Система вправ на розвиток граматичних навичок

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьми.

Перейдемо до розгляду другої підсистеми вправ. На основі дидактичних принципів наступності та професіоналізації навчального процесу, а також визначених нами професійно орієнтованих методичних умінь укажемо, як групи вправ співвідносяться з етапами навчання.

Так, на першому курсі навчання у вищих навчальних закладах освіти, що готують майбутніх філологів, матимуть місце групи вправ для формування й удосконалення:

вмінь оцінювати усне мовлення і локалізувати граматичні помилки;

вмінь складати схеми, таблиці, які відображають структуру трьох типів умовних речень;

вмінь формулювати завдання до вправ;

На другому році навчання слід включити групи вправ для формування й удосконалення

вмінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

вмінь виправляти граматичні помилки;

вмінь складати граматичні таблиці, які відображають структуру умовних речень.

вмінь формулювати завдання до вправ;

вмінь аналізувати речення, які містять Умовні Речення;

вмінь пояснювати граматичний матеріал;

вмінь розробляти граматичні вправи.

Заняття з практичної граматики на третьому році навчання включатимуть групи вправ для:

формування й удосконалення вмінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

формування і розвитку умінь розробляти серію вправ.

Отже ми запропонували комплекс вправ для формування у майбутніх вчителів усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції на соціокультурному матеріалі. На нашу думку, застосовування розглянутого комплексу сприятиме кращому оволодінню навичками та вміннями, необхідними для здійснення міжкульурного спілкування. Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у безпосередній розробці вправ до запропонованого комплексу та впровадження їх у навчальний процес.

 

3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок

 

Система вправ одночасно повинна служити і системою контролю, так як основними обєктами контролю при вивченні іноземної мови є відповідні уміння та навички, а етапи контролю повинні супроводжувати визначені етапи становлення умінь та навичок.

Будемо розглядати контроль не лише як виявлення результатів навчання, але, перш за все, як засіб навчання. Так, як метою навчання є засвоєння, а контроль невідємно повязаний з навчанням, то обєктом контролю повинно бути засвоєння, тобто набуття комплексу навичок та умінь, оперування визначеним обємом матеріалу у мовленні.

Система контролю нерозривно звязана із системою вправ, являється компонентом цієї системи; отже, обєкти контролю повністю ідентичні з обєктами засвоєння у кожний даний момент навчання. І головними обєктами контролю можуть і повинні бути мовні уміння в галузі говоріння, аудіювання, читання і письма на основі аутентичних матеріалів, які забезпечують контроль знань, умінь і навичок.

Контроль допомагає виявити як проходить процес формування умінь, які проблеми є в учнів та студентів, і виявити ефективність прийомів навчання, які використовує вчитель.

Перевіряти необхідно не лише знання слів або уміння формувати граматичні форми і конструкції, а й уміння виконувати дії або операції з ними, тобто вміти використовувати їх в процесі висловлювання, або узнавати при сприйманні невеликих текстів або групи речень. Крім того, необхідно висунути наступні вимоги до граматичних навичок усного мовлення:

а) направленість на цілісний мовний акт у поєднанні його вимовної, лексичної і граматичної сторін;

б) самостійне виконання операції означення ( фраза, яка контролюється не міститься у висловлюванні) і вираження ( учням не видається зразок висловлювання);

в) заданість змістовної сторони мови ( наприклад, за допомогою засобів наочності);

г) обмеження мовних реакцій рамками окремої фрази або мікровисловлювання.

Рецептивний етап становлення граматичних навичок усного мовлення може бути проконтрольований за допомогою письмового синхронного перекладу висловлювань вчителя з вивчає мої мови на рідну мову. Доповнимо, що контроль та оцінка повинні бути абсолютно обєктивними.

Звернемося до розгляду видів контролю при викладанні іноземних мов та застосування їх на практиці.

Попередній контроль. Успішно будувати навчальний процес можливо лише у тому випадку, якщо викладач добре знає початковий рівень підготовки учнів та студентів. При знайомстві з новою групою ми фронтально

Та індивідуально провели рівень сформованості мовних навичок.

Поточний контроль. Він дозволяє бачити процес становлення умінь та навичок, заміняти окремі прийоми роботи, їх послідовність в залежності від особливостей тієї чи іншої групи учнів чи студентів. Тут ми застосували форми контролю індивідуальні, фронтальні, групові і парні.

Проміжний контроль. Контроль, який завершує розділ. Даний вид контролю проводиться після цілого ланцюжка уроків, присвячених якій-небудь темі або блоку. Перевірка буде носити більш фронтальний характер.

Підсумковий контроль проводиться кожне півріччя або рік за допомогою тестів, опитування, екзамену.

На завершення зупинимося ще на одній особливості організації контролю успішності оволодіння мовою її відкритості або замкненому характеру.

Відкритий контроль спирається на довільну форму уваги, при якій учень чи студент розуміє характер діяльності, що виконується.

Прихований контроль проводиться на основі мимовільної уваги, так як діяльність учня ч

s