Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

Информация - Педагогика

Другие материалы по предмету Педагогика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтановлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості;

 • особистість є субєктом, а не обєктом у педагогічному процесі;
 • забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості кожної дитини дошкільного віку;
 • пріоритетними якостями особистості є вищі етичні цінності (громадянськість, сумління, достоїнство тощо)
 • Гуманізація й демократизація педагогічних взаємин. Головні установки:

  • любов до дитини, оптимістична віра в неї
  • пріоритет актуальних потреб сьогодення, активного проживання дитиною кожного вікового відрізку життя як важливої передумови її успішного розвитку в наступні роки
  • співробітництво, майстерність спілкування
  • право дитини на власну позицію і вільний вибір
  • дотримання Конвенції про права дитини

  Навчання й виховання без примушень. Шляхи його здійснення:

  • вимогливість, що ґрунтується на довірі
  • заміна примусу бажанням, що народжується від успіху
  • орієнтація на розумну самостійність і самодіяльність
  • інтегрований підхід до організації змісту дошкільної освіти
  • особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти
  • забезпечення багатокомпонентності, перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільною та початковою загальноосвітньою підготовкою

  Нове трактування індивідуального підходу. Він зводиться до основних положень:

  • відмова від орієнтації на середню дитину
  • прогнозування розвитку особистості
  • конструювання індивідуальних програм розвитку
  • пошук і опора на кращі якості особистості

  Формування позитивного образу Я особистості. Орієнтирами виступають:

  • кожна дитина-унікальна особистість, яку слід розуміти, приймати, вірити в неї
  • створення умов успіху, підтримки, доброзичливості
  • надання можливості й допомоги дитині реалізувати себе в суспільно значущій діяльності

  Тема експерименту: СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-

  ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ІХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО МОВЛЕННЄВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Обєкт дослідження: зміст і результати процесу мовленнєвотворчої діяльності дошкільників.

  Предмет дослідження: створення інноваційної технології психолого педагогічного супроводу розвитку мовленнєвотворчих вмінь та навичок дошкільників.

  Мета експерименту: досягнення такого рівня мовної компетентності дошкільників, за умови якої відбуватиметься вільна мовленнєвотворча діяльність; створення організаційно-модульної структури управління програмою розвитку мовленнєвотворчих вмінь і навичок дошкільників.

  ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  1. Створити технологію розвитку мовленнєвотворчих вмінь і навичок на засадах особистісно-орієнтованого підходу.
  2. Підбір методів та засобів розвитку, їх експертна оцінка та адаптоване втілення в практику роботи.
  3. Розробити систему діагностики сформованості мовленнєвих здібностей дошкільників.
  4. Забезпечити дотримання здоровязберігаючої, природовідповідної побудови освітнього процесу під час проведення експериментальної роботи.

  ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

  Психолого педагогічний супровід розвитку мовленнєвотворчих здібностей дітей дошкільного віку сприятиме підвищенню рівня розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників.

  МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Дослідження передбачало використання таких методів:

  1. теоретичних:

  • аналіз
  • синтез
  • моделювання
  • індукція
  • дедукція
  • аналогія

  2. емпіричних:

  • педагогічне спостереження
  • вивчення педагогічної документації
  • узагальнення перспективного досвіду
  • інтуїтивних:
  • анкетування
  • інтерв″ю

  Критерії результативності експерименту:

  • Підвищення рівня фахової майстерності педагогів
  • Досягнення позитивної динаміки зростання рівня мовленнєвотворчих вмінь і навичок дошкільників
  • Набуття учасниками експерименту додаткових комунікативних, мислитель них, лінгвістичних, народознавчих вмінь та навичок
  • Створення нової моделі керівництва мовленнєвотворчою діяльністю дошкільників

  Позитивний результат експерименту:

  • Створення адаптивної моделі управління мовленнєвою діяльністю дошкільників,
  • Створення сприятливих умов для якісного розвитку мовленнєво-творчої діяльності,
  • Досягнення позитивного мікроклімату, створення сприятливого середовища для якнайповнішого розвитку здібностей та обдарувань дошкільників
  • Забезпечення високого рівня мовленнєвої компетентності дошкільників

  Негативний прогноз експерименту:

  • Відсутність умов для збагачення і активізації комунікативних умінь та навичок в умовах білінгвізму
  • Недостатнє кадрове забезпечення кваліфікованими вузькими спеціалістами
  • Можливе розумове та психологічне перенавантаження дошкільників

  На першому, підготовчому етапі експерименту, нами було вивчено теоретичні засади розвитку мовленнєвих здібностей дітей дошкільного віку, зокрема, мовленнєво-творчої діяльності. Створено каталоги педагогічної та психологічної літератури, періодичних видань.

  Результати анкетування педагогів, співбесід з ними, моніторингу освітньо-виховного процесу дали нам можливість стверджу

  s