навичок. Як засвідчив аналіз динаміки росту, діти досягли позитивних змін.

На четвертому етапі експерименту проведено первинну обробку отриманої інформації, прогнозування змін в тенденціях розвитку та окреслено нові внутрішні резерви, на їх основі збудовано план розвитку профільного дошкільного закладу; розроблено моніторинг якості мовної освіти дошкільників

На пятому етапі проводиться статистично-кількісний і описово-якісний аналіз результатів експерименту, створено порівняльну характеристику розвиваючого впливу створеної моделі порівняно з іншими способами традиційного навчання.

Виробляються рекомендації для впровадження їх у практику роботи дошкільних закладів міста. Закінчується оформлення результатів експерименту та оформлення їх у вигляді наукового звіту та методичних рекомендацій.

 

 

Висновки

 

Під час дослідження нами було виявлено ряд педагогічних умов ефективності роботи з розвитку мовленнєвих здібностей дітей:

 • створення сприятливого мовленнєвого середовища, позитивний приклад дорослих
 • інформаційно-змістова обізнаність дітей в межах обраної тематики в різних видах діяльності (продуктивно-творча, художньо-мовленнєва, мовленнєва, ігрова)
 • тематичний принцип наскрізного планування в усіх вікових групах
 • послідовне комплексне розвязання мовленнєвих завдань
 • максимальна мовленнєва активність дітей шляхом створення комунікативних мовленнєвих ситуацій.

На підставі аналізу експериментальних даних нами було визначено стадії послідовного розвитку мовленнєво-творчої компетентності дітей дошкільного віку, як-от:

 • інформаційно-змістова стадія (в процесі якої здійснювалося збагачення знань дітей щодо національних свят, традицій, жанрів і творів художньої літератури у межах обраної тематики)
 • технологічно-продуктивна (в процесі якої діти занурювалися в різні види образотворчої, театральної, мовленнєво-творчої діяльності)
 • стадія творчих розповідей (з використанням образних виразів)

Ми встановили, що змістовність творчих розповідей дошкільників залежить:

 1. від попереднього чуттєвого досвіду дітей (чим багатший і різноманітніший досвід, тим змістовніша їхня розповідь);
 2. тип розповіді визначається рівнем розвитку словника дітей (багатий словник спонукає дітей до сюжетно-творчої або описово-творчої розповіді з використанням образних виразів, текстів художньої літератури тощо, бідний словник спричинює переважно описово-констатуючі оповіді);
 3. композиційна структура розповіді обумовлюється попереднім досвідом дитини, набутим у різних видах діяльності;
 4. самостійність побудови розповіді визначається наявністю знань з відповідної теми, рівнем розвитку словника та мовленнєвої активності дитини

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Андрієвський Б.М. ″Методичні рекомендації до курсу ″Основи наукових досліджень″. - Херсон.: Видавництво ХДПУ, 2002. 48 с
 2. Гавриш Н. Розвиток звязного мовлення дошкільнят: Навч.-метод. посіб. - К.:Вид.дім ″Шкільний світ″, 2006. 119 с
 3. ГавришН. Художнє слово і дитяче мовлення.-К.:Ред.загальнопед. газ., 2005. 128 с
 4. КалошинВ.Ф. Методологія та технологія наукових досліджень: Начально-методичний комплекс. К.: Міленіум, 2005. 54 с
 5. Крутій К.Л. Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності. - Запоріжжя: ТОВ ″Ліпс″ ЛТД 1999. 60 с
 6. Реалізація інноваційної практики в дошкільному навчальному закладі: психологічний аспект/ За загальною редакцією С.Д.Максименка, С.Є Кулачківськї.-Запоріжжя: ТОВ ″ЛІПС″ ЛТД, 2004. 128 с

s