Система вправ на розвиток граматичних навичок

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Система вправ на розвиток граматичних навичок

 

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови

Розділ 2. Методичний аспект вивчення граматики англійської мови

2.1 Проблема створення системи вправ для формування граматичної компетенції

2.2 Психолого-педагогічні особливості класифікації вправ

Розділ 3. Система вправ, що направлені на формування граматичних навичок

3.1 Основні види і типи вправ, необхідних для формування граматичних навичок

3.2 Вправи для моніторингу рівня сформованості мовних навичок

Загальні висновки

Список бібліографічного матеріалу

 

Вступ

 

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами та людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.

Вивчення іноземних мов включає декілька аспектів. Одним з таких аспектів є граматика. У навчанні іншомовному говорінню граматика посідає важливе місце, це є у своєму роді каркас, на якому базується лексика. Вивчення граматики та правильне оформлення висловлювання, а також розпізнавання граматичних форм у мові та письмі відбувається завдяки формуванню граматичних навичок.

Засвоєння граматики викликає багато труднощів, які ускладнюються граматичними термінами і правилами та нескінченним рядом винятків. Результати нашого аналізу виявили необхідність у навчальних вправах, які направлені на комунікацію. Часто викладання граматики обмежується сухими таблицями, заучуванням конструкцій, однотипними вправами. Велика кількість термінів ускладнює навчання. Не завжди чергуються форми роботи, що викликає пасивну діяльність учнів та студентів.

В ході роботи ми проведемо дослідження.

Мета дослідження показати можливість і необхідність використання системи вправ.

Обєкт дослідження різні види вправ і система вправ.

Предмет дослідження граматика і граматичні явища іноземної мови.

Ми ставимо перед собою наступні задачі:

Розкрити психолого-педагогічні основи формування граматичних навичок.

Використовувати комунікативний метод.

Розробити систему вправ.

Досягти поставлених задач можна за допомогою таких засобів та матеріалів дослідження:

На підставі словників, енциклопедій та інших посібників визначити основні види і типи вправ для розвитку граматичних навичок.

Дослідити дану проблему, спираючись на праці вчених, словники, посібники, наукові роботи.

Актуальність проблеми полягає у тому, що хоча дана тема і достатньо опрацьована науковцями, але у мові постійно зявляються нові слова, відбуваються зміни у граматиці. Дана тема буде актуальною доти, доки буде існувати і розвиватися мова.

Теоретичне та практичне значення цієї курсової роботи полягає у тому, що її можна буде використати в подальшій роботі над даною темою, на лекціях та практичних заняттях з граматики англійської мови.

Ступінь дослідження проблеми. Так, як тема даної курсової роботи є дуже актуальною і цікавить багатьох вчених-лінгвістів та педагогів, то відповідно існує багато праць, статей, досліджень на задану тему. Найбільш гідними уваги є праці Пассова Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению, Хомицкой А.Н. Профессионально ориентированное совершенствование фонетической стороны иноязычной речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза, Самойлюкевича И.В. Методика обучения профессионально направленному говорению на английскому языке. Але відсутня єдина система класифікації вправ на розвиток граматичних навичок.

Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 25 джерел.

 

Розділ 1 Роль іноземної мови в суспільстві. Необхідність вивчення граматики іноземної мови

 

В наші дні, як ніколи, необхідно, щоб люди володіли іноземними мовами. Однак складність у вирішенні даної задачі полягає у тому, що для більшості учнів та студентів іноземна мова є цінністю потенційною, а не реальною. Це протиріччя повинен усунути вчитель, який являється посередником між суспільством та учнем. Для того, щоб відповідати такій ролі, викладачеві необхідно проникнути ся відчуттям гордості за свій предмет.

В сучасному суспільстві виростає роль інтернаціонального виховання. І зараз предмет іноземна мова в силу своєї специфіки володіє більшими можливостями, ніж інші предмети.

На сьогоднішній день іноземна мова може сприяти покращенню культури спілкування людей. В процесі навчання учні та студенти навчаються техніки спілкування, оволодівають мовним етикетом, вчаться вирішувати різні комунікативні задачі, оволодівають стратегією та технікою діалогічного та групового спілкування, навчаються бути мовними партнерами.

Іноземна мова сприяє розширенню не лише філологічного, але і загального кругозору учнів та студентів. При вивченні іноземної мови учні та студенти оволодівають не лише новими засобами спілкування, а й дізнаються про культурні цінності країни, мову якої вивчають: її історію, географію, науку, літературу, мистецтв

s