Система вправ на розвиток граматичних навичок

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьіалу. В дослідженні ця вимога зумовлює розробку вправ, зміст яких відображає лексичний матеріал у межах тих тем, які вивчаються студентами на заняттях з практики усного та писемного мовлення. Це означає, що на заняттях з практичної граматики реалізація даної вимоги передбачає не лише формування граматичних навичок, але й удосконалення лексичних навичок говоріння.

Визначення критеріїв класифікації вправ дає нам підставу організувати їх у межах окремої системи, що складатиметься з підсистем, які, у свою чергу, містять групи вправ, спрямованих на формування, вдосконалення і розвиток певних навичок і вмінь. Розглянемо, які підсистеми та групи вправ увійдуть до системи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів.

Визначення нами підсистем та груп вправ зумовлено вимогами Програми1, дидактичними, соціально психологічними передумовами формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів, методичними принципами її формування, а також на основі лінгвістичних особливостей граматичної структури.

Так, окрема система вправ складається із двох підсистем, а саме:

підсистема вправ для формування, вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

підсистема вправ для формування, вдосконалення й розвитку професійно орієнтованих методичних умінь.

Виходячи з поетапності формування навичок та вмінь, до кожної підсистеми вправ можна віднести групи вправ, кожна з яких має свою мету, що залежить від стадії засвоєння матеріалу, мети й задач, які постають перед викладачем.

До першої підсистеми входять такі групи вправ:

група вправ для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

група вправ для формування й удосконалення граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

група вправ для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання граматичної структури в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок та вмінь;

Друга підсистема містить:

групу вправ для формування і вдосконалення умінь оцінювати усне мовлення та локалізувати граматичні помилки;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь виправляти граматичні помилки;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь пояснювати граматичний матеріал:

групу вправ для формування і вдосконалення умінь складати схеми, таблиці, які відображають структуру граматичного явища;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь аналізувати речення;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь формулювати завдання до вправ;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь розробляти граматичні вправи;

групу вправ для формування і вдосконалення умінь розробляти серію вправ.

Прокоментуємо вказані нами підсистеми та групи вправ для формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів на прикладі умовного способу (УС).

Так, до першої підсистеми належать три групи вправ. Перша група вправ даної підсистеми призначена для вдосконалення і розвитку граматичних навичок вживання умовних речень трьох типів в усному мовленні студентів у відповідності з дидактичним принципом наступності і має місце під час навчання студентів на першому курсі. Крім того дана група вправ має на меті вдосконалення й розвиток соціокультурних навичок та умінь студентів у відповідності з вимогами Програми1.

До другої групи вправ ми відносимо вправи на формування і вдосконалення граматичних навичок вживання Умовного Способу в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок і вмінь на другому році навчання у відповідності з вимогами Програми.

До третьої групи вправ належать вправи для вдосконалення й розвитку граматичних навичок вживання Умовного Способу в усному мовленні студентів та соціокультурних навичок і вмінь на третьому році навчання у вищих мовних закладах освіти.

Розробляючи вправи, які увійдуть до цієї підсистеми, ми приділили увагу відбору соціокультурної інформації для змісту вправ, оскільки, як вказує

С.Г. Тер - Мінасова2, знати значення слів та правила граматики є явно недостатнім для того, щоб активно користуватися мовою, як засобом спілкування. Необхідно знати якомога більше слів та граматики, потрібно знати:

коли сказати/ написати, як, кому, де;

як дане значення/ поняття, даний предмет думки живе у реальності світу, мова якого вивчається

При відборі культурознавчих матеріалів для змісту вправ ми виходили з наступних критеріїв відбору:

1) Культурознавча цінність. Формування соціокультурних навичок та вмінь має відбуватися на основі ознайомлення студентів з цінною культурознавчою інформацією, що містить відомості про реалії життя носіїв виучуваної мови, особливості їхнього життя, і яка має бути включеною до змісту вправ.

2) Сучасність і загальновідомість у середовищі носіїв мови. Нами відбиралися інформаційні одиниці соціокультурного характеру, якими володіють носії мови на даний момент. Для відбору матеріалу у відповідності з цим критерієм ми спілкувалися з носіями мови, опрацьовували англомовні джерела з метою визначення інформації, яка найбільш повно, цікаво розкриває обрані нами те

s