Система екологічної сертифікації

Контрольная работа - Экология

Другие контрольные работы по предмету Экология

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытький забезпечує обгрунтованість та доцільність вибору методики й техніки екоаудиту в кожному конкретному випадку.

Інші принципи

Інші методологічні принципи, перераховані в даному документі, детально розглядаються у відповідних нормативах.

17. Водний кодекс України був прийнятий: у 1995 Верховною Радою України. Він являє собою сукупність юридичних норм і організаційно-правових механізмів, що визначають загальний правовий статус природних вод, водних об`єктів, питання власності на води, порядок водокористування і охорони вод, управління водними ресурсами та водогосподарські вимоги, які підлягають виконанню в різних галузях виробництва.

18. Водний кодекс України складається з:

6 розділів: загальні положення, державне управління і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів; водокористування; охорона води; спори з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, відповідальність за порушення водного господарства; міжнародні відносини.

19. Усі водні обєкти на території України є: національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку та соціального добробуту.

20. Водні відносини в Україні регулюються: основним документом, який регламентує відносини по використанню і охороні природних вод, Водним кодексом.

 

Завдання 2. Дати відповіді на питання

 

1. Які форми державної звітності існують для обліку надходження коштів, отриманих від забруднення довкілля

Існують форми звітності: фінансової та статистичної

2. Які законодавчі акти враховують при здійснені екологічного аудиту

Система екоменеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", який прийнято ще в 1991 році. На теперішній час до нього вже зроблені поправки, які передані уряду України. Ці поправки враховують законодавче закріплення екологічного аудиту.

Згідно з цим Законом, метою державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є реалізація Законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища. Можна сказати, що державний екоменеджмент має чотири цільові основні функції. Це, перш за все, здійснення природоохоронного законодавства, контроль за екологічною безпекою, забезпечення проведення природоохоронних заходів і досягнення узгодженості дій державних і громадських органів. З них найбільше розвинуті перші дві цільові функції: здійснення і контроль. Під них створена відповідна організаційна інфраструктура, до якої входять органи екологічної експертизи та екологічної інспекції.

 

Завдання 3. Практична частина

 

Написати кореспонденцію рахунків при наступних операціях:

1. Відображена вартість орендованої земельної ділянки.

2. Нарахована орендна плата за рік за орендовані земельні ділянки.

3. Отримано з розрахункового рахунку гроші в касу та сплата з каси орендної плати.

4. Включено до складу фінансових результатів суми: земельного податку, податку на прибуток.

 

Завдання 4. Висвітлити основні моменти Водного кодексу України

 

Усі води (водні обєкти) на території України є національним надбанням народу України, однією з природних основ його економічного розвитку і соціального добробуту.

Водні ресурси забезпечують існування людей, тваринного і рослинного світу і є обмеженими та уразливими природними обєктами.

В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту.

Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.

Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обгрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних обєктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування.

Водні відносини в Україні регулюються цим Кодексом, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” та іншими актами законодавства.

Земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та обєктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними обєктами, регулюються відповідним законодавством України.

Усі води (водні обєкти) на території України становлять її вод

s