Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьнших законодавчих актів у сфері народовладдя, що вперше в Україні передбачало застосування системного, комплексного, уніфікованого підходу до формування відповідної системи законодавства України. Нова редакція Закону України Про Центральну виборчу комісію, як і редакція 1997 року Закону, структурно містить 8 розділів, однак у тексті нової редакції закону збільшено кількість статей до 39 передусім за рахунок розширення правового регулювання сфери повноважень Центральної виборчої комісії, більш детальної регламентації порядку формування складу Комісії, організації її діяльності.

Центральна виборча є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України , цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Правова природа, якою відповідно до нового українського виборчого законодавства, наділена Центральна виборча комісія, визначила її нелегкий поступ упродовж всього часу її існування крізь складні перипетії суспільно-політичного життя, що випали на долю нашої держави. Але сьогодні, оглядаючись на пройдений шлях, можна впевнено констатувати, що Центральній виборчій комісії вдалося виконати покладені на неї державою важливі завдання із створення відповідних умов для утвердження в Україні міцних засад демократії і прогресу у виборчому та референтному процесах. Підтвердженням цьому є організація та проведення на відносно високому організаційно-правовому рівні виборів Президента України (1999, 2004 роки),якщо брати в порівняння роботу виборчих комісій інших пострадянських держав, народних депутатів України (1998, 2002, 2006 роки), кількох турів повторних виборів народних депутатів України та виборів депутатів замість тих, які вибули в 1998-2002 роках, а також позачергових виборів народних депутатів України (2007 рік). У новій редакції закону про ЦВК суттєвим є розширення обсягу повноважень Центральної виборчої комісії України. З огляду на це, в тексті закону повноваження Центральної виборчої комісії України умовно поділені на дві групи, виділені в окремих статтях закону:

1) загальні повноваження Центральної виборчої комісії України;

2) спеціальні повноваження при проведені виборів Президента України.

Отже, після проведення відповідних досліджень і опрацювання матеріалу, можна зробити висновок, що правовий статус виборчих комісій загалом і при проведенні виборів Президента України зокрема далеко не повністю розроблений, проте усунення прогалин законодавства в подальшому сприятиме становленню системи виборчих комісій як цілком самостійної і функціональної структури.

 

Список використаної літератури

 

 1. Закон України "Про Центральну виборчу комісію" // Голос України. 2004.
 2. Закон України "Про вибори Президента України" // Голос України. 2004.
 3. Закон України "Про місцеве самоврядування" ;
 4. Закон України "Про обєднання громадян"// Голос України. 2002.
 5. Науково-практичний коментар до Закону України "Про вибори народних депутатів України"/ За редакцією Голови Центральної виборчої комісії України, Рябця М.М. - К.: Український інформаційно-правовий центр, 2002.
 6. “Конституційне право України”/ За редакцією В.Ф.Погорілка К.: Наукова Думка, 2000.
 7. Кравченко В.В. "Конституційне право України", Київ: Атіка, 2000.
 8. Лінецький С.В., Мельник М.І., Ришелюк А.М. "Конституційне законодавство України". К.:Атіка, 2000.
 9. "Основи конституційного права України"/ За редакцією академіка АПрН України, професора Копейчикова В.В. К.: Юрінком, 1997.
 10. Виборчі комісії організатори підготовки та проведення виборів народних депутатів України // Вибори до Верховної Ради України 2006 року: інформ.-аналіт. зб.-к. Книга 1. К., 2006. С. 253292.
 11. Мельник М.І. Проблеми організації підготовки та проведення парламентських і місцевих виборів 2006 року // Вісник ЦВК. № 3 (5). К., 2006. С. 2429.
 12. Татарнікова Л.А. Виборчий процес і виборчі комісії: досвід парламентських виборів 2006 року // Вибори-2006. Досвід. Проблеми. Перспективи. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 31 жовт.1 лист. 2007 р. К., 2007. С. 413417.
 13. Георгіца А.З. Деякі теоретко-методологічні проблеми вдосконалення виборчого процесу в Україні у контексті світового досвіду // Там само. С. 114123.
 14. Конституція України // Вид.-торг. фірма Велес. К., 2005. 46 с.
 15. Давидович Я. В. Досвід застосування пропорційної виборчої системи в Україні // Вибори та демократія: наук. просвіт.-правничий журн. К., 2007 № 2 (12). С. 121124.
 16. Співак В. І. Правова культура виборів в Україні: теорія і практика / Інст. держ. і права ім. В.М. Корецького НАНУ. К.: Юрид. думка, 2006. 156 с.
 17. Стешенко Т. Взаємовідносини виборчих комісій з органами місцевого самоврядування // Теорія та практика державного управління: III Матер. Міжнар. наук. конгресу, 26 лют. 2003 р. Х., 2003. Вип. 2. С. 5760.
 18. Рябець М. М. Центральна виборча комісія: віхи становлення тф розвитку. Статті, доповіді, виступи, інтервю // Практика реалізації законодавства про вибори та референдуми в Україні та шляхи його подальшого вдосконалення. К., 2003. C. 537556.
 19. Закон України Про Центральну виборчу комісію. № 1932 IV. К., 2004.
 20. Конституційне право України. Підручник. К., 2000.
 21. Конституційне право України. За ред. Тодики Ю.М., Журавський В.С., К., вид. Ін Юре 2001. 210 с.
 22. Копейчикова В.В. Основи конституційного права України // К. вид. Юрінком Інтер . 2001. 120 с.
 23. О

s